کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تبیین و ارائه مدل ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در ایران

دوره 8، شماره 29، آذر 1397، صفحه 107-132

حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ ویدا ابیانه؛ سیدراشد صفوی


بررسی اثرات گردشگری بر توسعه‌ روستایی از دیدگاه جامعه‌ میزبان

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 19-46

سیروس قنبری؛ مریم قاسمی؛ مرضیه پورجوپاری