نویسنده = شهریور روستایی
شناخت و ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های حکمروایی شهری از منظر رویکرد مدیریت دانش مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 73-90

10.30488/gps.2020.124936

محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی


شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعۀ پایدار تبریز 2018

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 1-16

10.30488/gps.2019.64058.2257

شهریور روستایی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا


بررسی تحلیل فضایی گسترش فقرشهری در شهر تبریز

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 125-136

فاطمه زادولی؛ شهریور روستایی؛ حسین کریم زاده