دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری و بررسی میزان اثرگذاری آنها در دستیابی به اهداف بازآفرینی در کلانشهرها، مطالعه موردی: شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.30488/gps.2023.379759.3609

احمد محمدی راستی؛ علی آذر؛ کریم حسین زاده دلیر


ارزیابی مؤلفه‌های ساختار فضایی مؤثر در اجتماع‌پذیری مجتمع‌های مسکونی در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.389227.3630

زهره خاموشی؛ سارا جلالیان؛ محمد مهدی سروش


مقاله علمی پژوهشی

کاربرد سنجه های سیمای سرزمین در ارزیابی ژئومورفودایورسیتی مناطق بیابانی (مطالعه موردی-پلایای مسیله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.382991.3616

علیرضا صالحی پور میلانی؛ سید حسن صدوق؛ رسول رفیعی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی تأثیرات رودباد های وردسپهری بر پرواز هواپیماها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.381718.3611

محمد رضا رفیقی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


ابعاد پایه موثر بر آمایش دفاعی کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.363705.3585

محسن جان پرور؛ محمد زنگوئی دوم؛ اکبر حیدری؛ علی محمدپور


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله علمی پژوهشی

مورفولوژی یخچالی کوهستان مساحیم و ارتباط آن با لیتولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.30488/gps.2023.37205.1789

سمیه ذهاب ناظوری؛ احمد عباس نژاد


ژئومورفوتوریسم و ارزیابی ژئومورفوسایت های کویری و بیابانی با تاکید بر روش ارزیابی ‏ژئومورفوسایت ها (مطالعه موردی: استان سمنان)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

10.30488/gps.2023.54067.2050

علیرضا عرب عامری؛ محمد حسین رامشت؛ غلامرضا مقامی مقیم؛ کورش شیرانی