اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر خدارحم بزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

kh.bazzigu.ac.ir


 

دوره کارشناسی: رشته جغرافیا- دانشگاه سیستان و بلوچستان دی ماه 1370- معدل 04/18

دوره کارشناسی ارشد: رشته جغرافیا  برنامه ریزی روستایی- دانشگاه فردوسی مشهد دی ماه 1375- معدل 08/17

دوره دکتری: رشته جغرافیا- برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان  شهریور-1383- معدل 07/18

 

سوابق کاری و اجرایی

 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

رئیس دانشکده علوم انسانی

 دبیر هیات نظارت دانشگاه

عضو شورای فرهنگی دانشگاه

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه

رییس کمیته انضباطی بدوی دانشگاه

دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه

رییس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

دبیر کمیته ناظر بر نشریات

عضو شورای دانشگاه

عضو هیات رییسه دانشگاه

عضو ستاد شاهد و ایثار دانشگاه

عضو گروه آموزشی جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا

دبیر اولین همایش ملی افتخارات سیستان

استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد

مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه

عضو کار گروه صلاحیت عمومی هیات جذب اعضای هیات علمی

عضو شورای تخصصی آموزشی دانشجویی

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 

سوابق پژوهشی

- مقالات  چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی

 

1- تحلیلی بر روند شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر زابل- فصلنامه فضای جغرافیایی- سال هفتم شماره18تابستان1386ص30-1. خدارحم بزی.

2- تبیین تفاوت های فضایی امکانات شهری از طریق سطح بندی نظام شهری در استان سیستان و بلوچستان- فصلنامه فضای جغرافیایی- سال هفتم- شماره 20تابستان1386ص22-1. خدارحم بزی.

3- شهر سوخته  از نام و آوازه تا وضعیت گردشگری. فصلنامه فضای جغرافیایی، سال هشتم، شماره 21، بهار1387. ص44-25. خدارحم بزی.

4- تأملی بر بازار هفتگی آق قلا و اثرات اقتصادی اجتماعی آن. فصلنامه فضای جغرافیایی، سال هشتم، شماره 24، زمستان1387  خدارحم بزی- امان گلدی شرافت سید- ص22-1.

5-سنجش و ارزیابی میزان موفقیت و کارایی شهرهای جدید(مطالعه موردی شهر جدید صدرا). فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای . سال اول شماره دوم پاییز1388. ص134-111. خدارحم بزی- محمد صادق افراسیابی- ص134-111

6- بررسی نوع و شدت عوامل موثر در بیابان زایی سیستان(مطالعه موردی: منطقه نیاتک). فصلنامه فضای جغرافیایی. شماره 31، پاییز1389. سید محمود حسینی- محمدرضا اختصاصی- خدارحم بزی.

7- روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تاکید بر عملکرد شوراهای اسلامی مطالعه موردی: منطقه سیستان. فصلنامه روستا و توسعه. سال13شماره3پاییز1389خدارحم بزی- صلاح هدایتی ص105تا126.

8- بررسی افتراق مکانی- فضایی محله های شهر زابل در برخورداری از شاخص های مسکن سالم. مجله جغرافیا و  برنامه ریزی محیطی، دوره 22، شماره 2، پاییز 1390. خدارحم بزی- عباس جواهری- ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی.

9- محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی: شهر زابل. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. دوره27شماره104 بهار1391 خدارحم بزی.از صفحه18006تا18030

10- تحلیل تفاوت های مکانی سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی کشور( مقایسه تطبیقی مراکز شهری و روستایی شهرستان ارومیه). مجله جامعه شناسی ایران. دوره یازدهم، شماره 2، تابستان 1389. خدارحم بزی- اکبر کیانی- یاسین حنیفی اصل- امیر راضی.ص102-74.

11- ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیریTopsis(مطالعه موردی شهر شیراز). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری. دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت. سال اول شماره سوم، زمستان 1389. خدارحم بزی- اکبر کیانی- محمد صادق افراسیابی راد.ص130-103.

12- بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهر بوشهر. مجله رفاه اجتماعی. دوره12-شماره44 سال1391-خدارحم بزی- اکبر کیانی- یعقوب زارعی.

13- تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم(مطالعه موردی شهر استهبان). مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. پذیرش شده20/12/1390شماره2035/م/ب. خدارحم بزی- ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی.

14- ارزیابی شاخص های پایداری محله های مسکونی، مطالعه موردی: شهر مامونیه- استان مرکزی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. پذیرش شده 27/2/1390 شماره3345/ت/ف. خدارحم بزی- عباس جواهری.

15- اولویت سنجی تعیین راهبرهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده ار تحلیل شبکه(ANP)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی پذیرش شده14/6/1391شماره3719/ت/ف. اکبر کیانی- خدارحم بزی- فرضعلی سالاری سردری

16- بررسی و ارزیابی مشارکت های مردمی در توسعه پایدار محله ای با استفاده از مدل Topsis(مطالعه موردی کلانشهر ارومیه) پذیرش شده8/7/1391شماره1426/12/مجله جغرافیا و توسعه. خدارحم بزی- لقمان شاهمرادی- اکبر حیدری تاشه کبود.

17- ارزیابی میزان فشردگی/ پراکنش رشد شهری و تاثیر آن بر افزایش هزینه های اقتصادی خانوار در شهر بجنورد   پذیرش شده  تاریخ28/12/1391شماره 3382/103/دمجله جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز. خدارحم بزی  معصومه وحدتی

18-

- مقالات خارجیISI و ISC

------------------------------------------------------------------------------------

1- Review of the socio- economical effects of second clothing smuggle to Iran, Khodarahm Bazzi, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Egypt, 2/3 March, 2012.ISI

2- Survey and analytic the role of critical center and wind erosion in vacate of rural settlements with using GIS technique in Zabol. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 1-1-2013.ISC

After Associate8/12/2012

3- Evaluating the development degree of Sistan and Baluchistan counties with spatial and hierarchical planning approach, Khodarahm Bazzi, International research journal of applied and basic sciences, 3-12-2012,ISC.

4- Qanat and its challenges in Ferdows county- Iran, Khodarahm Bazzi, International Journal of Geography and Geology.1-no2-2012,pp42-51

5- A Reflection on Sustainable Environment in Islamic World. Khodarahm Bazzi. International Journal of Academic Research- Hekmat.2013- issue6.ISI

 

- مقالات ارایه و چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های داخل کشور

1- حل بحران آب در سیستان از طریق توسعه فضایی- اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران - آب دانشگاه زابل.1381.(خلاصه مقاله). خدارحم بزی.

2- توریسم و  نقش و جایگاه آن در توسعه پایدار. همایش ملی توانمندیها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان، 29 بهمن1386. خدارحم بزی.

3- تحلیل و  بررسی بافت فرسوده شهری- مطالعه موردی شهر زابل. همایش ملی بافت های فرسوده شهری.دانشگاه شهید چمران اهواز آذر1387(خلاصه مقاله). خدارحم بزی.

4- بررسی و تحلیل بهداشت و آلودگی های محیطی در بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی گرگان). همایش ملی بافت های فرسوده شهری. دانشگاه شهید چمران اهواز آذر1387(خلاصه مقاله). خدارحم بزی-ام البنی اصفهانکلاته.

5- نگاهی به اثرات محیطی و اقتصادی- اجتماعی بحران های ادواری آب در سیستان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بحران آب. دانشگاه زابل اسفند1387. خدارحم بزی.

6- توریسم فرهنگی عامل توسعه پایدار منطقه ای(با تاکید بر سیستان)- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در مجموعه مقالات.خدارحم بزی.

7- تاملی بر محیط زیست و پایداری آن در جهان اسلام- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- ارایه و چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی.

8- آینده منطقه ای: جهانی سازی و تحولات منطقه ای در خاورمیانه- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- فرضعلی سالاری سردری- محمد صادق افراسیابی راد.

9- بحران آب در خاورمیانه- چالش ها و راهکارها- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- سمیه خسروی- معصومه جوادی- مجتبی حسین نژاد.

10- نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی بین ایران و کشورهای اسلامی- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- الهام افشار عمرانی- جواد جلالی.

11- تاثیر اماکن مذهبی در همگرایی جوامع اسلامی- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام27-25فروردین1389زاهدان- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- معصومه جوادی.

12- بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر زابل- دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار-ارایه و چاپ در مجموعه مقالات.خدارحم بزی- حامد کرد روپس.

13- رویکردی بر احیای بافت های با ارزش تاریخی در راستای نظام مدیریتی شهر سالم مطالعه موردی: شهر نیشابور. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- رضا طالبی فرد.

14-  بررسی نقش مشارکت های مردمی در سالم سازی محیط شهری با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی مطالعه موردی: شهر ارومیه. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- خسرو احمدی اقدم.

15- بررسی نقش فضاهای ورزشی و تفریحی در شکل گیری شهر سالم(مطالعه موردی: شهر یاسوج). دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- جواد نورمحمدی- فرضعلی سالاری سردری.

16- نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در ایجاد شهر سالم. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- فاطمه امیری مقدم.

17- بررسی مراکز فرهنگی شهر زابل. دومین همایش ملی شهر سالم 5خرداد1389دانشگاه سبزوار- چاپ در خلاصه مقالات. خدارحم بزی- عالیه میر بلوچ زهی.

18- طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا(ارزیابی رویکرد مشارکت شهری)-پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند-1و2 اردیبهشت1389- مشهد مقدس- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور- چاپ در مجموعه مقالات- خدارحم بزی- یاسین حنیفی اصل.

19- نقش اقلیم در ساخت بهینه شهر(مطالعه موردی: شهر زابل)- سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری-20/2/1389 دانشگاه آزاد خمین- چاپ در مجموعه مقالات- خدارحم بزی- فرضعلی سالاری سردری- 8صفحه.

20- نقش مدیریت کاربری اراضی در کاهش سیل گرفتگی شهری مطالعه موردی: قوچان. کنفرانس مدیریت سیلاب های شهری.13-11مرداد1389 دانشگاه تربیت مدرس. خدارحم بزی- علی اسماعیل زاده- میثم امیری- سعیده سنچولی- چاپ در مجموعه مقالات.

21- بررسی جایگاه توسعه پایدار در توسعه دانش بنیان شهری- نخستین همایش توسعه شهری پایدار- 2و3آذر1389 دانشگاه تهران- چاپ در مجموعه مقالات- اکبر کیانی- خدارحم بزی- علی اسماعیل زاده کواکی-18صفحه.

22- رونق توریسم فرهنگی مذهبی عامل توسعه پایدار، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، 24 و 25 شهریور 1390، دانشگاه شهید بهشتی- چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی- سعید بادی وند.

23- راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری مطالعه موردی؛ شهرستان نورآباد ممسنی، همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار- 6 و 7 مهر 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- سخنرانی و چاپ در مجموعه مقالات. خدارحم بزی و  مینا امیری نژاد.

24- بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری در شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر زابل، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش ها و رهیافت ها-30 و 31 فروردین 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان با همکاری نیروی انتظامی- پوستر- چاپ در مجموعه مقالات - خدارحم بزی و فاطمه مشایخی.

25- همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالش ها و رهیافت ها-30 و 31 فروردین 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان با همکاری نیروی انتظامی- چاپ در خلاصه مقالات - خدارحم بزی و حسام الدین صالح گوهری.

26-بازارچه های مرزی؛ امنیت، اشتغال و توسعه(مطالعه موردی بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان)- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان- 20/2/1391- ارایه و سخنرانی- خدارحم بزی- یعقوب اسفرم.

27- نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی مرزی(مطالعه موردی شهرستان زابل)- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391-پوستر- خدارحم بزی- یعقوب مزارزهی.

28- سنجش میزان سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهرهای مرزی(مورد مطالعه: شهر زابل )- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391-پوستر- خدارحم بزی- بشیر امیری.

29- ارزیابی نقش شهرهای مرزی در توسعه پایدار شهری با استفاده از جی آی اس مطالعه موردی شهرهای مرزی سیستان- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391-چاپ در مجموعه مقالات - خدارحم بزی- اسلام رئیسی.

30- توسعه پایدار منطقه چابهار و توان های زیست محیطی- اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان- دانشگاه گلستان-20/2/1391- چاپ در مجموعه مقالات - خدارحم بزی- مهدیه پور جعفر آبادی.

31-مدیریت بحران و نقش امداد و نجات در تقلیل آسیب های ناشی از زلزله، پوستر، همایش منطقه ای پدافند غیر عامل خراسان جنوبی 27 و 28 اردیبهشت1391 خدارحم بزی.

 

 

مقالات ارایه و چاپ شده در کنفرانس های بین المللی(خارج از کشور)

 

1- Making clear spatial differences of urban facilities through leveling urban system in Sistan and Balochestan province. Ecocity6: 4/12 2006 Bangalor India

2- The urban environment in Islamic world 10th Asian urbanization conference- 16/08/2009-             Hong Kong

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی و علمی مروری

------------------------------------------------------------

1- ایدیولوژی اسلامی و محیط زیست- مجله وقف میراث جاویدان- 1381.

2- بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اقتصادی اجتماعی حضور مهاجرین افغان در شهر زابل- فصلنامه چشم انداز جغرافیایی-سال اول شماره سوم پاییز و زمستان1385

3- تأملی بر فرهنگ و اثرگذاری آن بر توسعه- چشم انداز جغرافیایی- سال دوم شماره چهارم زمستان ،  1388

4- بررسی شاخص های شهروند الکترونیک در کلان شهر مشهد با استفاده از مدل (مطلعه موردی: محلات مناطق1، 6 و 9)- دو فصلنامه مشهد پژوهی- سال سوم شماره4 بهار و تابستان1389ص145تاص163. اکبر کیانی- خدارحم بزی- معصومه جوادی.

5- ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک تاپسیس مطالعه موردی زابل، مجله برنامه ریزی فضایی-دوره دوم-شماره1-پیاپی5-تابستان1391از صفحه107تا120خدارحم بزی- صدیقه سرگلزایی.

6- نقش عوامل اغتشاشات بصری مناظر آثار تاریخی در کارایی گردشگری از دیدگاه گردشگران(مطالعه موردی کلانشهر شیراز). فصلنامه علمی تخصصی گردشگری و چشم انداز آینده(قشم) سال سوم شماره سوم تابستان1392،پیاپی11-صص97-81. اکبر کیانی- خدارحم بزی- غلامعلی خمر- مینا امیری نژاد.

