کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با پایداری مسکن مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر گرگان

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 17-29

10.30488/gps.2023.333740.3518

غلامرضا خوش فر؛ رضا معقولی؛ ساناز خوش فر؛ شهربانو میرزاخانی


ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رودبار

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 1-21

10.30488/gps.2020.217234.3176

سیده فاطمه امامی؛ سمیرا محمودی؛ مجید یاسوری؛ علیرضا دربان آستانه


حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 105-122

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ فاطمه صالحی طالشی؛ علیرضا خواجه شاهکویی


ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی


تحلیل فضایی از تأثیر دین داری بر سرمایه اجتماعی

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 1-22

جمال محمدی؛ محمود عیوضلو؛ داود عیوضلو؛ فرشته رضایی