دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان اثرگذاری آنها در دستیابی به اهداف بازآفرینی در کلانشهرها، مطالعه موردی: شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.30488/gps.2023.379759.3609

احمد محمدی راستی؛ علی آذر؛ کریم حسین زاده دلیر


ارزیابی مؤلفه‌های ساختار فضایی مؤثر در اجتماع‌پذیری مجتمع‌های مسکونی در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.389227.3630

زهره خاموشی؛ سارا جلالیان؛ محمد مهدی سروش


مقاله علمی پژوهشی

کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی ژئومورفودایورسیتی مناطق بیابانی (مطالعه موردی-پلایای مسیله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.382991.3616

علیرضا صالحی پور میلانی؛ سید حسن صدوق؛ رسول رفیعی


ارزیابی تاب آوری کالبدی-اجتماعی شهر اسفراین در برابر وقوع زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.387335.3624

محمدرضا رضایی؛ منصوره یاراحمدی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی تأثیرات رودباد های وردسپهری بر پرواز هواپیماها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.381718.3611

محمد رضا رفیقی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


ابعاد پایه موثر بر آمایش دفاعی کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.363705.3585

محسن جان پرور؛ محمد زنگوئی دوم؛ اکبر حیدری؛ علی محمدپور


تبیین عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی:سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.392939.3633

مهدی نیک سرشت؛ حسین فراهانی؛ بهروز محمدی یگانه؛ شاه بختی رستمی


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


ارزیابی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های شهر هوشمند در تناسب بافت معاصر شهرهای ایران (نمونه موردی: شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.375355.3602

کورش رضاپور گتاپی؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی