کلیدواژه‌ها = عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 211-225

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ رمضان طوسی؛ موسی پسرکلو