نویسنده = جواد عیاس نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی دفن زباله در شهر ماکو به روش فازی وبولین

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 87-98

جواد عیاس نژاد؛ زهرا یارمرادی؛ فاطمه سرافروزه