اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر نجفی کانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار

a.najafigu.ac.ir


مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

درجه علمی

ناشر

سال

1

جایگاه روستا در برنامه‌های عمرانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌،

پژوهش‌های جغرافیایی

ISC

دانشگاه تهران

1381

2

دهیاری‌ها تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستایی ایران، موردی: آذربایجان غربی

پژوهش‌های جغرافیایی

ISC

دانشگاه تهران

1384

3

اثرات شهرک‌ها و نواحی صنعتی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی نمونه موردی، شهرستان بابل،

پژوهش‌های جغرافیایی

ISC

دانشگاه تهران

1386،

4

امکان سنجی توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل تحلیلیSWOT نمونه موردی: شهرستان آمل،

انجمن جغرافیایی ایران

ISC

انجمن جغرافیایی

1388

5

بررسی و سنجش میزان مشارکت مردم و نقش ان در توسعه روستایی( دهستان سلطانعلی گنبد)،

چشم انداز جغرافیایی

ISC

دانشگاه آزاد رشت

1391

6

آبیاری مدرن گامی در راستای توسعه پایدار کشاورزی و روستایی موردی: علی آباد کتول

چشم انداز جغرافیایی

ISC

دانشگاه آزاد رشت

1392

7

ارائه مدلی کارامد جهت تعیین اراضی مناسب توسعه شهری در شمال ایران،  موردی: بابلسر

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ایی،

ISC

دانشگاه غیر انتفاعی قشم

1392

8

امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در مناطق ییلاقی و کوهستانی(شاندیز)

گردشگری و چشم انداز آینده، قشم

ISC

دانشگاه غیر انتفاعی قشم

1392

9

بررسی چالش های روستاهای الحاقی به شهرهای میانی، گرگان،

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

ISC

دانشگاه خوارزمی/ تهران

1392

10

 بررسی رضایت مردم از عملکرد مدیران شهری و نقش ان در کیفیت زندگی مردم ، موردی: کاشان،

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

ISC

دانشگاه اصفهان

1392

11

بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان ازعملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل،

جغرافیا  و آمایش شهری و منطقه ایی

ISC

دانشگاه زاهدان

1393

12

تاثیر شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق شهری و منطقه ایی، موردی: مهریز،

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

ISC

دانشگاه آزاد گرمسار،

1393

13

سنجش شاخص­های توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی، (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)،

آمایش جغرافیایی فضا

ISC

دانشگاه گلستان

1394

14

بررسی کیفیت زندگی  در نواحی مختلف شهری، موردی: نیشابور،

مدیریت شهری و روستایی

ISI

مرکز پژوهشهای شهری و روستایی/

1393

15

بررسی الگوی توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر گز با تاکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، گرمسار،

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

ISC

دانشگاه آزاد گرمسار

1393

16

نقش مدیریت محلی در توانمندسازی زنان روستایی، (مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی شهرستان­گرگان،

چشم انداز جغرافیایی

ISC

دانشگاه آزاد رشت

1393

17

ارزیابی و تحلیل نقش مشارکت شهروندان در توسعه فضایی شهر، با تأکید بر طرح­های عمرانی (مطالعه موردی: شهر پلدختر)

مجله جغرافیا  و آمایش شهری و منطقه ایی

ISC

دانشگاه زاهدان

1394

18

ارزیابی توان اکولوزیک شهر گرگان برای تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده GIS و MCE ،

مجله جغرافیا  و آمایش شهری و منطقه ایی

ISC

دانشگاه زاهدان

1394

19

بررسی میزان مشارکت شهروندان حاشیه شهرهای میانی در مدیریت شهری( موردی: بابل

) آمایش جغرافیایی فضا

ISC

دانشگاه گلستان

1393

20

بررسی تطبیقی پایداری روستاهای کوهستانی و جلگه ایی، موردی شهرستان آزادشهر، ،

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

ISC

دانشگاه آزاد گرمسار

1394

21

تحلیلی بر مشارکت شهروندان در فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری(موردی: شهر گلوگاه)،

آمایش محیط

ISC

دانشگاه آزاد ملایر

1393

22

بررسی عوامل موثر بر آگاهی های زیست محیطی روستاییان، موردی: دهستان جاجرق شهرستان بینالود،

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی،

ISC

دانشگاه فردوسی مشهد

1394

23

سنجش شاخص­های توسعه در مناطق شهری با تأکید بر کیفیت زندگی  (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)،

آمایش جغرافیایی فضا،

ISC

دانشگاه گلستان

1394

24

نقش صنایع کوچک  در توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار نواحی روستایی( موردی: بخش مرکزی فریمان)

