نویسنده = امیرحسین حلبیان
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی تغییر دمای بیشینه و کمینه فصلی ایران

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 1-10

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی؛ محمود سلطانیان