 

- طرح های تحقیقاتی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                1- طرح هادی روستای اله دو - شهرستان زهک-1389

2- طرح بین دانشگاهی تحلیل و  بررسی بافت فرسوده شهر زابل

3- طرح هادی روستای کتمک- شهرستان هیرمند-1391

4- طرح هادی روستای لنگر بارانی- شهرستان هیرمند-1391

5- طرح هادی روستای پکیر شهسوار- شهرستان هیرمند- 1391

6- طرح هادی روستای جما- شهرستان هیرمند- 1391

7- طرح هادی روستای ملا عظیم رودینی- شهرستان هیرمند- 1391

 

- کتاب

1- روش تحقیق؛ اصول و چارچوب تهیه و تنظیم مقاله، پایان نامه و طرح تحقیق علمی-1386انتشارات سخن گستر، مشهد.

2-پروانه ساختمانی، 1390، انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران.

3- جغرافیای گردشگری سیستان- در حال چاپ

4- جغرافیای فرهنگی - در دست اقدام

 

 

- استاد راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد:

-14/11/1387 ژیلا یاری- 1- تحلیل نقش بازدارندگی طوفان های شن در سکونتگاه های روستایی شهرستان زابل

2- مقایسه تطبیقی تعلق خاطر مکانی و تاثیرات فضایی- مکانی آن در محلات شهر خرم آباد. سلیمان میرزاپور.14/10/1388

3- برنامه ریزی توسعه مسکن پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر حاجی آباد). امیر راضی.1388.

4- ارزیابی فضاهای عمومی شهر شیراز با توجه به نیازهای معلولین و جانبازان. محمد صادق افراسیابی راد.18/3/1389

5- ارزیابی پایداری محله های مسکونی شهر مامونیه- استان مرکزی. عباس جواهری.28/7/1389

6- تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای معیارهای استاندارد و خواست مردم مطالعه موردی شهر استهبان- ابوالفضل عبدالهی پور حقیقی.4/11/1389

7- ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه نشینان در بهسازی شهر زابل، عبدالغنی صفرزایی.29/11/1390

8- بررسی تاثیر راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهر بجنورد، معصومه وحدتی.29/11/1390

9- ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شهر سالم(مطالعه موردی بوکان)، پروانه جمشیدی.29/11/1390

10- بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی، در شهر زابل، بیت اله رضایی.28/8/1391

11- مکان یابی و مدیریت زباله در شهر زابل با استفاده از روش ای اچ پی.  صدیقه سرگلزایی. 1391

12- ارزیابی بصری محیط و منظر پارک ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی - محمد علی میرشکاری.11/9/1391

13-تحلیل اثرات اقتصادی اجتماعی احداث دیوار مرزی بر روستاهای مرزی شهرستان هیرمند، مریم سارانی سماط، دانشگاه پیام نور بیرجند 1391

14- بررسی تطبیقی جایگاه توان های محیطی و شاخص های انسانی در توسعه پایدار شهر زابل، سعیده سلیمی راد

15- بررسی تغییرات ساختاری فضایی ناشی از تاثیر فناوری اطلاعات در روند جهانی شدن شهر کرمان، راضیه دولتی

16- بررسی نقش مدیریت بحران با رویکرد مشارکت مردمی هنگام وقوع زلزله در شهر دهدشت، علی اشکبوس

 

استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد: -

                                                                                            -                                                                                           

1- امکان سنجی توسعه گردشگری(توریسم) در منطقه سیستان- مهدیه میردار هریجانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  مرکزی-11/11/1385-

2- ارزیابی عملکرد دهیاری ها در ظرفیت سازی توسعه روستاهای  شهرستان گنبد کاووس- عبدالرحمان هوه چی-14/11/ 1387

3- ارزیابی نقش زنان در برنامه ریزی ایمنی فضاهای شهری ارومیه با استفاده از روش پی یو ای- یاسین حنیفی اصل-16/10/1388

4- ارزیابی قابلیت دسترسی و کاربرد بهینه فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه. فرضعلی سالاری سردری.20/7/1389

5- تاثیر فضاهای مجازی بر حس تعلق به مکان در کلان شهر مشهد. معصومه جوادی.1389

6- بررسی و تحلیل شاخص های شهر دوست دار کودک، مطالعه موردی: قوچان، علی اسماعیل زاده کواکی.23/3/1390

7- شبیه سازی اثرات رخداد زلزله در حمل و نقل و ترافیک درون شهری، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد، حشمت محمودیان.19/9/1390

8- بررسی و ارزیابی آثار طرح مسکن مهر در توسعه فضایی- کالبدی شهر گمیشان، کیومرث پور سعادت. 1390

9- ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای شهر سقز با مدل پی یو ای، اکبر حیدری تاشه.17/7/1391

10- بررسی و طراحی فضاهای عمومی با توجه به اقلیم در شهر زابل،  لقمان شاه مرادی.17/7/1391

11- ارزیابی منظر شهری مراکز گردشگری کلان شهر شیراز، مینا امیری نژاد،27/8/1391

12- فاطمه مشایخی

13- زهرا سرگزی

14- ارزیابی و برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری با استفاده از جی آی اس( مطالعه موردی: منطقه یک شهر کرمان)، حسام الدین صالح گوهری

سوابق آموزشی

تدریس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا در دروس تخصصی ذیل:

فلسفه و مکاتب جغرافیایی

متون تخصصی جغرافیا به زبان انگلیسی

روش تحقیق در جغرافیا

برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران

جغرافیای فرهنگی

برنامه ریزی شهری

  

سایر

----------------------------------------------------------------------

کتابچه: دریاچه هامون- دانشگاه زابل 1380

کتابچه : سیستان خاستگاه آسیابهای بادی در جهان- دانشگاه زابل 1380

کتابچه : جاذبه های سیاحتی و توریستی سیستان دانشگاه زابل 1380

کتابچه: فرش سیستان دانشگاه زابل -1381

-  The Urban Environment in Islamic Countries: Pretoria South Africa .October 2007. (Acceptance)

- Destruction of Traditional Societies in the Coast of Hamoon International Lake: Helsinki Finland.3-6 September 2007. (Acceptance)

 

 

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

----------------------------------------------------------------------

جغرافیای فرهنگی

فرهنگ شهری

ایدیولوژی و  محیط زیست

محیط زیست شهری

ساختار فضایی کالبدی شهری

مطالعات اقتصادی اجتماعی شهری

الگوی شهری اسلامی ایرانی

موسس

دانشگاه گلستان

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

www.gu.ac.ir
gpsgu.ac.ir
01738735400

سردبیر

دکتر جعفر میرکتولی

جغرافیا- برنامه ریزی شهری استادتمام دانشگاه گلستان

g_katuoliyahoo.com


سوابق مدیریتی:

-- مسئول هماهنگی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 2 کشور در (استانهای گلستان , مازندران و گیلان) ادامه دارد

- رئیس دانشگاه غیر انتفاعی گلستان  از تاریخ 1/6/92 تا 27/3/1397

- رئیس دانشگاه جامع پیام نور استان گلستان

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان از ابتدای تاسیس تا آذرسال 1392

-  رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گرگان

-  مسئولیت راه اندازی دانشگاه پیام نور گرگان .

-  مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور علی آباد،بندرگز،آق قلا،رامیان و آزاد شهر دردوره ریاست پیام نور استان

- مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- معاون آموزشی ، دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه غیر انتفاعی – غیر دولتی گلستان

- عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی

- عضو شورای راهبری تهیه طرح 1404 شهر گرگان

- عضو شورای پژوهش و فن آوری استان گلستان (از سال 1387-1376)

- عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور گرگان .

- عضو هیئت موسس موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی گلستان .

 - عضو هئیت امناء موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی گلستان .

- عضو هیات امناء موسسه غیر انتفاعی بهاران

- عضو کمیسیون تخصصی(دائمی) موسسه غیر انتفاعی گلستان

- عضو هیئت موسس شرکت توسعه و عمران گرگان .

- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آمایش گران فضای شمال

-  عضو و دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه گلستان 

- رئیس کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان

- رئیس کمیته منتخب دانشگاه گلستان

- عضو  و نائب رئیس شورای دانشگاه گلستان

- عضو و رئیس شورای آموزشی ، تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه گلستان و استان

- عضویت در  شورای پژوهشی دانشگاه گلستان

- عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- عضویت در  شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-  عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور منطقه 9 کشور

- مسئول مدیریت آموزش و تحقیقات استانهای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور بمدت سه سال .

- همکاری پژوهشی با مرکز مطالعات مقابله با سوانح کشور (UNDP) بمدت دو سال .

- عضو کمیته پژوهش و فن آوری استان گلستان از سال 1378 تا  تاکنون .

- عضو کارگروه اجتماعی فرهنگ و  هنر استان گلستان از سال.

- عضو شورای تحقیقات اداره کل تعاون استان گلستان .

- عضو شورای تحقیقات اداره کل محیط زیست استان گلستان .

- عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش استان گلستان

- عضو هیئت داوران هفته پژوهش استان گلستان

- دبیر شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای بسیج کشور.

- عضو ستاد برگزاری سمینار دوم و سوم توسعه استان گلستان .

- مسئول استانی پیگیری مصوبات سفر اول هئیت محترم دولت به استان گلستان در حوزه دانشگاه پیام نور.

- عضو شورای برگزاری سمینار توسعه گردشگری استان گلستان 

 

 

 

● سوابقآموزشی پژوهشی   

 الف)سوابق آموزشی:

-      تدریس بیش از 20 سال دروس ذیل برای مقاطع کارشناسی , کارشناسی ارشد و بعضا دکتری:

1)     مدیریت شهری

2)اقتصاد زمین و مسکن شهری

     3)آمایش شهری

     4)کارگاه برنامه ریزی شهری

     5)مدلها و روش های تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

     6)جغرافیای پشرفته شهری

     7)برنامه ریزی کاربری اراضی

     8)برنامه ریزی شهری و منطقه ایی برای طراحان شهری

     9)تکنیک ها و مدلهای برنامه ریزی شهری

    10)سیاست و فضا در برنامه ریزی شهری

    11)برنامه ریزی شهرها و شهرک های جدید

    - همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ذیل در تدریس و پژوهش:

- تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان

- داوری پایان نامه های دکتری در دانشگاههای شهید بهشتی, فردوسی مشهد و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- تدریس در دانشگاه پیام نور ساری, گنبد و گرگان در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

- تدریس در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مقطع تحصیلی کارشناسی

- تدریس در دانشگاه امام حسین واحد استان گلستان

- تدریس در موسسه آموزش عالی شهید رضوی جهاد کشاورزی استان گلستان

- تدریس در شرکت های گردشگری و جهانگردی

ب) سوابقپژوهشی   

- سردبیر مجله علمی و پژوهشی  آمایش جغرافیایی فضا

 - مدیر مسئول مجله علمی و پژوهشی مکان

- عضو هیات تحریریه مجله آمایش جغرافیایی فضا

 - عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی شهر پایدار(مجله انجمن علمی برنامه ریزی شهری ایران)

- عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی آمایش و پدافند غیر عامل

 - عضو هیات تحریریه مجله گلستان

-داور علمی مجلات علمی و پزوهشی برنامه ریزی شهری دانشگاه کردستان،مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران،جغرافیا و توسعه ناحیه ایی دانشگاه مشهد،جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان،تحقیقات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری منطقه ایی و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، مجله برنامه ریزی منطقه ایی و مجله برنامه ریزی شهری مرودشت، مجله چشم انداز جغرافیایی مرند و مجله دانشگاه آزاد رشت و ........

- عضو برگزاری دهها همایش و کنفرانس استانی و ملی

سوابق تحقیقاتی:

1-1 کتاب چاپ شده و یا در دست چاپ

ردیف

عنوان کتاب

مشخصات همایش

انتشارات

نوع کتاب

سال

 

1

درآمدی بر آمایش شهری

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

چاپ شده

2

برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری- دیدگاههای انتقادی

دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

ترجمه

1396

چاپ شده

3

درآمدی بر اقتصاد فضا(چاپ دوم با بازنگری)

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

چاپ شده

4

پارکهای شهری- مبانی، اصول و برنامه ریزی

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

در مسیر چاپ

5

درآمدی بر اقتصاد فضا

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد- دکترا

 

1390

 

چاپ شده

 

6

مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری

 

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد- دکتری

 

1389

 

چاپ شده

 

7

اصول و کاربرد  سنجش از دور و    GIS در علوم جغرافیا

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد

 

1392

در دست داوری

8

کاربرد مدلها در برنامه ریزی کاربری اراضی

 

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد

1392

 

ادیت نهایی

9

برنامه ریزی هوشمند زمین شهری (ترجمه)

دانشگاه گلستان

تخ تخصصی, آموزشی ارشد صصی آموزشی- دکتری

1394

چاپ شده

10

مهارت نقشه خوانی و مسیر یابی

دانشگاه گلستان

تخصصی, آموزشی ارشد

1394

چاپ شده

11

مهارت سیستمهای نرم افزار GIS

برای دانشجویان جغرافیا

دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

 

آموزشی ،تخصصی

1393

چاپ شده

12

همکاری در تهیه کتابمکانهای جغرافیایی و اماکن مقدسه کشور

آستان قدس رضوی

عمومی تخصصی

 

1380

چاپ شده

 

 

1-2-  مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی، بین­المللی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

محل انتشار

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

1

پهنه بندی و تحلیل نواحی جرم خیز و آسیب زای سکونتگاه های شهری استان گلستان

ژئوپلتیک

 

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

 

تهران

2

بررسی علل کاهش کیفیت قالی ترکمن بعنوان یک تولید اقتصادی اجتماعی

تحقیقات جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

اصفهان

3

تاثیر آلودگی هوا بر نوسانات اقلیمی شهر تهران

علوم محیطی

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

 

تهران

4

Studying wind chill index as a climatic index effective on the health of athletes and tourists interested in winter sports

Asian journal of sports medicine

علمی –پژوهشی (ISC)

2010

تهران

5

بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استراباد جنوبی، شهرستان گرگان

 

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای

علمی –پژوهشی (ISC)

 

89

اصفهان

6

ارزیابی طرح هادی شهری دلند

مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان

علمی –پژوهشی (ISC)

89

اصفهان

7

ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری با مدل تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی شهرستان ساری استان مازندران

پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

90

تهران

8

آشکار سازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه های فازی، نمونه موردی: شهر گرگان

پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

91

تهران

 

9

تحلیل مکانی نقاط داغ جرم شهری با استفاده از الگوهای  GIS  نمونه: شهرگرگان

جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد

علمی –پژوهشی (ISC)

90

مشهد

 

10

مطالعه و بررسی روند گسترش کالبدی - فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن

مجله چشم انداز جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

90

رشت

11

بررسی نقش بنگاههای معاملات ملگی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهرگرگان

جغرافیای انسانی

علمی –پژوهشی (ISC)

90

گرمسار

 

12

ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه ای با مدل تصمیم گیری چند معیاره

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

90

گرگان

 

13

تحلیل عوامل موثر بر تحول کالبدی مراکز تجاری شهرها، مطالعه موردی شهر گرگان

برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

91

شیراز

 

14

فرآیند عرضه زمین و نقش آن در روند توسعه شهرهای میانی ایران،نمونه شهر گرگان

جغرافیا و توسعه

علمی –پژوهشی (ISC)

80

زاهدان

 

15

بررسی عناصرشهری  موثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مورد شهر گرگان

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

1391

گرگان

16

تحلیل شکل گیری واحدهای همسایگی به عنوان محور تشکیل و توسعه شهرهای ترکمن نشین مطالعه موردی شهر آق قلا

مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

1394

مرودشت

17

Analysis of Land use and Land cover spatial pattern based on Markov chains modelling

City, Territory and Architecture

ISI

Feb 2015

آلمان

18

بررسی نقش هندسه فرکتال در جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1393

ایران

19

بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل

جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 1393

ایران

20

ارزیابی زمین برای توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری مطالعه موردی: شهر مریوان

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 1392

ایران

21

ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHPو GIS

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

22

بررسی رابطه بین توزیع فضایی جرایم و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

23

تحلیل و بررسی توسعه پایدار نواحی شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاری madm مورد شهر کاشان

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

 

زمستان 1392

ایران

24

ارائه مدلی کارآمد جهت تعیین اراضی مناسب توسعه ی شهری در شمال ایران (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ایی)

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

25

Effect of Population and Industry on Spatial – Framing Changes in Neka City Iran

Mitteilungen Saechsischer Entomologen (MSE)

ISI

 

August 2015

آلمان

26

تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر - روستا. موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان

مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

علمی –پژوهشی (ISC)

 

تابستان 1394

ایران

27

تحلیل اثر متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و سیاست دولت بر توسعه درون بافتی شهر با تاکید بر برنامه ریزی مسکن، مورد شهر گرگان

تحقیقات جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

 

پاییز 1395

 

28

تحلیل پایداری محله های شهری با تأکید بر شورای اجتماعی محلات، نمونه موردی: ناحیه یک، منطقه یازده شهر مشهد

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

تابستان 1396

 

29

        کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان

 

مجله پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1393

 

30

An Analysis on The Function Of Urban Land Marketing In Spatial- Local Development Of Mashhad,Iran

Habitat International

ISI

2015

 

 

1-3- مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر داخلی، بین­المللی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

نام همایش

سطح

محل برگزاری

سال

1

جغرافیای انتقادی دیدگاهی نو در جغرافیای ایران

همایش سراسری جغرافیا و قرن 21

بین المللی

نجف آباد

2008

2

بررسی و ارزیابی برنامه های شهری سنندج

کنفرانس بین المللی زاگرس

ملی

سنندج

1387

3

مفهوم شناسی کارآفرینی و توسعه با تاکید بر نگرش قرآن کریم

همایش ملی کارآفرینی و توسعه

ملی

 

ایلام

 

89

 

4

بررسی نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در توسعه کارآفرینی

همایش ملی کارآفرینی و توسعه

ملی

 

ایلام

 

89

5

Analysis and modeling of land use and land cover change in the city of gorgan making use of markov chains and geographical information systems

 

International geography symposium

 

بین المللی

 

آنتالیا

 

2010

 

6

سنجش توسعه یافتگی نواحی شهری با مدلی ارزیابی چند شاخصه مطالعه موردی: استان مازندران

کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

بین المللی

 

مشهد

 

1389

 

7

پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق کالا

 

همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور

ملی

 

بوشهر

 

88

 

8

بررسی نقش بخش خصوصی در تملک و عرضه شهری

چهارمین کنگره بین المللی

بین المللی

 

زاهدان

88

9

بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی نمونه موردی: روستای آسیاب سر شهرستان ساری

جغرافیدانان جهان اسلام

ملی

 

فردوسی مشهد

 

آذر 90

 

10

بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی: شهرگرگان

همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی

ملی

 

فردوسی مشهد

 

آذر 90

 

11

تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد بازار زمین و مسکن شهری

اقتصاد شهری

همایش شهر اسلامی

ملی

دانشگاه اصفهان

 

9و10 اسفند 1391

12

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی (نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل)

دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه   جنوبی دریای خزر

ملی

رشت

1392

13

بررسی نقش مشارکت دولت و مردم در توسعه کالبدی و اجتماعی و فرهنگی روستاها نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل

دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر

ملی

رشت

1392

14

نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

15

شناسایی موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانوار با استفاده از مدل Hot Spot (مورد مطالعه شهر دلند گلستان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

16

نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

17

شناسایی و پهنه‌بندی نقاط جرم‌خیز و آسیب‌زای اجتماعی شهری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران

ملی

تهران

1391

18

نقش مشارکت‌های مردمی در ارتقای احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

نخستین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری

ملی

ایران

1391

19

تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد زمین و مسکن شهری

دومین همایش ملی شهر اسلامی

ملی

اصفهان

1391

20

بررسی عناصر جذب و ماندگاری توریسم در شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر (مورد نور)

هفته پژوهش دانشگاه گلستان

ملی

گرگان

1390

21

تحلیل نحوه پراکنش کاربری‌های شهری با تاکید بر کاربری‌های خدماتی

هفته پژوهش دانشگاه گلستان

ملی

گرگان

1392

 

1-4-طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:

ردیف

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سفارش دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

طرح جامع پدافند غیر عامل گرگان

مجری

شهرداری- سازمان پدافند غیر عامل

1397

1398

2

طرح راهبردی- عملیاتی گرگان 1400

مجری

شهرداری گرگان

1397

1397

3

بررسی و تحلیل تطبیقی عوامل موثر در زایش ناهنجاری بافت شهری شهرهای ترکمن نشین استان گلستان. مورد: شهر آق قلا

مجری

دانشگاه

1393

1394

4

       تحلیل الگوی کاربری اراضی در حومه های شهری با تأکید بر بافت روستاهای ملحق شده به بافت شهری . مورد : کوی اوزینه

مجری

دانشگاه

1391

1391

5

تحلیل نحوه پراکنش کاربریهای شهری با تأکید بر کاربریهای خدماتی، مورد شهر دلند

مجری

دانشگاه

1392

1393

6

ظرفیت سنجی توسعه درونی شهر گرگان

مجری

دانشگاه

1393

1394

7

ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استان گلستان

مجری

استانداری

1385

1389

8

امکان سنجی سرمایه گذاری طرحهای تولیدی صنایع کوچک در استان گلستان

مجری

وزارت صنایع

1389

1389

9

شناسایی و پهنه بندی نقاط آسیب زا و جرم خیز اجتماعی نقاط شهری و روستایی استان گلستان با استفاده از سیستم GIS

مجری

استانداری

1384

1385

10

ارزیابی و تحلیل نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان

(روستای قرن آباد و اصفهانکلاته)

ناظر

 

1390

1391

11

بررسی نحوه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر بهبود و احیا کارکردهای آنمونه موردی شهر بهشهر

مجری

داخلی دانشگاه

1390

91

12

تحلیل و شناخت الگوی تحولات کالبدی،اقتصادی و اجتماعی نوشهرها استان گلستان مورد شهر سرخنکلاته

مجری

داخلی دانشگاه

1390

1390

13

اولویت های سرمایه گذاری طرح های تولیدی صنایع کوچک در استان گلستان

مجری

وزارت صنایع

1390

1390

14

بررسی بازار غیر رسمی زمین شهری،مورد شهر گرگان

مجری

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1381

 

1381

 

15

سنجش توسعه یافتگی شهرستانهای استان گلستان

 

 

مجری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1384

1384

16

علل اجتماعی کاهش کیفیت فرش ترکمن، مورد شهرستان بندر ترکمن

مجری

 

اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستائی ایران

1380

 

1381

 

17

زمینه یابی ایجاد تعاونیهای تولیدی خدماتی با تاکید بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای استان گلستان

مجری

وزارت تعاون

1379

1382

18

بررسی علل تخریب زیستگاههای حفاظت شده جهانما و راهکارهای مقابله با آن

مجری

 

اداره کل محیط زیست استان گلستان

1380

 

1382

 

19

بررسی ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی در استان گلستان و راهکارهای گسترش آن

مجری

اداره کل ارشاد اسلامی

1382

1384

20

بررسی استقرار بهینه روستاهای

 استان کهکیلویه و بویر احمد

همکار

 

دفتر فنی و مطالعات منطقه ایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1376

 

1379

 

21

تجمیع روستاهای پراکنده دهستانهای قشلاقات افشار استان زنجان

همکار

جهاد کشاورزی

1388

 

 

1-5- راهنمایی و مشاوره پایان نامه

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

راهنما/ مشاور

دانشگاه

سال اتمام

1

راهنمایی سه دانشجو در مقطع دکتری از دانشگاههای فردوسی مشهد در رشته برنامه ریزی شهری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گروه محیط زیست(راهنمایی در دوره فرصت مطالعاتی شش ماهه)

دکتری

راهنما

مشهد

 منابع طبیعی گرگان

1395

2

تحلیل تاثیر بازار زمین شهری بر توسعه شهر گرگان

دکتری

رساله نویسنده

تربیت مدرس

1380

3

بررسی و تحلیل کیفیت محیطی پارک های حاشیه رود خانه با تاکید بر رضایت مندی شهروندان مورد شهر گرگان

 ارشد

راهنما

گلستان

1395

4

بررسی زمینه های در آمد پایدار شهری

ارشد

راهنما

گلستان

1396

5

تحلیل نقش حوزه های نفوذ شهرها در تحقق درآمد پایدار شهری

ارشد

راهنما

گلستان

1393

6

بررسی و تحلیل نقش عناصر بافت شهری در  جذب و ماندگاری گردشگر مومرد شهر گرگان

ارشد

راهنما

رشت

1391

7

تجزیه و تحلیل فضایی زمین های رها شده شهری و ارائه الگوی بهیینه کاربریهای آن مورد ساری

 ارشد

راهنما

گلستان

1394

8

گونه شناسی مسکن شهری با تاکید بر برنامه ریزی مسکونی مورد شهر گرگان

ارشد

راهنما

گلستان

1395

9

طراحی و ارائه الگوی ساماندهی محیطی برج قابوس گنبد

ارشد

راهنما

طراحی شهری نور

1396

10

تحلیل فضایی مبلمان شهری مورد شهر گرگان

ارشد

راهنما

نور

1392

11

تحلیل فضاهای زمینه ساز توسعه شهری با تاکید بر مشارکت در شهر گرگان

دکتری

مشاور

فردوسی مشهد

10/05/1394

12

بررسی و تحلیل درآمد شهرداری ها با تاکید بر درآمد پایدار (مورد : شهر قلعه گنج)

ارشد

راهنما

گلستان

10/10/1391

13

بررسی نقش توسعه درونی و استفاده مجدد از ظرفیت های موجود در بازساخت بافت فرسوده، مطالعه موردی: منطقه سه شهر ساری)

ارشد

راهنما

 

        18/10/1391

14

تحلیل اثر بخشی نهاد وقف در پایداری کارکد فضاهای شهری، مورد: شهر گرگان

ارشد

راهنما

 

20/04/1391

15

بررسی و شناسایی عوامل محدودیت های عرضه زمین شهری مطالعه موردی: شهر مریوان

ارشد

راهنما

 

14/04/1391

16

بررسی و تحلیل روند گسترش کالبدی – فضایی شهر بابلسر و تعیین جهات بهینه آن با استفاده از GIS

ارشد

راهنما

 

10/04/1391

17

نقش شهرهای نوپا در توسعه پایدار منطقه ای پیرامونی مورد مطالعه شهر دابودشت

ارشد

راهنما

 

25/12/1391

18

پهنه بندی و تحلیل مکانی جرائم در شهرهای میانه اندام، مورد شهر همدان

ارشد

راهنما

 

4/10/1392

19

تحلیل و مدل سازی نقش بازار زمین شهری در توسعه فضایی-مکانی شهر مورد منطقه سه شهر مشهد

ارشد

راهنما

 

29/06/1391

20

ظرفیت سنجی توسعه میان افزای شهری با تاکید بر برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: شهر گرگان)

ارشد

راهنما

 

24/09/1393

21

تحلیل اثرات سیاست های دولت در بهبود بافت قدیمی و فرسوده مطالعه موردی:شهر  بابل

ارشد

راهنما

 

25/10/1392

22

تحلیل روند و الگوی توسعه فیزیکی شهرهای میانی مورد: شهر آمل

ارشد

راهنما

 

3/10/1392

23

مطالعه و بررسی نحوه شکل گیری واحدهای همسایگی در شهرهای ترکمن نشین – آق قلا

ارشد

راهنما

 

27/03/1394

24

بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای توریستی و غیر توریستی؛ نمونه موردی: شهر شاندیز چناران

ارشد

مشاور

 

20/7/1392

25

بررسی نقش عملکرد مدیریت شهری در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهرهای میانی – مطالعه شهر بابل

ارشد

مشاور

 

11/8/1392

26

تحلیلی بر ساماندهی و استقرار کارگاه های مزاحم شهری – مطالعه موردی شهر گرگان

ارشد

مشاور

 

13/04/1391

27

سنجش توسعه فضایی شهرهای نوپای شهرستان بابل با تاکید بر اجرای طرح های عمرانی مطالعه موردی : گتاب، گلوگاه، خشرودپی، زرگرمحله، مرزیکلا

ارشد

مشاور

 

04/04/1391

28

ارزیابی طرح هادی با تاکید بر کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهر گرمدره

ارشد

مشاور

 

29/06/1391

29

بررسی میزان اثرات شهرکهای صنعتی در توسعه پایدار شهری، مورد: شهر مهریز

ارشد

مشاور

 

16/7/1391

30

بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی فریمان)

ارشد

مشاور

 

