تحلیل ترمودینامیک ـ همدید رخداد تگرگ روز 20 مهرماه1389 در شهر گرگان

دوره 6، شماره 22، اسفند 1395، صفحه 225-244

جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ ابوطالب عبدی


تعیین وسنجش شاخص‌های جرم و بزهکاری در سطح شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 233-248

10.30488/gps.2020.102599

علیرضا خواجه شاهکویی؛ امیر قربانی؛ مصطفی دهداری؛ ابراهیم معمری؛ سید علیرضا ابراهیمی


بررسی کیفیت فضای شهری با تأکید بر بُعد اجتماعی از طریق تکنیک (ANP). نمونۀ موردی: محلۀ دارآباد تهران

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 239-256

10.30488/gps.2020.91910

عبدلله حبیبی؛ محمدجاهد قدمی؛ سید مصطفی هدایت نژاد کاشی


بررسی جغرافیایی شبکه‌ریلی ایران به لحاظ پراکندگی با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 97-113

10.30488/gps.2019.100861

راضیه سادات مجیدی؛ محمد میره ای؛ سید عباس احمدی


تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانۀ شهر کرمان با مدل vikor و Saw

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 171-184

10.30488/gps.2019.91915

حسین غضنفرپور؛ حجت اله شرفی؛ طاهره مومنی ازاد


تحلیلی بر جریان‌های فضایی و شبکه منطقه‌ای در نواحی مرزی. مطالعه موردی: نواحی مرزی استان گلستان

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 203-226

10.30488/gps.2019.91916

زهره جوانبخت قهفرخی؛ عباس سعیدی؛ فرهاد عزیزپور؛ جمیله توکلی نیا


واکاوی الگوهای همدید- پویشی بارش‌های اَبَرسنگین فراگیر تابستانۀ جنوب‌شرق ایران

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 185-202

10.30488/gps.2019.100865

فرامرز خوش اخلاق؛ قاسم عزیزی؛ حسن لشکری؛ محمدحسن ماهوتچی


تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایۀ اجتماعی در کلان‌شهرهای مذهبی ایران. مورد پژوهش: کلان‌شهر قم

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 51-66

10.30488/gps.2020.91921

کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی


ارزیابی خطرپذیری انسانی - کالبدی در برابر زلزله. نمونه موردی: شهر یزد

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 179-192

10.30488/gps.2020.91924

الیاس مودت؛ سعید ملکی؛ محمد دیده بان


تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلان‌شهر مشهد، با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 17-36

10.30488/gps.2019.100310

سید مصطفی حسینی؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزا شکوهی؛ امید علی خوارزمی