کلیدواژه‌ها = بارش
پیش‌نگری تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر تا پایان قرن 21 با استفاده از سناریوهای مختلف واداشت تابشی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 103-118

10.30488/gps.2020.226852.3226

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی


شناسایی الگو‌های باران‌زای غرب ایران

دوره 9، شماره 32، شهریور 1398، صفحه 107-120

10.30488/gps.2019.93910

مختار کرمی؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی


خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه‌بندی فازی (FCM)

دوره 9، شماره 31، خرداد 1398، صفحه 113-124

10.30488/gps.2019.90113

همت اله رورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی؛ زهره قاسمی


تعیین الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 2، شماره 6، دی 1391، صفحه 117-132

عباسعلی آروین (اسپنانی)؛ اراز محمد مفیدی خواجه؛ فرشته مازینی