4/8/1393

31

بررسی جایگاه مشارکت مردمی در امنیت شهرهای ساحلی – نمونه موردی شهر بابلسر

ارشد

رهنما

پیام نور

04/04/1392

32

تحلیل نقش املاک وقفی در پویایی زمین و مسکن شهری با تاکید بر بافت فرسوده نمونه موردی هسته مرکزی شهر ساری

ارشد

رهنما

پیام نور

5/12/1391

33

بررسی نقش بنگاههای اقتصادی زود بازده بخش کشاورزی در اشتغال زایی جوانان روستایی مورد (دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان)

ارشد

رهنما

پیام نور

1390

34

راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه و پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و داوری تعداد زیادی پایان نامه در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد, شهید بهشتی و منابع طبیعی گرگان,دانشگاه گلستان دولتی،آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی . در رشته های طراحی شهری, جغرافیا و برنامه ریزی شهری و محیط زیست بدلیل طولانی شدن از ذکر آنها پرهیز می شود

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیات تحریریه

دکترسید حسن مطیعی لنگرودی

جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه‌ای استاد دانشگاه تهران

shmotieeut.ac.ir

دکتر عباس سعیدی

جغرافیا استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375243
a-saidisbu.ac.ir
29905612


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 

1. A. Karimi, A. Saidi, "The molecular basis for stress induced acquisition of somatic embryogenesis" , MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2009.
2. A. Saidi, P. Aminian, A. CH., S. Naser, "Evaluation of deoxynivalenol and virulence in dsrna containing fusarium graminearum isolates" , Journal of Agricultural Science and Technology, Vol.1, pp.149-152, 2009.
3. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ج. اطاعت, ک. معصومی, "مدیریت پیامدهای فضایی طرح آبیاری کرخه در استان خوزستان" , اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 1398.
4. ع. سعیدی, ز. جوانبخت قهفرخی, ف. عزیزپور, ج. توکلی نیا, "تجزیه و تحلیل جریان های شبکه منطقه ای در سکونتگاه های روستایی نواحی مرزی" , آمایش جغرافیایی فضا, 1398.
5. م. صادقی, ع. سعیدی, ر. منشی زاده, ف. عزیزپور, "تحول کاربری اراضی در نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان مورد بخش مرکزی کاشان" , جغرافیا, 1398.
6. ر. غفاری راد, ع. سعیدی, "نقش احداث و بهره برداری از سد و شبکه های آبیاری در ساماندهی نظام فضایی سکونتگاههای مورد: سد مخزنی علویان در نواحی مراغه و بناب (آذربایجان شرقی/ ایران ، روستایی" , جغرافیا, نسخه 16, صفحات:24-37, 1397.
7. ع. سعیدی, ز. جوانبخت قهفرخی, ف. عزیزپور, ج. توکلی نیا, "نقش پیوندهای روستایی شهری در شکل پذیری شبکه محلی در نواحی مرزی (مطالعه موردی ناحیه گمیشان، استان گلستان)" , تحقیقات جغرافیایی, نسخه 34, صفحات:30-31, 1397.
8. م. صادقی, ع. سعیدی, ر. منشی زاده, ف. عزیزپور, "روند تحول کالبدی-فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دوره زمانی 1395-1355" , جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای, صفحات:19-36, 1397.
9. ع. سعیدی, "نقد علمی و نقد پویش ساختاری - کارکردی" , جغرافیا, نسخه 16, صفحات:5-20, 1397.
10. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیزپور, م. بیات, "موانع سامان پذیری فضایی سکونتگاه های روستایی در ناحیه خمین (استان مرکزی)" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, 1397.
11. ع. سعیدی, ک. معصومی, ع. رحمانی فضلی, ج. اطاعت, "حکمروایی آب و توسعه منطقه ای مورد منطقه آبیاری کرخه (خوزستان)" , جغرافیا, نسخه 16, صفحات:5-20, 1397.
12. ع. سعیدی, ا. مرادی, ب. رحمانی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیزپور, "تحلیل پایداری بستر کالبدی - فضایی (عرصه فعالیت و روابط فضایی) با تاکید بر جریان های حاکم بین شهر و سکونتگاه های روستایی در ناحیه ابهر (زنجان)" , نگرش های نو در جغرافیای انسانی, نسخه 9, صفحات:1-17, 1396.
13. ع. سعیدی, ب. رحمانی, ع. رحمانی فضلی, ف. عززپور, ا. مرادی, "توان سنجی توسعه پایدار کالبدی - فضایی در ناحیه ابهر(استان زنجان)" , جغرافیا, نسخه 15, صفحات:7-23, 1396.
14. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیزپور, م. بیات, "تحلیل ساختار فضایی ناحیه خمین با تاکید بر برنامه ریزی فضایی" , اقتصاد فضا و توسعه روستایی, نسخه 6, صفحات:41-58, 1396.
15. ع. سعیدی, م. طالشی, م. ضیائ نوشین, "تحلیل شبکه سازمانی موثر بر خزش روستایی در سکونتگاه های روستایی پیرامون همدان" , پژوهش های روستایی, نسخه 8, صفحات:457-469, 1396.
16. ع. سعیدی, م. طالشی, ر. سلطانی مقدس, ا. حیدری, "نقش کارگاههای شیرپزی در شکل گیری جریان های فضایی مورد مطالعه سکونتگاههای نواحی هشترود و چاراویماق( آذربایجان شرقی)" , جغرافیا, نسخه 14, صفحات:5-30, 1395.
17. ب. رحمانی, ب. کارگر, ع. سعیدی, ع. اصانلو, "تحلیل عوامل موثر بر وقوع نزاع در نواحی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان خدابنده)" , پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی, نسخه 9, صفحات:127-152, 1395.
18. ع. سعیدی, "مفاهیم و بنیادهای جغرافیای نوین" , چشم انداز جغرافیایی, صفحات:16-27, 1395.
19. ع. سعیدی, م. طالشی, س. موسی کاظمی, م. ضیائ نوشین, "نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر همدان" , جغرافیا, نسخه 14, صفحات:5-33, 1395.
20. ع. رحمانی فضلی, ع. سعیدی, "پیوستگی توسعه و امنیت مناطق مرزی جستاری در مفهوم شناسی" , جغرافیا, صفحات:1-19, 1394.
21. ع. رحمانی فضلی, ع. سعیدی, آ. رحمان وند, "نقش سرمایه گذاریهای شهری در توسع روستایی- مورد دهستان ژاورود (بخش مرکزی شهرستان کامیاران)" , جغرافیا, نسخه 13, صفحات:5-19, 1394.
22. ع. سعیدی, س. جندقیان بیدگلی, ع. محبی, "وارسی پویش ساختاری کارکردی در مطالعات منطقه ای مورد مطالعات تطبیقی نواحی آران-بیدگل (کاشان) وراز جر گلان(بجنورد)" , جغرافیا, نسخه 13, صفحات:7-23, 1394.
23. ع. سعیدی, ل. رمضانی, "مبادلات مرزی، شبکه های محلی و تحول فضایی سکونتگاههای انسانی مورد بخش مرکزی شهرستان بانه )کردستان(" , جغرافیا, صفحات:31-52, 1394.
24. ع. سعیدی, "مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی کالبدی - فضایی ( بخش دوم )" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, نسخه 1, صفحات:1-10, 1393.
25. ع. سعیدی, ب. ایمانی, "نقش عوامل و نیروهای درونی و برونی در روند دگردیسی کالبدی فضایی سکونتگاههای روستایی پیرامون اردبیل" , جغرافیا, صفحات:7-28, 1393.
26. ع. سعیدی, ح. افراخته, ف. عزیز پور, ک. محمودی, "خزش کلانشهری الحاق و تعارض بافت کالبدی فضایی مورد دربند کاشانک" , جغرافیا, صفحات:7-42, 1393.
27. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, م. احمدی, "الحاق شهری سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر زنجان مورد روستاهای سایان و گاوازنگ" , مسکن و محیط روستا, صفحات:3-16, 1393.
28. م. صیدالی, ب. رحمانی, ع. سعیدی, ج. توکلی نیا, "تحولات ساختاری کارکردی فضاهای روستایی در ایران و اثرات آن در توسعه بافت نواحی روستایی مورد پژوهی روستای جوانمردی و باغبهزاد شهرستان لردگان" , مدیریت شهری, صفحات:200-217, 1393.
29. ع. سعیدی, ع. رحمانی فضلی, ف. عزیز پور, ا. محبی, "مسکن و پیوستگی - ساختاری کارکردی بحثی در نظام وارگی فضای روستایی مورد روستاهای بخش رازو جرگلان شهرستان بجنورد(خراسان شمالی)" , جغرافیا, نسخه 11, صفحات:7-32, 1392.
30. ع. سعیدی, "پیوستگی توسع روستایی شهری در قالب منظومه های روستایی" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, نسخه 2, صفحات:11-20, 1392.
31. ع. سعیدی, ر. سلطانی مقدس, "نقش خانه های دوم در گردشگری و جریان سرمایه در نواحی روستایی مورد ناحیه بینالود خراسان رضوی" , جغرافیا, صفحات:33-54, 1392.
32. ع. سعیدی, م. طالشی, ع. رایط, "نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی" , جغرافیا, صفحات:5-32, 1392.
33. ع. سعیدی, م. محمودی, پ. خدادادی, "گردشگری روستایی الزامات و محدودیت ها با اشاره به نواحی جواهر ده و سرو آباد" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1391.
34. ع. سعیدی, "مفاهیم بنیادیندر برنامه ریزی کالبدی فضایی" , برنامه ریزی کالبدی-فضایی, 1391.
35. ع. سعیدی, ف. عزیز پور, ص. حسینی حاصل, ا. خلیفه, ج. ریکا, "مطالعه تطبیقی موانع شکل گیری پیوند های روستایی - شهری مورد نواحی مرو دشت و کوهدشت" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1391.
36. ر. سلیمانگلی, ع. سعیدی, ک. سعیدی, ک. محمودی, "بلوچ آباد شناخت ساختاری- کارکردی روستایی کوچک در ناحیه کلاله (استان گلستان) ،" , نسیم بامداد, 1390.
37. ع. سعیدی, "پویش ساختاری- کارکردی- رویکردی نظاموار در مطالعات مکانی- فضایی" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1390.
38. ع. سعیدی, م. احمدی, "شهرگرایی و دکردیسی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی- مورد روستاهای پیرامون شهر زنجان" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, 1390.
39. ع. سعیدی, "محیط، فضا و توسعه بحثی در ضرورت توسعه یکپارچه روستایی - شهری" , فصلنامه تخصصی بنیادمسکن انقلاب اسلامی, نسخه 29, 1389.
40. ع. سعیدی, "ضرورت امکان سنجی استقرار روستاهای جدید" , نسیم بامداد, نسخه 3, 1388.
41. ع. سعیدی, "ضرورت امکان سنجی استقرار" , نسیم بامداد, نسخه 3, 1388.
42. ع. سعیدی, ا. رستگار, "اثر بخشی طرحهها و پروژه های عمرانی در توسعه اجتماعی - اقتصادی" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 7, 1388.
43. ع. سعیدی, ج. میکانیکی, "دگرگونی روابط شهر و روستا با تاکید بر فعالیت های اقتصادی" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 6, 1388.
44. ع. سعیدی, ص. حسینی حاصل, "ادغام کلان شهری سکونتگاههای روستائی با نگاهی به کلان شهر تهران و پیرامون" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 5, 1388.
45. ف. خانی, ع. سعیدی, "فضای اجتماعی راهبری عمومی و جنسیت" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 7, 1388.
46. ع. سعیدی, ن. شفیعی ثابت, "پدیده خورندگی چشم انداز و تحول کاربری اراضی کشاورزی روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران" , جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 3, 1387.
47. ع. سعیدی, "آیبابی سهم ایرانیان در برپایی تمدن سکونتگاهی" , فصلنامه پیک نور (دانشگاه پیام نور), نسخه 5, صفحات:3-9, 1386.
48. ع. سعیدی, ر. سلطانی مقدس, "نقش پیوندهای کلانشهری در تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامونی" , علوم جغرافیایی - انجمن جغرافیایی ایران, نسخه 2, 1383.
49. ع. سعیدی, "روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی-شهری یک بررسی ادراکی" , 1382.
50. م. سرتیپی پور, ع. سعیدی, ع. آخوندی, م. طالب, "روند جهانی شدن و توسعه کالبدی" , مسکن و انقلاب, صفحات:3-11, 1380.
51. م. سرتیپی پور, ع. سعیدی, م. طالب, م. حبیبی, م. علی الحسابی, ا. زبردست, "سامان دهی سکونتگاههای روستایی از اندیشه تا عمل" , مسکن و انقلاب, صفحات:4-23, 1379.

 

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 

1. ع. سعیدی, "ضرورت نگاه منظومه ای و فرابخشی به طرح های توسعه روستایی" انجمن مفاخر معماری, 1393.
2. س. خارکش, ح. عسکری, ع. سعیدی, ر. طالبی, ج. قربانی جمال آبادی, "نخود دارویی و زراعی، چالش اصلاح نخود" همایش ملی گیاهان دارویی, 1389.
3. ع. خان محمدی, ح. عسکری, ا. صادق نژاد, ع. سعیدی, "تلفیق فرایند مهار اندوفیت های تاکسوس باکاتا با القای کالوس زایی در ریزنمونه های جنگلی" همایش ملی گیاهان دارویی, 1389.
4. آ. قانعی, ن. صفایی, ر. مهرابی, ع. سعیدی, "ارزیابی مقاومت لاین های تترا پلوئید گندم نان ایران نسبت به septoria tritici" ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1388.
5. آ. قانعی, ن. صفایی, ر. مهرابی, ع. سعیدی, "بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ septoria triticiبا استفاده از نشانگرpapd" ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1388.
6. ا. ملک حسینی, ح. عسکری, ع. سعیدی, "مهندسی ژنتیک گیاهان رویکرد شناسایی مین های زمینی" ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1388.