اقتصاد فضا و توسعه روستایی،

ISC

دانشگاه فردوسی مشهد

1394

25

بررسی پیامدهای مکانیزاسیون کشاورزی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان)، 

اقتصاد فضا و توسعه روستایی،

ISC

دانشگاه خوارزمی/ تهران

1394

26

بررسی توسعه کالبدی شهرهای ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار( شهر بندر ترکمن)

آمایش جغرافیایی فضا

ISC

دانشگاه گلستان

1394

27

- بررسی و تحلیل رضایتمندی شهروندان از شهرهای جدید با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر جدید عالی­شهر ،

شهر پایدار،

-

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری/ تهران

1394

28

سنجش وضعیت توسعه کار افرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک ORESTE موردی: گرگان

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

ISC

دانشگاه خوارزمی

1394

29

- The Function of Tourism in Rural Areas Development with Emphasis on Water Therapy (Hydrotherapy) Instance: Larijan District in Amol Township

IJACS

ISC

بنگلادش

2013

30

- Evaluating climatic potential for palm cultivation in iran with emphasis on degree day index.

African jounals

ISI

IJACS

2010

31

- Investigating sustainable development obstacles in front of mountainous village settlements (Case study: Mountainous Villages, Bandpey District, Babol Township) .2014

irjabs

ISC

IRJABS Turkish

2014

32

- Remot sensing and GIS for mapping and monitoring land cover and land use changes using suppot vector machine algorithm(case study: Ilam dam watershed.

irjabs

ISC

IRJABS Turkish

2014

33

Examine the Role of Urban Management in the Development of Small Towns (Case Study: Bandare Torkeman City)

Current World Environment

 

Top of Form

Bottom of Form

Top of Form

Bottom of Form

 

ISI

India

2015

34

A Study of Challenges and Opportunities for the Development of Tourism in Coastal Villages: The Case Study of Villages in Babolsar

 

ijese

Isi  و اسکوپوس

ترکیه

2017

35

- The survey of Tourism in Rural Areas Development with Emphasis on Water Therapy (Hydrotherapy) Instance: Larijan District in Amol Township

ijed

Isi  و اسکوپوس

هند

گواهی چاپ/2017

36

تحلیلی بر مدیریت  ریسک محصولات کشاورزی  و نقش آن در توسعه نواحی روستایی

برنامه ریزی منطقه ای

ISC

ایران

1397

37

واکاوی چالش ها و فرصت ها فراروی توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی(بابلسر)

آمایش جغرافیایی فضا(مکان)

ISC

 

1397

38

نقش خانه های دوم در توسعه پایدار  سکونتگاه های روستایی(بخش چهاردانگه ساری)

روستا و توسعه

ISC

 

1397

39

ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان برای تعیین نقاط بالقوه با استفاده از MCE  و GIS

جغرافیا و آمایش شهری و منطقه ای

ISC

 

1397

40

عوامل موثر بر مدیریت ریسک فعالیت های زراعی در شهرستان راز و جرگلان

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

ISC

ایران

1397

41

نقش بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی

روستا و توسعه

ISC

ایران

1398

42

نقش نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستایی موردی روستاهای بندر گز

برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی

ISC

ایران

1398

43

بررسی چالش ها و تنگناها فراروی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی ر موردی: روستاهای مرزی بخش داشلی برون شهرستان گنبد

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمی و پژوهشی دائره‌المعارفی:

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

ناشر

1

پیشین، بخش و شهری در شهرستان ایرانشهراستان سیستان و بلوچستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

2

جایزان، بخش و شهری در شهرستان استان خوزستان امیدیه

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

3

جوادآباد، بخش و شهری در شهرستان ورامین استان تهران

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

4

خسروی مکانی در نقطه مرزی ایران و عراق

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

5

چنگ‌الماس، بخشی در شهرستان بیجار در استان کردستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

6

حاجی آباد، شهری در شهرستان زرین دشت استان فارس

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

7

خضرآباد، بخش و شهری در شهرستان صدوق استان یزد

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی،

8

چهاردانگه، بخشی از شهرستان ساری استان مازندران

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

9

چشمه‌ساران، بخشی از شهرستان آزادشهراستان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

10

چغادک، شهری در شهرستان بوشهر

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

11

خاو و میرآباد، بخشی در شهرستان مریوان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

12

گنبد شهری در استان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

13

کردکوی شهری در استان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

14

داشلی برون و شهر اینچه برون در استان گلستان

دانشنامه جهان اسلام

بنیاد دائره‌المعارف اسلامی

15

بخش چشمه ساران در استان گلستان

گلستان نامه

دائره‌المعارف

16

دیدگاههای جغرافیایی شاردن

علمی تخصصی

مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها

17

نقش اینترنت در توسعه کشاورزی و روست

سپهر / علمی تخصصی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 

مقالات سمینار ملی و بین المللی

 

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع همایش

سازمان برگزار کننده

سال

نوع ارائه

1

Management of water resources in desert villages. China

بین المللی

چین/ پکن

. 2006.

