دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی؛ نمونۀ موردی: شهر جهرم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.347408.3553

امید پیریان کلات؛ علی شکور؛ سمیه راستی فرد؛ سمانه تیموری


مقاله مستخرج از پایان نامه

تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کویید-19) در بازتعریف فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.314251.3474

سعید امینی ورکی؛ فرزانه ساسان پور؛ طهمورث بهروزی نیا؛ حبیب ا... فصیحی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی شاخص های سرزندگیِ فضاهای شهری تحت تاثیر فرهنگ اجتماعی در محله خواجه خضر کرمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2022.343125.3546

مهدیه فرحبخش؛ کورش افضلی؛ جواد معین الدینی


مقاله علمی پژوهشی

تعیین حدود گستره دریاچه پلویال پلایای دامغان براساس پادگانه‌های دریاچه‌ای در کواترنری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30488/gps.2021.289291.3411

عارفه شعبانی عراقی؛ مجتبی یمانی