دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر دسترسی شهروندان به خدمات رفاه اجتماعی (مطالعه موردی محلات منطقه 18 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2021.256745.3328

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن احمدی؛ سیده یاسمن محقق پور؛ فضل اله اسمعیلی


تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2022.283576.3397

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ محمدامین خراسانی؛ بهاره خلج


تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی؛ نمونۀ موردی: شهر جهرم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.347408.3553

امید پیریان کلات؛ علی شکور؛ سمیه راستی فرد؛ سمانه تیموری


ارزیابی توان تفرجی اراضی ملی بخش میانی حوضه دورود-بروجرد در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.246046.3297

سیامک شرفی


بررسی عوامل موثر بر وضعیت آینده مسکن در کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2021.252181.3318

رسول قربانی؛ هوشمند علیزاده؛ سونیا کرمی


تحلیلی بر بازآفرینی بافت های فرسوده ی کلانشهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی و سناریونویسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2021.292144.3422

نازنین حاجی پور؛ مسعود صفایی پور


مقاله مستخرج از پایان نامه

تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کویید-19) در بازتعریف فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.314251.3474

سعید امینی ورکی؛ فرزانه ساسان پور؛ طهمورث بهروزی نیا؛ حبیب ا... فصیحی


مقاله علمی پژوهشی

تعیین نوع رابطه مولفه‌های مختلف فرسایش خاک با استفاده از شبیه‌ساز باران در سازند گچساران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.285254.3402

حمزه سعیدیان؛ حمید رضا مرادی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی شاخص های سرزندگیِ فضاهای شهری تحت تاثیر فرهنگ اجتماعی در محله خواجه خضر کرمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.343125.3546

مهدیه فرحبخش؛ کورش افضلی؛ جواد معین الدینی


ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.349936.3559

یاسین کاوه پور؛ ناصر اقبالی؛ فرهاد حمزه


مقاله علمی پژوهشی

تعیین حدود گستره دریاچه پلویال پلایای دامغان براساس پادگانه‌های دریاچه‌ای در کواترنری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2021.289291.3411

عارفه شعبانی عراقی؛ مجتبی یمانی