کلیدواژه‌ها = شهر گرگان
اولویت‌بندی راهبردهای باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ پایدار گردشگری

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 261-276

10.30488/gps.2019.100313

فاطمه رضایی تالارپشتی؛ علی زنگی آبادی؛ مهین نسترن


بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر تناسب پهنه‌های دارای ارزش زیبایی شناختی (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 135-148

10.30488/gps.2019.85839

سپیده سعیدی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمد زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


مطالعة فرونشست در شهر گرگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 117-128

مرجان تورانی؛ مریم آق آتابای؛ مه آسا روستایی


تحلیل و برآورد آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان)

دوره 7، شماره 25، آذر 1396، صفحه 73-88

خدارحم بزی؛ نوشین صادقی؛ علیرضا خواجه شاهکویی؛ حامد رضایی