کلیدواژه‌ها = تهران
یکپارچگی فضایی در بازآفرینی بافت‌های فرسوده : مورد مطالعه تهران

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-16

10.30488/gps.2020.223657.3210

موسی کمانرودی کجوری؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ شهرزاد شریف جاهد


تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی

دوره 11، شماره 41، آذر 1400، صفحه 23-42

10.30488/gps.2021.206086.3123

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ حسین بهبودی مقدم