 

کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "دائره المعارف الاسلامیه الکبری", تهران, 1385.
2. "توسعة پایدار: شالوده‌ها و الزامات", بهشتی, تهران, 1393, شابک:9789644572654.
3. "جغرافیا و توسعه پایدار", تهران, 1393, شابک:9789644572654.
4. "ارزیابی مکانی- فضایی رویکردهای توسعه و تحول سکونتگاههای روستایی", بنیاد مسکن انقلاب اسلامی, تهران, 1390.
5. "جغرافیا (استرابو)", فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی, تهران, 1390.
6. "روابط و پیوندهای روستایی- شهری در ایران", مهر مینو, تهران, 1390.
7. "نقش سیاستهای تمرکزگرایانة سکونتگاهی در تحولات کارکرد کشاورزی روستاهای پیرامون کلانشهر تهران", بنیاد مسکن, تهران, 1390.
8. "الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی", بنیاد مسکن انقلاب اسلامی, تهران, 1389, شابک:978-964-6672-17.
9. "ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستائی", تهران, 1389.
10. "ده مقاله در شناخت سکونتگاههای روستایی", مهر مینو, تهران, 1389, شابک:9786009190607.
11. "سطح بندی روستاهای کشور", بنیاد مسکم انقلاب اسلامی, تهران, 1388.
12. "شالوده مکان یابی و استقرار روستاهای جدید", تهران, 1388, شابک:978-600-5099-20.
13. "الگوهای خدمات روستایی", بنیاد مسکن, تهران, 1387, شابک:978-964-6672-11.
14. "دانشنامه ایران- جلد دوم", تهران, 1386.

دکتر شهرام روستایی

جغرافیا- ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

roostaeitabrizu.ac.ir

دکترمصطفی رقیمی

زمین شناسی استاد تمام دانشگاه گلستان

m.raghimigu.ac.ir

دکترجعفر میرکتولی

جغرافیا – برنامه ریزی شهری استاد تمام دانشگاه گلستان

g_katuoliyahoo.com


سوابقتحصیلی:

-  اخذ مدرک دکتری  از دانشگاه تربیت مدرس تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری

●سوابق مدیریتی:

-- مسئول هماهنگی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه 2 کشور در (استانهای گلستان , مازندران و گیلان) ادامه دارد

- رئیس دانشگاه غیر انتفاعی گلستان  از تاریخ 1/6/92 تا 27/3/1397

- رئیس دانشگاه جامع پیام نور استان گلستان

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان از ابتدای تاسیس تا آذرسال 1392

-  رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گرگان

-  مسئولیت راه اندازی دانشگاه پیام نور گرگان .

-  مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور علی آباد،بندرگز،آق قلا،رامیان و آزاد شهر دردوره ریاست پیام نور استان

- مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

- معاون آموزشی ، دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه غیر انتفاعی – غیر دولتی گلستان

- عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی

- عضو شورای راهبری تهیه طرح 1404 شهر گرگان

- عضو شورای پژوهش و فن آوری استان گلستان (از سال 1387-1376)

- عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور گرگان .

- عضو هیئت موسس موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی گلستان .

 - عضو هئیت امناء موسسه غیر دولتی- غیر انتفاعی گلستان .

- عضو هیات امناء موسسه غیر انتفاعی بهاران

- عضو کمیسیون تخصصی(دائمی) موسسه غیر انتفاعی گلستان

- عضو هیئت موسس شرکت توسعه و عمران گرگان .

- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آمایش گران فضای شمال

-  عضو و دبیر هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه گلستان 

- رئیس کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان

- رئیس کمیته منتخب دانشگاه گلستان

- عضو  و نائب رئیس شورای دانشگاه گلستان

- عضو و رئیس شورای آموزشی ، تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه گلستان و استان

- عضویت در  شورای پژوهشی دانشگاه گلستان

- عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان

- عضویت در  شورای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-  عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور منطقه 9 کشور

- مسئول مدیریت آموزش و تحقیقات استانهای کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان کشور بمدت سه سال .

- همکاری پژوهشی با مرکز مطالعات مقابله با سوانح کشور (UNDP) بمدت دو سال .

- عضو کمیته پژوهش و فن آوری استان گلستان از سال 1378 تا  تاکنون .

- عضو کارگروه اجتماعی فرهنگ و  هنر استان گلستان از سال.

- عضو شورای تحقیقات اداره کل تعاون استان گلستان .

- عضو شورای تحقیقات اداره کل محیط زیست استان گلستان .

- عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش استان گلستان

- عضو هیئت داوران هفته پژوهش استان گلستان

- دبیر شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای بسیج کشور.

- عضو ستاد برگزاری سمینار دوم و سوم توسعه استان گلستان .

- مسئول استانی پیگیری مصوبات سفر اول هئیت محترم دولت به استان گلستان در حوزه دانشگاه پیام نور.

- عضو شورای برگزاری سمینار توسعه گردشگری استان گلستان 

 

 

 

● سوابقآموزشی پژوهشی   

 الف)سوابق آموزشی:

-      تدریس بیش از 20 سال دروس ذیل برای مقاطع کارشناسی , کارشناسی ارشد و بعضا دکتری:

1)     مدیریت شهری

2)اقتصاد زمین و مسکن شهری

     3)آمایش شهری

     4)کارگاه برنامه ریزی شهری

     5)مدلها و روش های تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری

     6)جغرافیای پشرفته شهری

     7)برنامه ریزی کاربری اراضی

     8)برنامه ریزی شهری و منطقه ایی برای طراحان شهری

     9)تکنیک ها و مدلهای برنامه ریزی شهری

    10)سیاست و فضا در برنامه ریزی شهری

    11)برنامه ریزی شهرها و شهرک های جدید

    - همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ذیل در تدریس و پژوهش:

- تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان

- داوری پایان نامه های دکتری در دانشگاههای شهید بهشتی, فردوسی مشهد و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- تدریس در دانشگاه پیام نور ساری, گنبد و گرگان در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

- تدریس در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مقطع تحصیلی کارشناسی

- تدریس در دانشگاه امام حسین واحد استان گلستان

- تدریس در موسسه آموزش عالی شهید رضوی جهاد کشاورزی استان گلستان

- تدریس در شرکت های گردشگری و جهانگردی

ب) سوابقپژوهشی   

- سردبیر مجله علمی و پژوهشی  آمایش جغرافیایی فضا

 - مدیر مسئول مجله علمی و پژوهشی مکان

- عضو هیات تحریریه مجله آمایش جغرافیایی فضا

 - عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی شهر پایدار(مجله انجمن علمی برنامه ریزی شهری ایران)

- عضو هیات تحریریه مجله علمی و پژوهشی آمایش و پدافند غیر عامل

 - عضو هیات تحریریه مجله گلستان

-داور علمی مجلات علمی و پزوهشی برنامه ریزی شهری دانشگاه کردستان،مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران،جغرافیا و توسعه ناحیه ایی دانشگاه مشهد،جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان،تحقیقات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری منطقه ایی و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، مجله برنامه ریزی منطقه ایی و مجله برنامه ریزی شهری مرودشت، مجله چشم انداز جغرافیایی مرند و مجله دانشگاه آزاد رشت و ........

- عضو برگزاری دهها همایش و کنفرانس استانی و ملی

سوابق تحقیقاتی:

1-1 کتاب چاپ شده و یا در دست چاپ

ردیف

عنوان کتاب

مشخصات همایش

انتشارات

نوع کتاب

سال

 

1

درآمدی بر آمایش شهری

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

چاپ شده

2

برنامه ریزی فضایی و توسعه شهری- دیدگاههای انتقادی

دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

ترجمه

1396

چاپ شده

3

درآمدی بر اقتصاد فضا(چاپ دوم با بازنگری)

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

چاپ شده

4

پارکهای شهری- مبانی، اصول و برنامه ریزی

دانشگاه گلستان

تالیف

1396

در مسیر چاپ

5

درآمدی بر اقتصاد فضا

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد- دکترا

 

1390

 

چاپ شده

 

6

مقدمه ای بر برنامه ریزی عرضه زمین شهری

 

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد- دکتری

 

1389

 

چاپ شده

 

7

اصول و کاربرد  سنجش از دور و    GIS در علوم جغرافیا

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد

 

1392

در دست داوری

8

کاربرد مدلها در برنامه ریزی کاربری اراضی

 

دانشگاه گلستان

 

تخصصی, آموزشی ارشد

1392

 

ادیت نهایی

9

برنامه ریزی هوشمند زمین شهری (ترجمه)

دانشگاه گلستان

تخ تخصصی, آموزشی ارشد صصی آموزشی- دکتری

1394

چاپ شده

10

مهارت نقشه خوانی و مسیر یابی

دانشگاه گلستان

تخصصی, آموزشی ارشد

1394

چاپ شده

11

مهارت سیستمهای نرم افزار GIS

برای دانشجویان جغرافیا

دانشگاه غیر انتفاعی گلستان

 

آموزشی ،تخصصی

1393

چاپ شده

12

همکاری در تهیه کتابمکانهای جغرافیایی و اماکن مقدسه کشور

آستان قدس رضوی

عمومی تخصصی

 

1380

چاپ شده

 

 

1-2-  مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی، بین­المللی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

محل انتشار

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

1

پهنه بندی و تحلیل نواحی جرم خیز و آسیب زای سکونتگاه های شهری استان گلستان

ژئوپلتیک

 

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

 

تهران

2

بررسی علل کاهش کیفیت قالی ترکمن بعنوان یک تولید اقتصادی اجتماعی

تحقیقات جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

اصفهان

3

تاثیر آلودگی هوا بر نوسانات اقلیمی شهر تهران

علوم محیطی

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 88

 

تهران

4

Studying wind chill index as a climatic index effective on the health of athletes and tourists interested in winter sports

Asian journal of sports medicine

علمی –پژوهشی (ISC)

2010

تهران

5

بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استراباد جنوبی، شهرستان گرگان

 

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای

علمی –پژوهشی (ISC)

 

89

اصفهان

6

ارزیابی طرح هادی شهری دلند

مجله علوم انسانی دانشگاه اصفهان

علمی –پژوهشی (ISC)

89

اصفهان

7

ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری با مدل تصمیم گیری چند معیاره مطالعه موردی شهرستان ساری استان مازندران

پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

90

تهران

8

آشکار سازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه های فازی، نمونه موردی: شهر گرگان

پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

91

تهران

 

9

تحلیل مکانی نقاط داغ جرم شهری با استفاده از الگوهای  GIS  نمونه: شهرگرگان

جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد

علمی –پژوهشی (ISC)

90

مشهد

 

10

مطالعه و بررسی روند گسترش کالبدی - فضایی شهر بابلسر با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن

مجله چشم انداز جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

90

رشت

11

بررسی نقش بنگاههای معاملات ملگی در توسعه زمین شهری مطالعه موردی: شهرگرگان

جغرافیای انسانی

علمی –پژوهشی (ISC)

90

گرمسار

 

12

ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه ای با مدل تصمیم گیری چند معیاره

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

90

گرگان

 

13

تحلیل عوامل موثر بر تحول کالبدی مراکز تجاری شهرها، مطالعه موردی شهر گرگان

برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

91

شیراز

 

14

فرآیند عرضه زمین و نقش آن در روند توسعه شهرهای میانی ایران،نمونه شهر گرگان

جغرافیا و توسعه

علمی –پژوهشی (ISC)

80

زاهدان

 

15

بررسی عناصرشهری  موثر بر جذب و ماندگاری گردشگر مورد شهر گرگان

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

1391

گرگان

16

تحلیل شکل گیری واحدهای همسایگی به عنوان محور تشکیل و توسعه شهرهای ترکمن نشین مطالعه موردی شهر آق قلا

مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

1394

مرودشت

17

Analysis of Land use and Land cover spatial pattern based on Markov chains modelling

City, Territory and Architecture

ISI

Feb 2015

آلمان

18

بررسی نقش هندسه فرکتال در جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مجله آمایش جغرافیایی فضا

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1393

ایران

19

بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل

جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 1393

ایران

20

ارزیابی زمین برای توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری مطالعه موردی: شهر مریوان

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)

علمی –پژوهشی (ISC)

پاییز 1392

ایران

21

ارزیابی تناسب اراضی میان بافتی شهر گرگان برای توسعه میان افزا با استفاده ترکیبی از AHPو GIS

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

22

بررسی رابطه بین توزیع فضایی جرایم و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق شهری (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

23

تحلیل و بررسی توسعه پایدار نواحی شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاری madm مورد شهر کاشان

فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

 

زمستان 1392

ایران

24

ارائه مدلی کارآمد جهت تعیین اراضی مناسب توسعه ی شهری در شمال ایران (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ایی)

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1392

ایران

25

Effect of Population and Industry on Spatial – Framing Changes in Neka City Iran

Mitteilungen Saechsischer Entomologen (MSE)

ISI

 

August 2015

آلمان

26

تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر - روستا. موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان

مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

علمی –پژوهشی (ISC)

 

تابستان 1394

ایران

27

تحلیل اثر متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و سیاست دولت بر توسعه درون بافتی شهر با تاکید بر برنامه ریزی مسکن، مورد شهر گرگان

تحقیقات جغرافیایی

علمی –پژوهشی (ISC)

 

پاییز 1395

 

28

تحلیل پایداری محله های شهری با تأکید بر شورای اجتماعی محلات، نمونه موردی: ناحیه یک، منطقه یازده شهر مشهد

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی دانشگاه تهران

علمی –پژوهشی (ISC)

تابستان 1396

 

29

        کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری، مطالعه موردی: شهر گرگان

 

مجله پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

علمی –پژوهشی (ISC)

زمستان 1393

 

30

An Analysis on The Function Of Urban Land Marketing In Spatial- Local Development Of Mashhad,Iran

Habitat International

ISI

2015

 

 

1-3- مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر داخلی، بین­المللی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

نام همایش

سطح

محل برگزاری

سال

1

جغرافیای انتقادی دیدگاهی نو در جغرافیای ایران

همایش سراسری جغرافیا و قرن 21

بین المللی

نجف آباد

2008

2

بررسی و ارزیابی برنامه های شهری سنندج

کنفرانس بین المللی زاگرس

ملی

سنندج

1387

3

مفهوم شناسی کارآفرینی و توسعه با تاکید بر نگرش قرآن کریم

همایش ملی کارآفرینی و توسعه

ملی

 

ایلام

 

89

 

4

بررسی نقش آموزش و بهسازی منابع انسانی در توسعه کارآفرینی

همایش ملی کارآفرینی و توسعه

ملی

 

ایلام

 

89

5

Analysis and modeling of land use and land cover change in the city of gorgan making use of markov chains and geographical information systems

 

International geography symposium

 

بین المللی

 

آنتالیا

 

2010

 

6

سنجش توسعه یافتگی نواحی شهری با مدلی ارزیابی چند شاخصه مطالعه موردی: استان مازندران

کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

بین المللی

 

مشهد

 

