کلیدواژه‌ها = مکانیابی
تحلیل فضایی عناصر مکانیابی در اراضی پیراشهری مشهد (نمونه موردی توس، مهرگان و شهرک باهنر)

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 31-44

10.30488/gps.2022.292180.3424

محمدرضا اخوان عبداللهیان؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ تکتم حنایی؛ فاطمه محمدنیای قرائی


مکانیابی ‌پناهگاههای شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل. مورد مطالعه: شهر کوهدشت

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 149-162

10.30488/gps.2019.91914

مصطفی محمدی ده چشمه؛ مهدی علیزاده؛ علیرضا پرویزیان


مکانیابی دفن زباله در شهر ماکو به روش فازی وبولین

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 87-98

جواد عیاس نژاد؛ زهرا یارمرادی؛ فاطمه سرافروزه


مکانیابی بیمارستان های شهر اهواز با تاکید بر پدافند غیر عامل با استفاده از مدل واریوگرام

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 169-184

مهدی علیزاده؛ ناهید سجادیان؛ علیرضا پرویزیان