بررسی تأثیرات رودباد های وردسپهری بر پرواز هواپیماها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.381718.3611

محمد رضا رفیقی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


ابعاد پایه موثر بر آمایش دفاعی کشورهای خاورمیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.363705.3585

محسن جان پرور؛ محمد زنگوئی دوم؛ اکبر حیدری؛ علی محمدپور


تبیین عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی:سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.392939.3633

مهدی نیک سرشت؛ حسین فراهانی؛ بهروز محمدی یگانه؛ شاه بختی رستمی


ارزیابی بازآفرینی بخش مرکزی شهر تبریز با رویکرد رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.375357.3603

علی امین هیهاتی آذر؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری درمواجهه با خشکسالی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402

10.30488/gps.2022.351914.3565

احمد ملکان؛ سید علی حسینی؛ محمد امین خراسانی؛ سید امیر فتاحیان


ارزیابی میزان تحقق‌پذیری شاخص‌های شهر هوشمند در تناسب بافت معاصر شهرهای ایران (نمونه موردی: شهر بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30488/gps.2023.375355.3602

کورش رضاپور گتاپی؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی