نویسنده = عل اکبر نجفی کانی
بررسی توسعه کالبدی ـ فضایی شهرهای ساحلی با تأکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر بندرترکمن

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 151-166

زهرا محمدی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ عبدالعظیم قانقرمه