تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه اقتصاد منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 53-64

سعید ملکی؛ محمدجواد کاملی فر؛ زهرا کاملی فر


پیش‌بینی تغییرات هندسی پیچان‌رودهای رودخانه زهره

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 53-62

10.30488/gps.2020.91911

مریم احمدزاده؛ هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب


تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

دوره 4، شماره 14، اسفند 1393، صفحه 55-82

جعفر میرکتولی؛ رضا بارگاهی؛ سیده زهرا عقیلی


تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان با استفاده تطبیقی از تکنیک‏های PROMETHEE و SAW

دوره 2، شماره 4، تیر 1391، صفحه 57-74

محسن احدنژاد روشتی؛ محمدجواد نوروزی؛ ایوب قادری؛ مهدی چراغی


ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 59-74

10.30488/gps.2022.349936.3559

یاسین کاوه پور؛ ناصر اقبالی؛ فرهاد حمزه


بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 63-84

جواد جمال‌آبادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ قاسم مونسیان؛ علی‌اکبر شایان یگانه


ارزیابی توانمندی پهنه‌های مستعد توسعه طبیعت‌گردی

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 65-82

مسلم شجاعی؛ مژگان تراب احمدی؛ مهشید منزوی


ارزیابی توان های اکولوژیکی و پهنه بندی کشت عناب در استان خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 67-86

علی اشرفی؛ جواد میکانیکی؛ مرتضی دهقانی


تبیین نقش رهیافت های توزیع فضایی نیروهای وظیفه عمومی بر ارتقای انسجام ملی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 59-72

سید مجتبی موسوی نقابی؛ سید محمد حسینی؛ مرتضی انوشه؛ سید علی حسینی


تعیین راهبردهای توسعه ی شهری پایدار در شهرهای استخراجی مطالعه ی موردی: شهر استخراجی عسلویه

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 61-79

رضا مختاری ملک آبادی؛ نفیسه مرصوصی؛ سید علی حسینی؛ محمد غلامی


تحلیل چرخه شهرنشینی در کلان منطقه خراسان

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 61-76

محمد حسن یزدانی