1389

 

7

پیامدهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق کالا

 

همایش ملی قاچاق کالا و امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور

ملی

 

بوشهر

 

88

 

8

بررسی نقش بخش خصوصی در تملک و عرضه شهری

چهارمین کنگره بین المللی

بین المللی

 

زاهدان

88

9

بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی نمونه موردی: روستای آسیاب سر شهرستان ساری

جغرافیدانان جهان اسلام

ملی

 

فردوسی مشهد

 

آذر 90

 

10

بررسی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی: شهرگرگان

همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی

ملی

 

فردوسی مشهد

 

آذر 90

 

11

تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد بازار زمین و مسکن شهری

اقتصاد شهری

همایش شهر اسلامی

ملی

دانشگاه اصفهان

 

9و10 اسفند 1391

12

بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از اجرای طرح هادی (نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل)

دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه   جنوبی دریای خزر

ملی

رشت

1392

13

بررسی نقش مشارکت دولت و مردم در توسعه کالبدی و اجتماعی و فرهنگی روستاها نمونه موردی: روستای کاردیکلای غربی شهرستان بابل

دومین همایش ملی برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر

ملی

رشت

1392

14

نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

15

شناسایی موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانوار با استفاده از مدل Hot Spot (مورد مطالعه شهر دلند گلستان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

16

نقش و جایگاه شهر مجازی(الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

ملی

تهران

1393

17

شناسایی و پهنه‌بندی نقاط جرم‌خیز و آسیب‌زای اجتماعی شهری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران

ملی

تهران

1391

18

نقش مشارکت‌های مردمی در ارتقای احساس امنیت زنان (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

نخستین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری

ملی

ایران

1391

19

تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد زمین و مسکن شهری

دومین همایش ملی شهر اسلامی

ملی

اصفهان

1391

20

بررسی عناصر جذب و ماندگاری توریسم در شهرهای حاشیه جنوبی دریای خزر (مورد نور)

هفته پژوهش دانشگاه گلستان

ملی

گرگان

1390

21

تحلیل نحوه پراکنش کاربری‌های شهری با تاکید بر کاربری‌های خدماتی

هفته پژوهش دانشگاه گلستان

ملی

گرگان

1392

 

1-4-طرحهای پژوهشی پایان یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:

ردیف

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سفارش دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

طرح جامع پدافند غیر عامل گرگان

مجری

شهرداری- سازمان پدافند غیر عامل

1397

1398

2

طرح راهبردی- عملیاتی گرگان 1400

مجری

شهرداری گرگان

1397

1397

3

بررسی و تحلیل تطبیقی عوامل موثر در زایش ناهنجاری بافت شهری شهرهای ترکمن نشین استان گلستان. مورد: شهر آق قلا

مجری

دانشگاه

1393

1394

4

       تحلیل الگوی کاربری اراضی در حومه های شهری با تأکید بر بافت روستاهای ملحق شده به بافت شهری . مورد : کوی اوزینه

مجری

دانشگاه

1391

1391

5

تحلیل نحوه پراکنش کاربریهای شهری با تأکید بر کاربریهای خدماتی، مورد شهر دلند

مجری

دانشگاه

1392

1393

6

ظرفیت سنجی توسعه درونی شهر گرگان

مجری

دانشگاه

1393

1394

7

ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استان گلستان

مجری

استانداری

1385

1389

8

امکان سنجی سرمایه گذاری طرحهای تولیدی صنایع کوچک در استان گلستان

مجری

وزارت صنایع

1389

1389

9

شناسایی و پهنه بندی نقاط آسیب زا و جرم خیز اجتماعی نقاط شهری و روستایی استان گلستان با استفاده از سیستم GIS

مجری

استانداری

1384

1385

10

ارزیابی و تحلیل نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان

(روستای قرن آباد و اصفهانکلاته)

ناظر

 

1390

1391

11

بررسی نحوه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر بهبود و احیا کارکردهای آنمونه موردی شهر بهشهر

مجری

داخلی دانشگاه

1390

91

12

تحلیل و شناخت الگوی تحولات کالبدی،اقتصادی و اجتماعی نوشهرها استان گلستان مورد شهر سرخنکلاته

مجری

داخلی دانشگاه

1390

1390

13

اولویت های سرمایه گذاری طرح های تولیدی صنایع کوچک در استان گلستان

مجری

وزارت صنایع

1390

1390

14

بررسی بازار غیر رسمی زمین شهری،مورد شهر گرگان

مجری

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1381

 

1381

 

15

سنجش توسعه یافتگی شهرستانهای استان گلستان

 

 

مجری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1384

1384

16

علل اجتماعی کاهش کیفیت فرش ترکمن، مورد شهرستان بندر ترکمن

مجری

 

اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستائی ایران

1380

 

1381

 

17

زمینه یابی ایجاد تعاونیهای تولیدی خدماتی با تاکید بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای استان گلستان

مجری

وزارت تعاون

1379

1382

18

بررسی علل تخریب زیستگاههای حفاظت شده جهانما و راهکارهای مقابله با آن

مجری

 

اداره کل محیط زیست استان گلستان

1380

 

1382

 

19

بررسی ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی در استان گلستان و راهکارهای گسترش آن

مجری

اداره کل ارشاد اسلامی

1382

1384

20

بررسی استقرار بهینه روستاهای

 استان کهکیلویه و بویر احمد

همکار

 

دفتر فنی و مطالعات منطقه ایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1376

 

1379

 

21

تجمیع روستاهای پراکنده دهستانهای قشلاقات افشار استان زنجان

همکار

جهاد کشاورزی

1388

 

 

1-5- راهنمایی و مشاوره پایان نامه

ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

راهنما/ مشاور

دانشگاه

سال اتمام

1

راهنمایی سه دانشجو در مقطع دکتری از دانشگاههای فردوسی مشهد در رشته برنامه ریزی شهری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,گروه محیط زیست(راهنمایی در دوره فرصت مطالعاتی شش ماهه)

دکتری

راهنما

مشهد

 منابع طبیعی گرگان

1395

2

تحلیل تاثیر بازار زمین شهری بر توسعه شهر گرگان

دکتری

رساله نویسنده

تربیت مدرس

1380

3

بررسی و تحلیل کیفیت محیطی پارک های حاشیه رود خانه با تاکید بر رضایت مندی شهروندان مورد شهر گرگان

 ارشد

راهنما

گلستان

1395

4

بررسی زمینه های در آمد پایدار شهری

ارشد

راهنما

گلستان

1396

5

تحلیل نقش حوزه های نفوذ شهرها در تحقق درآمد پایدار شهری

ارشد

راهنما

گلستان

1393

6

بررسی و تحلیل نقش عناصر بافت شهری در  جذب و ماندگاری گردشگر مومرد شهر گرگان

ارشد

راهنما

رشت

1391

7

تجزیه و تحلیل فضایی زمین های رها شده شهری و ارائه الگوی بهیینه کاربریهای آن مورد ساری

 ارشد

راهنما

گلستان

1394

8

گونه شناسی مسکن شهری با تاکید بر برنامه ریزی مسکونی مورد شهر گرگان

ارشد

راهنما

گلستان

1395

9

طراحی و ارائه الگوی ساماندهی محیطی برج قابوس گنبد

ارشد

راهنما

طراحی شهری نور

1396

10

تحلیل فضایی مبلمان شهری مورد شهر گرگان

ارشد

راهنما

نور

1392

11

تحلیل فضاهای زمینه ساز توسعه شهری با تاکید بر مشارکت در شهر گرگان

دکتری

مشاور

فردوسی مشهد

10/05/1394

12

بررسی و تحلیل درآمد شهرداری ها با تاکید بر درآمد پایدار (مورد : شهر قلعه گنج)

ارشد

راهنما

گلستان

10/10/1391

13

بررسی نقش توسعه درونی و استفاده مجدد از ظرفیت های موجود در بازساخت بافت فرسوده، مطالعه موردی: منطقه سه شهر ساری)

ارشد

راهنما

 

        18/10/1391

14

تحلیل اثر بخشی نهاد وقف در پایداری کارکد فضاهای شهری، مورد: شهر گرگان

ارشد

راهنما

 

20/04/1391

15

بررسی و شناسایی عوامل محدودیت های عرضه زمین شهری مطالعه موردی: شهر مریوان

ارشد

راهنما

 

14/04/1391

16

بررسی و تحلیل روند گسترش کالبدی – فضایی شهر بابلسر و تعیین جهات بهینه آن با استفاده از GIS

ارشد

راهنما

 

10/04/1391

17

نقش شهرهای نوپا در توسعه پایدار منطقه ای پیرامونی مورد مطالعه شهر دابودشت

ارشد

راهنما

 

25/12/1391

18

پهنه بندی و تحلیل مکانی جرائم در شهرهای میانه اندام، مورد شهر همدان

ارشد

راهنما

 

4/10/1392

19

تحلیل و مدل سازی نقش بازار زمین شهری در توسعه فضایی-مکانی شهر مورد منطقه سه شهر مشهد

ارشد

راهنما

 

29/06/1391

20

ظرفیت سنجی توسعه میان افزای شهری با تاکید بر برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: شهر گرگان)

ارشد

راهنما

 

24/09/1393

21

تحلیل اثرات سیاست های دولت در بهبود بافت قدیمی و فرسوده مطالعه موردی:شهر  بابل

ارشد

راهنما

 

25/10/1392

22

تحلیل روند و الگوی توسعه فیزیکی شهرهای میانی مورد: شهر آمل

ارشد

راهنما

 

3/10/1392

23

مطالعه و بررسی نحوه شکل گیری واحدهای همسایگی در شهرهای ترکمن نشین – آق قلا

ارشد

راهنما

 

27/03/1394

24

بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای توریستی و غیر توریستی؛ نمونه موردی: شهر شاندیز چناران

ارشد

مشاور

 

20/7/1392

25

بررسی نقش عملکرد مدیریت شهری در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهرهای میانی – مطالعه شهر بابل

ارشد

مشاور

 

11/8/1392

26

تحلیلی بر ساماندهی و استقرار کارگاه های مزاحم شهری – مطالعه موردی شهر گرگان

ارشد

مشاور

 

13/04/1391

27

سنجش توسعه فضایی شهرهای نوپای شهرستان بابل با تاکید بر اجرای طرح های عمرانی مطالعه موردی : گتاب، گلوگاه، خشرودپی، زرگرمحله، مرزیکلا

ارشد

مشاور

 

04/04/1391

28

ارزیابی طرح هادی با تاکید بر کاربری اراضی شهری مطالعه موردی: شهر گرمدره

ارشد

مشاور

 

29/06/1391

29

بررسی میزان اثرات شهرکهای صنعتی در توسعه پایدار شهری، مورد: شهر مهریز

ارشد

مشاور

 

16/7/1391

30

بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی فریمان)

ارشد

مشاور

 

4/8/1393

31

بررسی جایگاه مشارکت مردمی در امنیت شهرهای ساحلی – نمونه موردی شهر بابلسر

ارشد

رهنما

پیام نور

04/04/1392

32

تحلیل نقش املاک وقفی در پویایی زمین و مسکن شهری با تاکید بر بافت فرسوده نمونه موردی هسته مرکزی شهر ساری

ارشد

رهنما

پیام نور

5/12/1391

33

بررسی نقش بنگاههای اقتصادی زود بازده بخش کشاورزی در اشتغال زایی جوانان روستایی مورد (دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان)

ارشد

رهنما

پیام نور

1390

34

راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه و پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و داوری تعداد زیادی پایان نامه در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد, شهید بهشتی و منابع طبیعی گرگان,دانشگاه گلستان دولتی،آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی . در رشته های طراحی شهری, جغرافیا و برنامه ریزی شهری و محیط زیست بدلیل طولانی شدن از ذکر آنها پرهیز می شود

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علیرضا خواجه‌شاهکویی

جغرافیا- برنامه‌ریزی روستایی دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

a.shahkoohigu.ac.ir

دکترعلی اکبر نجفی کانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار.هیات علمی دانشگاه گلستان

a.najafigu.ac.ir


مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

درجه علمی

ناشر

سال

1

جایگاه روستا در برنامه‌های عمرانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌،

پژوهش‌های جغرافیایی

ISC

دانشگاه تهران

1381

2

دهیاری‌ها تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستایی ایران، موردی: آذربایجان غربی

پژوهش‌های جغرافیایی

ISC

دانشگاه تهران

1384

3

اثرات شهرک‌ها و نواحی صنعتی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی نمونه موردی، شهرستان بابل،

پژوهش‌های جغرافیایی

ISC

دانشگاه تهران

1386،

4

امکان سنجی توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل تحلیلیSWOT نمونه موردی: شهرستان آمل،

انجمن جغرافیایی ایران

ISC

انجمن جغرافیایی

1388

5

بررسی و سنجش میزان مشارکت مردم و نقش ان در توسعه روستایی( دهستان سلطانعلی گنبد)،

چشم انداز جغرافیایی

ISC

دانشگاه آزاد رشت

1391

6

آبیاری مدرن گامی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی موردی: علی آباد کتول

چشم انداز جغرافیایی

ISC

دانشگاه آزاد رشت

1392

7

ارائه مدلی کارامد جهت تعیین اراضی مناسب توسعه شهری در شمال ایران،  موردی: بابلسر

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ایی،

ISC

دانشگاه غیر انتفاعی قشم

1392

8

امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق ییلاقی و کوهستانی(شاندیز)

گردشگری و چشم انداز آینده، قشم

ISC

دانشگاه غیر انتفاعی قشم

1392

9

بررسی چالش های روستاهای الحاقی به شهرهای میانی، گرگان،

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

ISC

دانشگاه خوارزمی/ تهران

1392

10

 بررسی رضایت مردم از عملکرد مدیران شهری و نقش ان در کیفیت زندگی مردم ، موردی: کاشان،

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

ISC

دانشگاه اصفهان

1392

11

بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان ازعملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل،

جغرافیا  و آمایش شهری و منطقه ایی

ISC

دانشگاه زاهدان

1393

12

تاثیر شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق شهری و منطقه ایی، موردی: مهریز،

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

ISC

دانشگاه آزاد گرمسار،

1393

13

سنجش شاخص­های توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی، (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)،

آمایش جغرافیایی فضا

ISC

دانشگاه گلستان

1394

14

بررسی کیفیت زندگی  در نواحی مختلف شهری، موردی: نیشابور،

مدیریت شهری و روستایی

ISI

مرکز پژوهشهای شهری و روستایی/

1393

15

بررسی الگوی توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر گز با تاکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، گرمسار،

