دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان اثرگذاری آنها در دستیابی به اهداف بازآفرینی در کلانشهرها، مطالعه موردی: شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.30488/gps.2023.379759.3609

احمد محمدی راستی؛ علی آذر؛ کریم حسین زاده دلیر


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله علمی پژوهشی

مورفولوژی یخچالی کوهستان مساحیم و ارتباط آن با لیتولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.30488/gps.2023.37205.1789

سمیه ذهاب ناظوری؛ احمد عباس نژاد


ژئومورفوتوریسم و ارزیابی ژئومورفوسایت های کویری و بیابانی با تاکید بر روش ارزیابی ‏ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: استان سمنان)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.30488/gps.2023.54067.2050

علیرضا عرب عامری؛ محمد حسین رامشت؛ غلامرضا مقامی مقیم؛ کورش شیرانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی کاربست مفهوم پایداری در محتوای طرح‌های توسعه شهری با تکنیک تحلیل گفتمان (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.30488/gps.2021.299305.3435

واراز مرادی مسیحی؛ بهزاد عراقی کزاز


مقاله مستخرج از پایان نامه

تأثیر برند شهر خلاق خوراک بر توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهررشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.30488/gps.2023.405100.3659

فرشته چراغی پور؛ مهدی حسام


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری زمین روستایی با تأکید بر اقتصاد سیاسی فضا (مورد مطالعه: بخش لواسان، دهستان لواسان کوچک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30488/gps.2024.428905.3698

لیلا ایلخانی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ سیدجمال الدین دریاباری


مقاله مستخرج از پایان نامه

برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم RTE و بررسی ارتباط آن با کاربری‌های زمین، مطالعه موردی: شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.30488/gps.2024.426023.3696

عاطفه تاج آبادی؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی


مقاله علمی پژوهشی

جانمایی و طراحی معماری فرمِ انبارهای اقلام اساسی و ضروری با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.30488/gps.2023.387843.3627

پریا شفیع پور یوردشاهی؛ آرام خضرلو