اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

عباس سعیدی

جغرافیا استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375243
a-saidisbu.ac.ir
29905612


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 

1. A. Karimi, A. Saidi, "The molecular basis for stress induced acquisition of somatic embryogenesis" , MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2009.
2. A. Saidi, P. Aminian, A. CH., S. Naser, "Evaluation of deoxynivalenol and virulence in dsrna containing fusarium graminearum isolates" , Journal of Agricultural Science and Technology, Vol.1, pp.149-152, 2009.
3. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ج. اطاعت, ک. معصومی, "مدیریت پیامدهای فضایی طرح آبیاری کرخه در استان خوزستان" , اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 1398.
4. ع. سعیدی, ز. جوانبخت قهفرخی, ف. عزیزپور, ج. توکلی نیا, "تجزیه و تحلیل جریان های شبکه منطقه ای در سکونتگاه های روستایی نواحی مرزی" , آمایش جغرافیایی فضا, 1398.
5. م. صادقی, ع. سعیدی, ر. منشی زاده, ف. عزیزپور, "تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان مورد بخش مرکزی کاشان" , جغرافیا, 1398.
6. ر. غفاری راد, ع. سعیدی, "نقش احداث و بهره برداری از سد و شبکه های آبیاری در ساماندهی نظام فضایی سکونتگاههای مورد: سد مخزنی علویان در نواحی مراغه و بناب (آذربایجان شرقی/ ایران ، روستایی" , جغرافیا, نسخه 16, صفحات:24-37, 1397.
7. ع. سعیدی, ز. جوانبخت قهفرخی, ف. عزیزپور, ج. توکلی نیا, "نقش پیوندهای روستایی شهری در شکل پذیری شبکه محلی در نواحی مرزی (مطالعه موردی ناحیه گمیشان، استان گلستان)" , تحقیقات جغرافیایی, نسخه 34, صفحات:30-31, 1397.
8. م. صادقی, ع. سعیدی, ر. منشی زاده, ف. عزیزپور, "روند تحول کالبدی-فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دوره زمانی 1395-1355" , جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای, صفحات:19-36, 1397.
9. ع. سعیدی, "نقد علمی و نقد پویش ساختاری - کارکردی" , جغرافیا, نسخه 16, صفحات:5-20, 1397.
10. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیزپور, م. بیات, "موانع سامان پذیری فضایی سکونتگاه های روستایی در ناحیه خمین (استان مرکزی)" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, 1397.
11. ع. سعیدی, ک. معصومی, ع. رحمانی فضلی, ج. اطاعت, "حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد منطقه آبیاری کرخه (خوزستان)" , جغرافیا, نسخه 16, صفحات:5-20, 1397.
12. ع. سعیدی, ا. مرادی, ب. رحمانی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیزپور, "تحلیل پایداری بستر کالبدی - فضایی (عرصه فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان های حاکم بین شهر و سکونتگاه های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان)" , نگرش های نو در جغرافیای انسانی, نسخه 9, صفحات:1-17, 1396.
13. ع. سعیدی, ب. رحمانی, ع. رحمانی فضلی, ف. عززپور, ا. مرادی, "توان سنجی توسعه پایدار کالبدی - فضایی در ناحیه ابهر(استان زنجان)" , جغرافیا, نسخه 15, صفحات:7-23, 1396.
14. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیزپور, م. بیات, "تحلیل ساختار فضایی ناحیه خمین با تاکید بر برنامه ریزی فضایی" , اقتصاد فضا و توسعه روستایی, نسخه 6, صفحات:41-58, 1396.
15. ع. سعیدی, م. طالشی, م. ضیائ نوشین, "تحلیل شبکه سازمانی موثر بر خزش روستایی در سکونتگاه های روستایی پیرامون همدان" , پژوهش های روستایی, نسخه 8, صفحات:457-469, 1396.
16. ع. سعیدی, م. طالشی, ر. سلطانی مقدس, ا. حیدری, "نقش کارگاههای شیرپزی در شکل گیری جریان های فضایی مورد مطالعه سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق( آذربایجان شرقی)" , جغرافیا, نسخه 14, صفحات:5-30, 1395.
17. ب. رحمانی, ب. کارگر, ع. سعیدی, ع. اصانلو, "تحلیل عوامل موثر بر وقوع نزاع در نواحی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان خدابنده)" , پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی, نسخه 9, صفحات:127-152, 1395.
18. ع. سعیدی, "مفاهیم و بنیادهای جغرافیای نوین" , چشم انداز جغرافیایی, صفحات:16-27, 1395.
19. ع. سعیدی, م. طالشی, س. موسی کاظمی, م. ضیائ نوشین, "نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر همدان" , جغرافیا, نسخه 14, صفحات:5-33, 1395.
20. ع. رحمانی فضلی, ع. سعیدی, "پیوستگی توسعه و امنیت مناطق مرزی جستاری در مفهوم شناسی" , جغرافیا, صفحات:1-19, 1394.
21. ع. رحمانی فضلی, ع. سعیدی, آ. رحمان وند, "نقش سرمایه گذاریهای شهری در توسع روستایی- مورد دهستان ژاورود (بخش مرکزی شهرستان کامیاران)" , جغرافیا, نسخه 13, صفحات:5-19, 1394.
22. ع. سعیدی, س. جندقیان بیدگلی, ع. محبی, "وارسی پویش ساختاری کارکردی در مطالعات منطقه ای مورد مطالعات تطبیقی نواحی آران-بیدگل (کاشان) وراز جر گلان(بجنورد)" , جغرافیا, نسخه 13, صفحات:7-23, 1394.
23. ع. سعیدی, ل. رمضانی, "مبادلات مرزی، شبکه های محلی و تحول فضایی سکونتگاههای انسانی مورد بخش مرکزی شهرستان بانه )کردستان(" , جغرافیا, صفحات:31-52, 1394.
24. ع. سعیدی, "مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی کالبدی - فضایی ( بخش دوم )" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, نسخه 1, صفحات:1-10, 1393.
25. ع. سعیدی, ب. ایمانی, "نقش عوامل و نیروهای درونی و برونی در روند دگردیسی کالبدی فضایی سکونتگاههای روستایی پیرامون اردبیل" , جغرافیا, صفحات:7-28, 1393.
26. ع. سعیدی, ح. افراخته, ف. عزیز پور, ک. محمودی, "خزش کلانشهری الحاق و تعارض بافت کالبدی فضایی مورد دربند کاشانک" , جغرافیا, صفحات:7-42, 1393.
27. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, م. احمدی, "الحاق شهری سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر زنجان مورد روستاهای سایان و گاوازنگ" , مسکن و محیط روستا, صفحات:3-16, 1393.
28. م. صیدالی, ب. رحمانی, ع. سعیدی, ج. توکلی نیا, "تحولات ساختاری کارکردی فضاهای روستایی در ایران و اثرات آن در توسعه بافت نواحی روستایی مورد پژوهی روستای جوانمردی و باغبهزاد شهرستان لردگان" , مدیریت شهری, صفحات:200-217, 1393.
29. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیز پور, ا. محبی, "مسکن و پیوستگی - ساختاری کارکردی بحثی در نظام وارگی فضای روستایی مورد روستاهای بخش رازو جرگلان شهرستان بجنورد(خراسان شمالی)" , جغرافیا, نسخه 11, صفحات:7-32, 1392.
30. ع. سعیدی, "پیوستگی توسع روستایی شهری در قالب منظومه های روستایی" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, نسخه 2, صفحات:11-20, 1392.
31. ع. سعیدی, ر. سلطانی مقدس, "نقش خانه های دوم در گردشگری و جریان سرمایه در نواحی روستایی مورد ناحیه بینالود خراسان رضوی" , جغرافیا, صفحات:33-54, 1392.
32. ع. سعیدی, م. طالشی, ع. رایط, "نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی" , جغرافیا, صفحات:5-32, 1392.
33. ع. سعیدی, م. محمودی, پ. خدادادی, "گردشگری روستایی الزامات و محدودیت ها با اشاره به نواحی جواهر ده و سرو آباد" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1391.
34. ع. سعیدی, "مفاهیم بنیادیندر برنامه ریزی کالبدی فضایی" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, 1391.
35. ع. سعیدی, ف. عزیز پور, ص. حسینی حاصل, ا. خلیفه, ج. ریکا, "مطالعه تطبیقی موانع شکل گیری پیوند های روستایی - شهری مورد نواحی مرو دشت و کوهدشت" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1391.
36. ر. سلیمانگلی, ع. سعیدی, ک. سعیدی, ک. محمودی, "بلوچ آباد شناخت ساختاری- کارکردی روستایی کوچک در ناحیه کلاله (استان گلستان) ،" , نسیم بامداد, 1390.
37. ع. سعیدی, "پویش ساختاری- کارکردی- رویکردی نظاموار در مطالعات مکانی- فضایی" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1390.
38. ع. سعیدی, م. احمدی, "شهرگرایی و دکردیسی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی- مورد روستاهای پیرامون شهر زنجان" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1390.
39. ع. سعیدی, "محیط، فضا و توسعه بحثی در ضرورت توسعه یکپارچه روستایی - شهری" , فصلنامه تخصصی بنیادمسکن انقلاب اسلامی, نسخه 29, 1389.
40. ع. سعیدی, "ضرورت امکان سنجی استقرار روستاهای جدید" , نسیم بامداد, نسخه 3, 1388.
41. ع. سعیدی, "ضرورت امکان سنجی استقرار" , نسیم بامداد, نسخه 3, 1388.
42. ع. سعیدی, ا. رستگار, "اثر بخشی طرحهها و پروژه های عمرانی در توسعه اجتماعی - اقتصادی" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 7, 1388.
43. ع. سعیدی, ج. میکانیکی, "دگرگونی روابط شهر و روستا با تاکید بر فعالیت های اقتصادی" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 6, 1388.
44. ع. سعیدی, ص. حسینی حاصل, "ادغام کلان شهری سکونتگاههای روستائی با نگاهی به کلان شهر تهران و پیرامون" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 5, 1388.
45. ف. خانی, ع. سعیدی, "فضای اجتماعی راهبری عمومی و جنسیت" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 7, 1388.
46. ع. سعیدی, ن. شفیعی ثابت, "پدیده خورندگی چشم انداز و تحول کاربری اراضی کشاورزی روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 3, 1387.
47. ع. سعیدی, "آیبابی سهم ایرانیان در برپایی تمدن سکونتگاهی" , فصلنامه پیک نور (دانشگاه پیام نور), نسخه 5, صفحات:3-9, 1386.
48. ع. سعیدی, ر. سلطانی مقدس, "نقش پیوندهای کلانشهری در تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامونی" , علوم جغرافیایی - انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 2, 1383.
49. ع. سعیدی, "روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی-شهری یک بررسی ادراکی" , 1382.
50. م. سرتیپی پور, ع. سعیدی, ع. آخوندی, م. طالب, "روند جهانی شدن و توسعه کالبدی" , مسکن و انقلاب, صفحات:3-11, 1380.
51. م. سرتیپی پور, ع. سعیدی, م. طالب, م. حبیبی, م. علی الحسابی, ا. زبردست, "سامان دهی سکونتگاههای روستایی از اندیشه تا عمل" , مسکن و انقلاب, صفحات:4-23, 1379.

