نمایه نویسندگان

ا

 • استادی، مهناز عوامل تشویقی و دلسردی بر استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل مطالعه موردی: شهر گنبد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 173-190]
 • افضلی، کورش بررسی شاخص‌های سرزندگیِ فضاهای شهری تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی در محله خواجه خضر کرمان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 95-112]
 • اکبری نامدار، شبنم شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 13، شماره 2، 1402]
 • امینی ورکی، سعید تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 135-153]
 • انصاری، میترا واکاوی عوامل مؤثر بر تحقق شهر انسان‌محور با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعه موردی: شهر همدان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 155-172]

ب

 • برزگر، صادق بازتولید شهرهای پساکرونا با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعه موردی: شهر زنجان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]
 • بهروزی نیا، طهمورث تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 135-153]
 • بهزادفر، مصطفی واکاوی جایگاه کنشگران در تحقق‌پذیری مفهوم هارمونی در شهر هوشمند، مورد‌پژوهی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]

پ

 • پیریان کلات، امید تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 113-134]

ت

 • توانایی مروی، لاله واکاوی جایگاه کنشگران در تحقق‌پذیری مفهوم هارمونی در شهر هوشمند، مورد‌پژوهی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]
 • تیموری، سمانه تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 113-134]

ج

 • جامی اودولو، مریم تحلیل و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تمرکز و جدایی گزینی اقتصادی در شهر اردبیل [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 73-94]
 • جلیلی صدرآباد، سمانه تحلیل و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تمرکز و جدایی گزینی اقتصادی در شهر اردبیل [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 73-94]

ح

 • حاتمی خانقاهی، توحید ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]
 • حجازی، اسد بازتولید شهرهای پساکرونا با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعه موردی: شهر زنجان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]
 • حسینی، سید علی بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری درمواجهه با خشکسالی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور) [دوره 13، شماره 2، 1402]

خ

 • خراسانی، محمد امین بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری درمواجهه با خشکسالی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور) [دوره 13، شماره 2، 1402]
 • خوشنواز، باقر شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 13، شماره 2، 1402]

د

 • داودی، سید رسول عوامل تشویقی و دلسردی بر استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل مطالعه موردی: شهر گنبد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 173-190]
 • دبیری، نورالدین عوامل تشویقی و دلسردی بر استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل مطالعه موردی: شهر گنبد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 173-190]

ر

 • راستی فرد، سمیه تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 113-134]
 • رسولی، محمد بازتولید شهرهای پساکرونا با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعه موردی: شهر زنجان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 21-37]

س

 • ساسان پور، فرزانه تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 135-153]

ش

 • شعبانی عراقی، عارفه تعیین حدود گستره دریاچه پلویال پلایای دامغان براساس پادگانه‌های دریاچه‌ای در کواترنری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-72]
 • شکری فیروزجاه، پری ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]
 • شکور، علی تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 113-134]
 • شیرنیا پاریجانی، امین ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]

غ

 • غلامی، علی عوامل تشویقی و دلسردی بر استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل مطالعه موردی: شهر گنبد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 173-190]

ف

 • فتاحیان، سید امیر بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری درمواجهه با خشکسالی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور) [دوره 13، شماره 2، 1402]
 • فرحبخش، مهدیه بررسی شاخص‌های سرزندگیِ فضاهای شهری تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی در محله خواجه خضر کرمان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 95-112]
 • فصیحی، حبیب ا... تحلیل اثرات بحران پاندمیک (کووید-19) در بازتعریف فضاهای شهری مطالعه موردی: شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 135-153]

م

 • معین الدینی، جواد بررسی شاخص‌های سرزندگیِ فضاهای شهری تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی در محله خواجه خضر کرمان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 95-112]
 • مفیدی شمیرانی، سید مجید واکاوی جایگاه کنشگران در تحقق‌پذیری مفهوم هارمونی در شهر هوشمند، مورد‌پژوهی شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 1-19]
 • ملکان، احمد بررسی عوامل موثر بر تاب‌آوری درمواجهه با خشکسالی(مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کنگاور) [دوره 13، شماره 2، 1402]
 • موسوی، میرسعید شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری (نمونه موردی: کلانشهر تبریز) [دوره 13، شماره 2، 1402]

ن

 • نظم فر، حسین ارزیابی شاخص‌های شهر دوستدار سالمند مطالعه موردی: مناطق شهر بابل [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 39-56]

ی

 • یزدانی، محمدحسن تحلیل و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تمرکز و جدایی گزینی اقتصادی در شهر اردبیل [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 73-94]
 • یمانی، مجتبی تعیین حدود گستره دریاچه پلویال پلایای دامغان براساس پادگانه‌های دریاچه‌ای در کواترنری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 57-72]