کلیدواژه‌ها = توزیع فضایی
تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 19-37

10.30488/gps.2022.283576.3397

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ محمدامین خراسانی؛ بهاره خلج


تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر گردشگری روستایی اجتماع‌محور مطالعه موردی: مناطق روستایی استان گیلان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 97-113

10.30488/gps.2021.285265.3403

سیده فاطمه امامی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم


تبیین نقش رهیافت های توزیع فضایی نیروهای وظیفه عمومی بر ارتقای انسجام ملی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 59-72

سید مجتبی موسوی نقابی؛ سید محمد حسینی؛ مرتضی انوشه؛ سید علی حسینی


ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در محله‌های شهری(مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 137-148

عامر نیک پور؛ حسین کریم زاده؛ حیدر واحدی