کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تبیین عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ایلام

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 109-132

10.30488/gps.2023.392939.3633

مهدی نیک سرشت؛ حسین فراهانی؛ بهروز محمدی یگانه؛ شاه بختی رستمی


شناسایی و تحلیل فضایی پهنه‌های فقر شهری. مطالعۀ موردی: شهر زاهدان

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 55-70

10.30488/gps.2020.182972.3035

زهرا سرگزی؛ علیرضا محمدی؛ غلامعلی خمر؛ بهرام ایمانی


موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 65-76

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مهسا سیدی


بررسی و ارتباط خشکسالی و ترسالی های غرب ایران با الگوهای سینوپتیکی جو

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 175-192

محمدکیا کیانیان؛ امین صالح پورجم؛ حسن حاجی محمدی؛ فهیمه رسولی


واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهربابک-کرمان)

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 161-174

محبوبه جلالی؛ امیر گندمکار؛ سجاد فردوسی


واکاوی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه‌های آبخیز استان لرستان)

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 151-164

علیرضا تجری؛ منوچهر بابانژاد؛ فاطمه کاردل؛ کریم سلیمانی


بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه ی زمانی 85-1375

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 177-194

شاهرخ زادولی خواجه؛ اکبر اصغری زمانی؛ محسن احدنژاد


تعیین عوامل مؤثر در پتانسیل سیل‌خیزی حوزه آبخیز دره‌شهر بر اساس مناطق همگن هیدرولوژیک

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 119-137

کاظم نصرتی؛ محمود احمدی؛ محمد رضا ثروتی؛ مهدی مزبانی