نویسنده = سید علی علوی
سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم مطالعه موردی: شهر بهبهان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 1-18

سید علی علوی؛ محمدرضا عبودی؛ مهناز دانشور


تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 174-192

حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید علی علوی؛ صفر قائد رحمتی؛ منصور رضاعلی