کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 65-82

10.30488/gps.2022.326356.3507

زینب محبی؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب ا... فصیحی


مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 223-236

محمد اجزا شکوهی؛ لیا شاددل


بررسی توسعه کالبدی شهر زنجان با تاکید بر شاخصه های توسعه درون زا

دوره 7، شماره 23، خرداد 1396، صفحه 11-24

جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی


سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی. مطالعۀ موردی: شهر کاشان

دوره 5، شماره 16، شهریور 1394، صفحه 211-224

علی اکبر نجفی کانی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ شهرام مهدوی