تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل

دوره 12، شماره 3، آبان 1401، صفحه 123-139

10.30488/gps.2022.331673.3515

میلاد حسنعلی زاده؛ محسن احد نژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی


تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند

دوره 11، شماره 42، بهمن 1400، صفحه 127-142

10.30488/gps.2020.227234.3227

کرامت الله زیاری؛ سعید حاجی بابایی؛ کیانوش ذاکر حقیقی


تبیین توسعۀ منطقه‌ای با تأکید بر اشتغال در حوزۀ اقتصاد دریا. مورد مطالعه: استان بوشهر

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 129-152

10.30488/gps.2020.203059.3108

علی حسینی؛ بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ رسول رستمی


ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 133-146

10.30488/gps.2021.272229.3366

ابراهیم کریمی؛ محمدباقر گرجی؛ روح الله سمیعی


ارزیابی شاخص‌های عینی شهر سبز در کلان‌شهر مشهد

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 135-150

10.30488/gps.2023.381265.3610

سید مصطفی حسینی؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ امید علی خوارزمی


تأثیر نابرابری‌های اجتماعی در کیفیت فضای سبز. نمونه موردی: شهر کاشان

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 141-156

10.30488/gps.2020.176481.3013

الناز تدین؛ محسن شاطریان؛ رسول حیدری


بررسی چیدمان مکانی پارک‌های شهری و ارائه الگوی بهینه آن با استفاده از مدل .VIKOR مطالعه موردی: پارک‌های منطقه‌ای شهر اردبیل

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 145-161

10.30488/gps.2019.134738.2806

عطا غفاری گیلانده؛ ساسان نیکفال مغانلو؛ منصور مصطفی پور؛ رضا هاشمی معصوم آباد


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 151-171

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر

دوره 11، شماره 39، خرداد 1400، صفحه 153-166

10.30488/gps.2020.206010.3121

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ احمد پوراحمد


ارزیابی مطلوبیت سایت‌های مسکن مهر شهر اردبیل به لحاظ دسترسی به خدمات عمومی

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 157-174

10.30488/gps.2020.164681.2967

عطا غفاری گیلانده؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ علی عزیزی؛ ساسان نیکفال مغانلو


تحلیل فضایی ‌و ‌زمانی ‌جزایر‌ گرمایی مناطق شهری‌گرگان

دوره 10، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 157-172

10.30488/gps.2019.179397.3031

علی محمدپور؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی


تروریسم به مثابۀ ابزار رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌ها

دوره 10، شماره 35، خرداد 1399، صفحه 161-178

10.30488/gps.2020.147100.2872

نرجس سادات حسینی نصرابادی