دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله علمی پژوهشی

جانمایی و طراحی معماری فرمِ انبارهای اقلام اساسی و ضروری با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.30488/gps.2023.387843.3627

پریا شفیع پور یوردشاهی؛ آرام خضرلو