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

ISC

دانشگاه آزاد گرمسار

1393

16

نقش مدیریت محلی در توانمندسازی زنان روستایی، (مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی شهرستان­گرگان،

چشم انداز جغرافیایی

ISC

دانشگاه آزاد رشت

1393

17

ارزیابی و تحلیل نقش مشارکت شهروندان در توسعه فضایی شهر، با تأکید بر طرح­های عمرانی (مطالعه موردی: شهر پلدختر)

مجله جغرافیا  و آمایش شهری و منطقه ایی

ISC

دانشگاه زاهدان

1394

18

ارزیابی توان اکولوزیک شهر گرگان برای تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده GIS و MCE ،

مجله جغرافیا  و آمایش شهری و منطقه ایی

ISC

دانشگاه زاهدان

1394

19

بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری( موردی: بابل

) آمایش جغرافیایی فضا

ISC

دانشگاه گلستان

1393

20

بررسی تطبیقی پایداری روستاهای کوهستانی و جلگه ایی، موردی شهرستان آزادشهر، ،

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

ISC

دانشگاه آزاد گرمسار

1394

21

تحلیلی بر مشارکت شهروندان در فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری(موردی: شهر گلوگاه)،

آمایش محیط

ISC

دانشگاه آزاد ملایر

1393

22

بررسی عوامل موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان، موردی: دهستان جاجرق شهرستان بینالود،

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی،

ISC

دانشگاه فردوسی مشهد

1394

23

سنجش شاخص­های توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی  (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)،

آمایش جغرافیایی فضا،

ISC

دانشگاه گلستان

1394

24

نقش صنایع کوچک  در توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار نواحی روستایی( موردی: بخش مرکزی فریمان)

اقتصاد فضا و توسعه روستایی،

ISC

دانشگاه فردوسی مشهد

1394

25

بررسی پیامدهای مکانیزاسیون کشاورزی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان)، 

اقتصاد فضا و توسعه روستایی،

ISC

دانشگاه خوارزمی/ تهران

1394

26

بررسی توسعه کالبدی شهرهای ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار( شهر بندر ترکمن)

آمایش جغرافیایی فضا

ISC

دانشگاه گلستان

1394

27

- بررسی و تحلیل رضایتمندی شهروندان از شهرهای جدید با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر جدید عالی­شهر ،

شهر پایدار،

-

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری/ تهران

1394

28

سنجش وضعیت توسعه کار افرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک ORESTE موردی: گرگان

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

ISC

دانشگاه خوارزمی

1394

29

- The Function of Tourism in Rural Areas Development with Emphasis on Water Therapy (Hydrotherapy) Instance: Larijan District in Amol Township

IJACS

ISC

بنگلادش

2013

30

- Evaluating climatic potential for palm cultivation in iran with emphasis on degree day index.

African jounals

ISI

IJACS

2010

31

- Investigating sustainable development obstacles in front of mountainous village settlements (Case study: Mountainous Villages, Bandpey District, Babol Township) .2014

irjabs

ISC

IRJABS Turkish

2014

32

- Remot sensing and GIS for mapping and monitoring land cover and land use changes using suppot vector machine algorithm(case study: Ilam dam watershed.

irjabs

ISC

IRJABS Turkish

2014

33

Examine the Role of Urban Management in the Development of Small Towns (Case Study: Bandare Torkeman City)

Current World Environment

 

Top of Form

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

 

ISI

India

2015

34

A Study of Challenges and Opportunities for the Development of Tourism in Coastal Villages: The Case Study of Villages in Babolsar

 

ijese

Isi  و اسکوپوس

ترکیه

2017

35

- The survey of Tourism in Rural Areas Development with Emphasis on Water Therapy (Hydrotherapy) Instance: Larijan District in Amol Township

ijed

Isi  و اسکوپوس

هند

گواهی چاپ/2017

36

تحلیلی بر مدیریت  ریسک محصولات کشاورزی  و نقش آن در توسعه نواحی روستایی

برنامه ریزی منطقه ای

ISC

ایران

1397

37

واکاوی چالش ها و فرصت ها فراروی توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی(بابلسر)

آمایش جغرافیایی فضا(مکان)

ISC

 

1397

38

نقش خانه های دوم در توسعه پایدار  سکونتگاه های روستایی(بخش چهاردانگه ساری)

روستا و توسعه

ISC

 

1397

39

ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان برای تعیین نقاط بالقوه با استفاده از MCE  و GIS

جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای

ISC

 

1397

40

عوامل موثر بر مدیریت ریسک فعالیت های زراعی در شهرستان راز و جرگلان

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

ISC

ایران

1397

41

نقش بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی

روستا و توسعه

ISC

ایران

1398

42

نقش نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستایی موردی روستاهای بندر گز

برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی

ISC

ایران

1398

43

بررسی چالش ها و تنگناها فراروی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی ر موردی: روستاهای مرزی بخش داشلی برون شهرستان گنبد

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی و پژوهشی دائره‌المعارفی:

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

ناشر

1

پیشین، بخش و شهری در شهرستان ایرانشهراستان سیستان و بلوچستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

2

جایزان، بخش و شهری در شهرستان استان خوزستان امیدیه

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

3

جوادآباد، بخش و شهری در شهرستان ورامین استان تهران

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

4

خسروی مکانی در نقطه مرزی ایران و عراق

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

5

چنگ‌الماس، بخشی در شهرستان بیجار در استان کردستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

6

حاجی آباد، شهری در شهرستان زرین دشت استان فارس

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

7

خضرآباد، بخش و شهری در شهرستان صدوق استان یزد

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی،

8

چهاردانگه، بخشی از شهرستان ساری استان مازندران

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

9

چشمه‌ساران، بخشی از شهرستان آزادشهراستان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

10

چغادک، شهری در شهرستان بوشهر

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

11

خاو و میرآباد، بخشی در شهرستان مریوان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

12

گنبد شهری در استان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

13

کردکوی شهری در استان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

14

داشلی برون و شهر اینچه برون در استان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

15

بخش چشمه ساران در استان گلستان

گلستان نامه

دائره‌المعارف

16

دیدگاههای جغرافیایی شاردن

علمی تخصصی

مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها

17

نقش اینترنت در توسعه کشاورزی و روست

سپهر / علمی تخصصی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 

مقالات سمینار ملی و بین المللی

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع همایش

سازمان برگزار کننده

سال

نوع ارائه

1

Management of water resources in desert villages. China

بین المللی

چین/ پکن

. 2006.

سخنرانی

2

The Role of Ecotourism in Economic Development of the Caspian Sea Coast. JULY.  2010

بین المللی

یونان/ آتن

2010

سخنرانی

3

بررسی ضوابط و مقررات ساختمانها در برابر حریق، همایش آتش نشانی وزارت کشور

ملی

وزارت کشور

1381

پوستر

4

تنگه واشی نمادی از ژئوتوریسم در فیروزکوه، نخستین همایش گردشگری روستایی، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1386

ملی

وزارت کشور

1385

پوستر

5

نقش مدیران روستایی در مشارکت روستاییان، موردی گنبد

ملی

همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

1390

سخنرانی

6

بررسی تطبیقی روستاهای دارای توریسم با غیرتوریستی با تاکید بر آبدرمانی، دانشگاه آزاد زاهدان

ملی

همایش گردشگری / زاهدان

1390

سخنرانی

7

- نقش توان های محیط با تاکید بر منابع آب و اقلیم در برنامه ریزی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان یزد)

ملی

همایش مدیریت بحران آب/ مرو دشت

1390

پوستر

8

مراتع ایران، چالش ها و راهکارها فراروی دامپروری

ملی

همایش دام و طیور در گرگان

1387

پوستر

9

بررسی اثرات سیلاب بر اقتصاد کشاورزی، همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

ملی

همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

1390

سخنرانی

10

نقش شهرکهای صنعتی در توسعه نواحی روستایی

ملی

همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

1390

پوستر

11

ارزیابی توانمندی سازی حاسیه شهرها با استفاده از مدل تحلیلی SWOT ،

ملی

دانشگاه آزاد کرج

1390

سخنرانی

12

نقش توریسم در توسعه منطقه ایی با تاکید بر آگروتوریسم، همایش توسعه گردشگری

ملی

همایش گردشگری.../ مریوان

1390

سخنرانی

13

ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان، همایش شهرداری بمنزله نهاد اجتماعی، تهران

ملی

شهرداری تهران

1390

سخنرانی

14

نقش سلسله زندیه در ترویج فرهنگ تشیع و توسعه کالبدی شهر شیراز

ملی

کنفرانش ژئوپولیتیک شیعه،/ تهران

1391

پوستر

15

توسعه پایدار و نقش آن در حفاظت محیط زیست،

ملی

حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

1391

پوستر

16

ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی پوشش زمین ( قلارنگ در استان ابلام)

ملی

حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

1391

پوستر

17

بهره وری از پساب فاضلاب در کشاورزی بمنظور مقابله با کم آبی

ملی

توسعه کشاورزی و محیط زیست سالم

1391

پوستر

18

ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (روستای زیارت گرگان)

ملی

اولین همایش توسعه روستایی، گیلان

1391

سخنرانی

19

بررسی اثرات شهرکهای صنعتی در توسعه شهری، موردی: مهریز

ملی

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، تهران

1391

پوستر

20

بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حاشیه شهرهای میانی، موردی: بابل، ،

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

سخنرانی

21

بررسی میزان رضایت گردشگران در تفرجگاههای پیرامون شهری(گرگان)

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

سخنرانی

22

بررسی موانع توسعه فضایی بافتهای فرسوده شهری، موردی شهر گرگان

ملی

همایش معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان

1392

پوستر

23

نقش سلسله زندیه در توسعه کابدی شهر شیراز،

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

سخنرانی

24

ارزیابی تحقق طرحهای مبتنی بر طرح هادی شهری(بندر ترکمن)

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

پوستر

25

نقش مدیران محلی در توانمندسازی زنان روستایی،

ملی

دومین همایش توسعه روستایی گیلان

1392

سخنرانی

26

بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر (موردی: روستای کفشگیری گرگان)

ملی

دومین همایش توسعه روستایی گیلان

1392

پوستر

27

بررسی نقش کارافرینی در بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی

ملی

دومین همایش توسعه روستایی گیلان

1392

پوستر

28

بررسی چالش های توسعه گردشگری فراروی روستاهای کوهستانی، موردی: بخش بندپی شرقی بابل

ملی

همایش گردشگری بابلسر

1392

سخنرانی

29

بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای ساحلی، تنکابن

ملی

همایش گردشگری باباسر

1392

پوستر

30

امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل Ahp ( موردی زیارت گرگران)

ملی

همایش گردشگری بابلسر

1392

سخنرانی

31

بررسی چالش ها و راهبردهای توسعه سکونتگاههای غیررسمی، موردی: بابل

ملی

همایش جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

1392.

پوستر

32

بررسی چالش ها و فرصتها فراروی توسعه گردشگری( روستای زیارت، گرگان

ملی

همایش گردشگری، درآمد و فرصت)

1393

پوستر

33

تحلیلی بر چالش ها و راهبردهای توسعه سکونتگاههای غیررسمی، موردی: بابل

بین المللی

توسعه پایدار شهری ، تبریز

1392

سخنرانی

34

ارزیابی رضایت گردشگران از خدمات گردشگری ساحلی( موردی: شهرستان بندر گز)

ملی

همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران

1393

پوستر

35

اامکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی ( موردی: شهرستان بندر گز)

ملی

توسعه روستایی  دانشگاه فردوسی مشهد

1393

سخنرانی

36

بررسی سیاست های دولت در بهبود بافت فرسوده شهری در ایران

بین المللی

توسعه پایدار شهری ، تبریز

1392

سخنرانی

37

ارزیابی و تحلیل میزان رضایت مندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی( موردی: روستای توشن ، گرگان)

ملی

همایش مدیریت روستایی و توسعه پایدار، تهران

1393

پوستر

طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح

سازمان طرح دهنده

سال اجرا

نوع همکاری

1

بررسی تطبیقی پایداری روستاهای توریستی با غیر توریستی( بخش لاریجان شهرستان آمل)

دانشگاه گلستان

1390

مجری

2

بررسی عوامل مؤثر بر الگوی کشت زراعی و نقش آن در بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی خانوارهای روستایی مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان گرگان

دانشگاه گلستان

1391

مجری

3

واکاوی چالش ها و تنگناها،  فراروی توسعه پایدار روستاهای کوهستانی( بخش بندپی شرقی بابل)

دانشگاه گلستان

1393.

مجری

4

بررسی نقش مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی، بخش لاله آباد بابل.

دانشگاه گلستان

1393

مجری

5

بررسی چالش ها و فرصتها، فراروی توریسم در روستاهای ساحلی، موردی: بابلسر،

دانشگاه گلستان

1393

مجری

6

بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی گردشگری استان گلستان، دانشگاه گلستان،

دانشگاه گلستان

1391

همکار

7

بررسی کیفیت زندگی روستائیان در شهرستان گمیشان، دانشگاه گلستان،

دانشگاه گلستان

1391

همکار

8

ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان جهت تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند متغیره

 

دانشگاه گلستان

1393.

همکار

9

  بررسی گرایش های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، موردی: دانشگاه گلستان،

دانشگاه گلستان

1393

همکار

10

واکاوی چالش ها و فرصت ها، فراروی توسعه توریسم در روستاهای ساحلی( موردی] روستاهای ساحلی بابلسر-

دانشگاه گلستان

1395

مجری

11

نقش مشارکت مردم در توسعه کالبدی روستایی

( دهستان لاله آباد شهرستان بابل

دانشگاه گلستان

1395

محری

12

تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اشتغال، صادرات

(استان گلستان)

بسیج اساتید کشور

1396

محری

13

تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای شهرستان گرگان، گنبد، بندر گز و کردکوی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1397

مجری

 

¡  تعداد مقالات در نشریات با اعتبار علمی ـ ترویجی (فهرست پیوست شود)

 

¡  تعداد کتب تألیف شده (فهرست پیوست شود)

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

نویسندگان

انتشارات

سال

تالیف

ترجمه

1

مقدمه ای بر جغرافیای طبیعی ایران

*

 

علی اکبر نجفی کانی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

1380

2

توسعه و صنعتی سازی روستاها

*

 

حسن مطیعی لنگرودی

علی اکبر نجفی کانی

دانشگاه تهران

1390

3

مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه­های انسانی

*

 

علی اکبر نجفی کانی

دانشگاه گلستان

1397

4

مدیریت راهبردی توسعه کالبدی روستایی

*

 

علی اکبر نجفی کانی

دانشگاه گلستان

آماده چاپ

دکترغلامعلی حشمتی

علوم گیاهی (اکولوژی مرتع) استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

heshmatigau.ac.ir

دکتر مسعود صفایی پور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

safaee_pscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترجوزه اوراسا

انرژی و شهر سازی استاد تمام دانشگاه لاکرونیا اسپانیا

jaorosaudc.es
0000-0002-8384-908X

h-index: 16  

[1]  

José A. Orosa, Álvaro Baaliña. Passive climate control in Spanish office buildings for long periods of time. Building and Environment. ISSN: 0360-1323 Vol. 43,12, pp. 2005-2012, 2008.