 

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 

1. ع. سعیدی, "ضرورت نگاه منظومه ای و فرابخشی به طرح های توسعه روستایی" انجمن مفاخر معماری, 1393.
2. س. خارکش, ح. عسکری, ع. سعیدی, ر. طالبی, ج. قربانی جمال آبادی, "نخود دارویی و زراعی، چالش اصلاح نخود" همایش ملی گیاهان دارویی, 1389.
3. ع. خان محمدی, ح. عسکری, ا. صادق نژاد, ع. سعیدی, "تلفیق فرایند مهار اندوفیت های تاکسوس باکاتا با القای کالوس زایی در ریزنمونه های جنگلی" همایش ملی گیاهان دارویی, 1389.
4. آ. قانعی, ن. صفایی, ر. مهرابی, ع. سعیدی, "ارزیابی مقاومت لاین های تترا پلوئید گندم نان ایران نسبت به septoria tritici" ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1388.
5. آ. قانعی, ن. صفایی, ر. مهرابی, ع. سعیدی, "بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ septoria triticiبا استفاده از نشانگرpapd" ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1388.
6. ا. ملک حسینی, ح. عسکری, ع. سعیدی, "مهندسی ژنتیک گیاهان رویکرد شناسایی مین های زمینی" ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1388.

 

کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "دائره المعارف الاسلامیه الکبری", تهران, 1385.
2. "توسعة پایدار: شالوده‌ها و الزامات", بهشتی, تهران, 1393, شابک:9789644572654.
3. "جغرافیا و توسعه پایدار", تهران, 1393, شابک:9789644572654.
4. "ارزیابی مکانی- فضایی رویکردهای توسعه و تحول سکونتگاههای روستایی", بنیاد مسکن انقلاب اسلامی, تهران, 1390.
5. "جغرافیا (استرابو)", فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی, تهران, 1390.
6. "روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران", مهر مینو, تهران, 1390.
7. "نقش سیاستهای تمرکزگرایانة سکونتگاهی در تحولات کارکرد کشاورزی روستاهای پیرامون کلانشهر تهران", بنیاد مسکن, تهران, 1390.
8. "الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی", بنیاد مسکن انقلاب اسلامی, تهران, 1389, شابک:978-964-6672-17.
9. "ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستائی", تهران, 1389.
10. "ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستایی", مهر مینو, تهران, 1389, شابک:9786009190607.
11. "سطح بندی روستاهای کشور", بنیاد مسکم انقلاب اسلامی, تهران, 1388.
12. "شالوده مکان یابی و استقرار روستاهای جدید", تهران, 1388, شابک:978-600-5099-20.
13. "الگوهای خدمات روستایی", بنیاد مسکن, تهران, 1387, شابک:978-964-6672-11.
14. "دانشنامه ایران- جلد دوم", تهران, 1386.