نویسنده = سمیه عمادالدین
تحلیل ژئومورفومتری شبکه زهکشی در مخروط آتشفشان بیدخوان (واقع در استان کرمان)

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 169-178

سمیه ذهاب ناظوری؛ سمیه عمادالدین؛ احمد عباسنژاد