[2]  

José A. Orosa, Álvaro Baaliña. Improving PAQ and comfort conditions in Spanish office buildings. Building and Environment. ISSN: 0360-1323 Vol. 44, 3, pp. 502-508, 2009.

[3]  

José A. Orosa. Programming Languages for Marine Engineers. Computer Applications in Engineering Education. ISSN: 1061-3773 DOI:10.1002/cae.20339, 2009.

[4]  

José A. Orosa. Computer Software for Reducing the Learning Time of Marine Engineers. Computer Applications in Engineering Education. ISSN: 1061-3773 DOI:10.1002/cae.20348, 2008.

[5]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. Hourly indoor thermal comfort and air quality acceptance with passive climate control methods. Renewable Energy. ISSN: 0960-1481 Vol.34, 12, pp.2735-2742, 2009.

[6]  

José A. Orosa García, Armando C.Oliveira. Energy saving with passive climate control methods in Spanish office buildings. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788 Vol.,823, pp. 828, 2009.

[7]  

José A. Orosa, Armando C.Oliveira. An assessment of the work related risk criteria onboard a ship as an aid to design its environment. Journal of Marine Science and Technology. ISSN: 0948-4280 pp.16-22, 2009.

[8]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. Improvement in quality control for applications used by marine engineers. Computer Applications in Engineering Education. ISSN: 1061-3773 DOI:10.1002/cae.20384, 2009.

[9]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. Implementation of a method in EN ISO 13790 for calculating the utilisation factor taking into account different permeability levels of internal coverings. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788 Vol. 42, 5, pp.598-604, 2010.

[10]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira, Nuno M. M. Ramos. Experimental quantification of the operative time of a passive HVAC system using porous covering materials. Journal of Porous Media. ISSN:1091-028X Vol. 13, 7, pp. 637-643, 2010 DOI: 10.1615/JPorMedia.v13.i7.50.

[11]  

José A. Pérez, José A. Orosa. Neural Modelling of Laser Surface Treatments. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. ISSN:0268-3768 Vol.46, pp. 605-610, 2010.

[12]  

José A. Orosa A new Moodle teaching methodology for marine engineers of hydraulic and pneumatic systems. Computer Applications in Engineering Education. ISSN: 1061-3773 DOI:10.1002/cae.20409, 2010.

[13]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira and Angel M. Costa. New procedure for wind farm maintenance. Industrial Management & Data Systems ISSN: 0263-5577 Vol.110, 2010.

[14]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. Impact of climate change on cooling energy consumption Journal of the Energy Institute ISSN: 0144-2600, 2010.

[15]  

Reza Rohan, José A. Orosa Simulation of the global warming effect on outdoor thermal comfort conditions Int. J. Environ. Sci. Tech., 7 (3), 571-580, Summer 2010 ISSN: 1735-1472.

[16]  

José A. Orosa, A.C. Oliveira A new thermal comfort approach comparing adaptive and PMV models Renewable Energy Renewable Energy. ISSN: 0960-1481, 2010.

[17]  

José A. Orosa A new modelling methodology to control HVAC systems Expert systems with applications. ISSN: 2010.

[18]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. Realistic solutions for wind power production with climate change. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. ISSN: 1556-7230 Vol.32 2011.

[19]  

José A. Orosa1, E. J. García-Bustelo1, Armando C. Oliveira2 Experimental test of low wind turbines concentrators Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. ISSN: 1556-7230 2011.

[20]  

José A. Orosa, Rafael Santos, José A. Perez A practical case study of relationship between work risk prevention and fatigue at work in spanish merchant ships Human Factor ISSN: 0144-2600, 2011.

[21]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. Reducing energy peak consumption with passive climate control methods Energy and Buildings Energy and Buildings.

[22]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. SOFTWARE TOOLS FOR HVAC RESEARCH Advances in Engineering Software.

[23]  

José A. Orosa, Armando C. Oliveira. A field study on building inertia and its effects on indoor thermal environment Renewable Energy.

[24]  

José A. Orosa, Álvaro Baaliña, G. Iradi Work risk measures in sever environments of a ship Journal of Maritime Research ISSN: 1697-4840 Vol.4, 1, pp. 3-18, 2008.

[25]  

José A. Orosa, F. Antelo, A. Baaliña. Estudio de la ventilación natural en viviendas usando medidas de dióxido de carbono. Montajes e instalaciones. ISSN:0210-184X. pp. 58-61. 2008.

[26]  

José A. Orosa, Álvaro Baaliña A practical case study of scrubbing systems for inert gas supply European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X Vol.21, 1, pp.64-70, 2008.

[27]  

José A. Orosa, Álvaro Baaliña A Practical Case Study of Relationship between Microbial Air Content and Building Parameters in Humid Climate Flats European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X, Vol.21, 1, pp.71-80, 2008.

[28]  

José A. Orosa, E. J. García-Bustelo Ashrae Standard Application in Humid Climate Ambiences European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X, Vol.27, 1, pp.128-139, 2009.

[29]  

José A. Orosa Research on General Thermal Comfort Models European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X, Vol.27, 2, pp.217-227, 2009.

[30]  

José A. Orosa, T. Carpente Thermal Inertia Effect in Old Buildings European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X, Vol.27, 2, pp.228-233, 2009.

[31]  

José A. Orosa Research on the origins of thermal comfort European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X, Vol.34, 4, pp.561-567. 2009.

[32]  

José A. Orosa Research on Local Thermal Comfort Models European Journal of Scientific Research ISSN: 1450-216X, Vol. 34, 4, pp.568-574. 2009.

[33]  

José A. Orosa HVAC Improvement by passive climate control method under humid climate. International Journal of Energy, Environment and Economics 2009. ISSN:1054-853X. Vol. 17, 1, 2009.

[34]  

Pablo Pérez Seoane, Álvaro Baaliña Ínsua, José A. Orosa García Estudio de las condiciones de diseño y operación del sistema de desalinización evaporativa de simple efecto. Ingeniería de Mantenimiento Marítimo ISSN: 1135-1950, No.11, 2009.

[35]  

Ángel M. Costa, José A. Orosa, R. Ferreiro. Herramientas para el diseño de captadores solares térmicos. Montajes e instalaciones. ISSN:0210-184X. Vol. 424.pp. 48-55. 2009.

[36]  

José A. Orosa, R. Ferreiro, P. Pérez. Análisis de un sistema de desalinización. Montajes e instalaciones. ISSN: 0210-184X. Vol. 439.pp. 66-70. 2009.

[37]  

José A. Orosa New strategies of HVAC System Design Based on Climatic Efefct on Indoor Air conditions in Buildings of Northwest Spain. Environmental Research Journal, EVRJ 2010. ISSN:1935-3049. 2010. Vol.4. 1-2.

[38]  

José A. Orosa, Guadalupe Iradi, Armando Oliveira Thermal comfort conditions in ships Journal of ship production ISSN: 8756-1417. Vol. 26, 1, 60-65, 2010 (SCImago and SCOPUS database).

[39]  

José A. Orosa Research on Heat and Mass Transfer to Improve HVAC Conditions. International Journal of Energy, Environment and Economics 2010. ISSN: 1054-853X. 2010. Vol. 18, 1-2.

[40]  

José A. Orosa Investigation of HVAC System Improvement by HAM Numerical Simulation International Journal of Energy, Environment and Economics 2010. ISSN: 1054-853X. 2010. Vol.18, 1-2.

[41]  

José A. Orosa A proposal for wind-energy conversion for low wind-speed areas of india International Asociation for Energy Economics (IAEE) Second Quarter. pp. 25-28, 2010.

[42]  

Ángel M. Costa Rial, José A. Orosa García Indicadores de costos de mantenimiento Ingeniería y gestión del MANTENIMIENTO.

[43]  

Ángel M. Costa Rial, José A. Orosa García, Alberto De Miguel Catoira Procedimiento para la realización del mantenimiento de parques eólicos MANTENIMIENTO diciembre 2010.

[44]  

José A. Orosa García, Ángel M. Costa Rial AVANCES EN LA VENTILACIÓN NATURAL MONTAJES E INSTALACIONES, abril 2011.

[45]  

Julio Louro, José A. Orosa Prevención de riesgos en el tratamiento de agua Ingeniería Química. ISSN: 0210-2064, marzo 2011, 492, pp.82-86. 2011.

[46]  

José A. Orosa, Enrique J. García-Bustelo Temperature and relative humidity control methods International Journal of Energy, Environment, and Economics ISSN: 1054-853X. 2011. Vol 19, 6.

[47]  

José A. Orosa, Enrique J. García-Bustelo Indoor air and its therapeutic effect: a practical case study of a spa International Journal of Energy, Environment, and Economics ISSN: 1054-853X. 2011. Vol 19, 6.

[48]

Ms. No. JMST-D-11-00053R2

Research on the Brayton cycle design conditions for reliquefaction cooling of LNG Boil Off. Journal of Marine Science and Technology. In press.

 

Publications: Books/Book Chapters

[1]  

José Antonio Orosa García, Armando Oliveira, Joaquín Santos Introduction to psychrometrics LAP LAMBERT Academic Publishing AG & Co. Gavajuc Renata.

[2]  

José Antonio Orosa García A.C. Oliveira Engineering thermodynamics with EES ISBN:Lamberd ISBN-13: 978-3-8443-0317-9 ISBN-10:3844303170 EAN: 9783844303179 2010.

[3]  

José Antonio Orosa García Indoor Air Ambieces Novascience ISBN 978-1-61209-570-7 Novascience 2011.

[4]  

José A. Orosa and A. C. Oliveira PASSIVE METHODS AS A SOLUTION FOR IMPROVING INDOOR ENVIRONMENTS DOI 10.1007/978-3-642-17919-8 ISBN 978-3-642-17918-1 e-ISBN 978-3-642-17919-8 Springer 2011.

[5]  

Varios Indoor Air Quality 4 Sciyo José A. Orosa 2011.

[6]  

José A. Orosa, M. Tolda, J.J. Galán Numerical methods problems Lamberd lamberd 2011.

[7]  

José Antonio Orosa García Energy saving in HVAC of Spanish school buildings Chapter 7. Buildings and the Environment 2009 Nova Science Publishers, Inc ISBN:978-1-60876-128-9 Jonas Nemecek and Patrik Schulz 2009.

[8]  

José Antonio Orosa García New strategies of HVAC System design based on climatic effect on indoor air conditions in buildings from northwest of Spain Chapter 10. In: Energy and Buildings: Efficiency, Air Quality 2009 Nova Science Publishers, Inc ISBN 978-1-60741-049-2 Joseph B. Utrick 2009.

[9]  

José Antonio Orosa García A new HVAC control system for improving perception of indoor ambiences Air Quality 1 Sciyo 2010.

[10]  

José Antonio Orosa García A Review of General and Local Thermal Comfort Models for Controlling Indoor Ambiences Air Quality 2 Sciyo 2010.

[11]  

José Antonio Orosa García Armando C. Oliveira Passive methods as a solution for the sick building syndrome in public buildings. SickBuilding Syndrome in Libraries and other PublicBuildingsSickBuilding Syndrome in PublicBuildings and Workplaces Sabah A. Abdul-Wahab Al-Sulaiman 2011.

[12]  

José Antonio Orosa García Relative Humidity: Sensors, Management and Environmental Effects in a Spa Relative Humidity: Sensors, Management and Environmental Effects REF/LIBRO: Novascience 2011.

[13]  

José Antonio Orosa García Review of Relative Humidity Management and its Environmental Effects Relative Humidity: Sensors, Management and Environmental Effects Novascience 2011.

[14]  

José Antonio Orosa García, Armando Oliveira, Joaquín Santos Research about the relationship between thermal inertia and thermal comfort adaptive models José A. Orosa, Enrique J. García-Bustelo Advances in Energy Research Novascience 2011.

[15]  

José A. Orosa, Enrique J. García-Bustelo A New Method to Reduce HVAC Energy Consumption Owing to Climate Change Based on Air Change Advances in Energy Research Novascience 2011.

[16]  

José Antonio Orosa García, Rafael Santos Development of VBA based ship technical corrective management system for marine engineers INTECH 2011.

[17]  

José Antonio Orosa García, Rafael Santos Research about new predictive-maintenance methodology using VBA for marine engineering applications INTECH.

[18]  

José Antonio Orosa García, Rafael Santos A review of design and renovation criteria for energy saving in office buildings Office Buildings: Design, Construction and Energy Novascience 2011.

[19]  

José Antonio Orosa García, Rafael Santos Advances in natural ventilation for energy saving and thermal comfort "Ventilation: Types, Standards, and Problems" Novascience 2011.

[20]  

José Antonio Orosa García One Way ANOVA Method to relate microbial air content and environmental conditions. AIR QUALITY 3 INTECH ISBN 978-953-307-175-6 Book edited by: Prof. Ashok Kumar 2011.

[21]  

José Antonio Orosa García Indoor Air Quality: Bioindicators, Improvement Methods and Health Effects NOVASCIENCE.

[22]  

José Antonio Orosa García Heat Stress and extreme indoor environments Heat Stress: Causes, Treatment and Prevention NOVASCIENCE.

[23]  

José A. Orosa and A. C. Oliveira Permeable coverings as a possible soltuion DOI 10.1007/978-3-642-17919-8 ISBN 978-3-642-17918-1 e-ISBN 978-3-642-17919-8 Sabah A. Abdul-Wahab Springer 2011.

مدیر داخلی

دکتر سمیه عمادالدین

جغرافیا- اقلیم استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

ghr.roshangu.ac.ir

کارشناس نشریه

دکترنرگس سلیمانی

-

n.soleimanigu.ac.ir
0000000306117982