تحلیل فضایی نابرابری‌های اجتماعی در منطقه مغان

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 225-244

10.30488/gps.2019.78922.2407

علی شماعی؛ واحد آقائی؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی


اولویت‌بندی راهبردهای باززنده‌سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ پایدار گردشگری

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 261-276

10.30488/gps.2019.100313

فاطمه رضایی تالارپشتی؛ علی زنگی آبادی؛ مهین نسترن


شناسایی و اولویت بندی عوامل طراحی موثر بر تعاملات اجتماعی شهروندان در میدان های عمومی شهری

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 117-132

10.30488/gps.2019.100314

پریسا اعتصامیان؛ مهدیه پژوهان فر؛ عبدالمجید نورتقانی


تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 133-152

10.30488/gps.2019.100317

مجتبی فریدپور؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری؛ اردوان قربانی


شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعۀ پایدار تبریز 2018

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 1-16

10.30488/gps.2019.64058.2257

شهریور روستایی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا


سنجش مطلوبیت مبلمان خیابانی شهر ارومیه با رویکرد جنسیتی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 195-208

10.30488/gps.2020.106013

علیرضا سلیمانی؛ ائلناز ضرغامی سلطان احمدی؛ پروانه دیوبند


برنامه‌ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلان‌شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های سرزندگی شهری

دوره 11، شماره 41، آذر 1400، صفحه 1-22

10.30488/gps.2020.110898

رضا صمدی؛ براتعلی خاکپور؛ محمدرحیم رهنما؛ امیدعلی خوارزمی


برآورد دامنۀ فعالیت زمین‌ساختی تاقدیس خویز از طریق معیارهای مورفومتری (زاگرس خوزستان)

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 1-14

10.30488/gps.2021.136002.2816

مجتبی یمانی؛ فاطمه مرادی پور؛ انور مرادی؛ سعید مرادی پور


ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعۀ گردشگری

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.30488/gps.2020.249129.3307

علی حاتمی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ صادق برزگر؛ پری شکری فیروزجاه


ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رودبار

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 1-21

10.30488/gps.2020.217234.3176

سیده فاطمه امامی؛ سمیرا محمودی؛ مجید یاسوری؛ علیرضا دربان آستانه