ارایۀ مدل مدیریت شهری اجتماع‌محور در شهر اهواز

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 59-74

10.30488/gps.2022.349936.3559

یاسین کاوه پور؛ ناصر اقبالی؛ فرهاد حمزه


بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای

دوره 4، شماره 11، خرداد 1393، صفحه 63-84

جواد جمال‌آبادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ قاسم مونسیان؛ علی‌اکبر شایان یگانه


ارزیابی توانمندی پهنه‌های مستعد توسعه طبیعت‌گردی

دوره 3، شماره 9، آذر 1392، صفحه 65-82

مسلم شجاعی؛ مژگان تراب احمدی؛ مهشید منزوی


ارزیابی توان های اکولوژیکی و پهنه بندی کشت عناب در استان خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 67-86

علی اشرفی؛ جواد میکانیکی؛ مرتضی دهقانی


تحلیل مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در مناطق چهارگانه شهر ساری

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402

10.30488/gps.2023.374359.3599

کیا بزرگمهر؛ عیسی قسمی طوسی؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ امنه حقزاد


تبیین نقش رهیافت های توزیع فضایی نیروهای وظیفه عمومی بر ارتقای انسجام ملی مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین

دوره 6، شماره 19، خرداد 1395، صفحه 59-72

سید مجتبی موسوی نقابی؛ سید محمد حسینی؛ مرتضی انوشه؛ سید علی حسینی


تعیین راهبردهای توسعه ی شهری پایدار در شهرهای استخراجی مطالعه ی موردی: شهر استخراجی عسلویه

دوره 5، شماره 15، خرداد 1394، صفحه 61-79

رضا مختاری ملک آبادی؛ نفیسه مرصوصی؛ سید علی حسینی؛ محمد غلامی


تحلیل چرخه شهرنشینی در کلان منطقه خراسان

دوره 6، شماره 21، آذر 1395، صفحه 61-76

محمد حسن یزدانی


کاربرد تجزیه مؤلفه‌های اصلی در تعیین عوامل مؤثر بر تولید رواناب

دوره 7، شماره 24، شهریور 1396، صفحه 61-71

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سپیده ایمنی


نقش رویکرد مدیریت سیلاب بر تاب‌آوری جوامع محلی. مطالعۀ موردی: روستاهای سیل‌زدۀ حوضۀآبخیز گرگانرود

دوره 10، شماره 36، شهریور 1399، صفحه 63-76

10.30488/gps.2020.91920

بتول بابایی؛ امین محمدی استادکلایه؛ سید مرتضی سیدیان؛ عبدالسعید توماج


موانع و محدودیت‌های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن

دوره 8، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 65-76

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ مهسا سیدی


آینده پژوهی توسعه برندینگ شهری در کلانشهر قم

دوره 12، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 65-82

10.30488/gps.2022.326356.3507

زینب محبی؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ حبیب ا... فصیحی


عوامل مؤثر بر پراکنده رویی شهری در شهرهای ایران(نمونه موردی شهر رشت)

دوره 8، شماره 28، شهریور 1397، صفحه 67-82

کیومرث ایراندوست؛ کیومرث حبیبی؛ محمد خندان


بررسی عوامل موثر بر تحولات کشت استراتژیک در شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 26، اسفند 1396، صفحه 69-82

راضیه مصدق؛ محمدعلی احمدیان؛ حمید جعفری؛ مهدی جهانی