سخنرانی

2

The Role of Ecotourism in Economic Development of the Caspian Sea Coast. JULY.  2010

بین المللی

یونان/ آتن

2010

سخنرانی

3

بررسی ضوابط و مقررات ساختمانها در برابر حریق، همایش آتش نشانی وزارت کشور

ملی

وزارت کشور

1381

پوستر

4

تنگه واشی نمادی از ژئوتوریسم در فیروزکوه، نخستین همایش گردشگری روستایی، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1386

ملی

وزارت کشور

1385

پوستر

5

نقش مدیران روستایی در مشارکت روستاییان، موردی گنبد

ملی

همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

1390

سخنرانی

6

بررسی تطبیقی روستاهای دارای توریسم با غیرتوریستی با تاکید بر آبدرمانی، دانشگاه آزاد زاهدان

ملی

همایش گردشگری / زاهدان

1390

سخنرانی

7

- نقش توان های محیط با تاکید بر منابع آب و اقلیم در برنامه ریزی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان یزد)

ملی

همایش مدیریت بحران آب/ مرو دشت

1390

پوستر

8

مراتع ایران، چالش ها و راهکارها فراروی دامپروری

ملی

همایش دام و طیور در گرگان

1387

پوستر

9

بررسی اثرات سیلاب بر اقتصاد کشاورزی، همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

ملی

همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

1390

سخنرانی

10

نقش شهرکهای صنعتی در توسعه نواحی روستایی

ملی

همایش توسعه روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

1390

پوستر

11

ارزیابی توانمندی سازی حاسیه شهرها با استفاده از مدل تحلیلی SWOT ،

ملی

دانشگاه آزاد کرج

1390

سخنرانی

12

نقش توریسم در توسعه منطقه ایی با تاکید بر آگروتوریسم، همایش توسعه گردشگری

ملی

همایش گردشگری.../ مریوان

1390

سخنرانی

13

ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان، همایش شهرداری بمنزله نهاد اجتماعی، تهران

ملی

شهرداری تهران

1390

سخنرانی

14

نقش سلسله زندیه در ترویج فرهنگ تشیع و توسعه کالبدی شهر شیراز

ملی

کنفرانش ژئوپولیتیک شیعه،/ تهران

1391

پوستر

15

توسعه پایدار و نقش آن در حفاظت محیط زیست،

ملی

حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

1391

پوستر

16

ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در طبقه بندی پوشش زمین ( قلارنگ در استان ابلام)

ملی

حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

1391

پوستر

17

بهره وری از پساب فاضلاب در کشاورزی بمنظور مقابله با کم آبی

ملی

توسعه کشاورزی و محیط زیست سالم

1391

پوستر

18

ارزیابی و تحلیل نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی زنان (روستای زیارت گرگان)

ملی

اولین همایش توسعه روستایی، گیلان

1391

سخنرانی

19

بررسی اثرات شهرکهای صنعتی در توسعه شهری، موردی: مهریز

ملی

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، تهران

1391

پوستر

20

بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حاشیه شهرهای میانی، موردی: بابل، ،

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

سخنرانی

21

بررسی میزان رضایت گردشگران در تفرجگاههای پیرامون شهری(گرگان)

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

سخنرانی

22

بررسی موانع توسعه فضایی بافتهای فرسوده شهری، موردی شهر گرگان

ملی

همایش معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان

1392

پوستر

23

نقش سلسله زندیه در توسعه کابدی شهر شیراز،

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

سخنرانی

24

ارزیابی تحقق طرحهای مبتنی بر طرح هادی شهری(بندر ترکمن)

ملی

سمینار توسعه شهری مشهد

1392

پوستر

25

نقش مدیران محلی در توانمندسازی زنان روستایی،

ملی

دومین همایش توسعه روستایی گیلان

1392

سخنرانی

26

بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر (موردی: روستای کفشگیری گرگان)

ملی

دومین همایش توسعه روستایی گیلان

1392

پوستر

27

بررسی نقش کارافرینی در بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی

ملی

دومین همایش توسعه روستایی گیلان

1392

پوستر

28

بررسی چالش های توسعه گردشگری فراروی روستاهای کوهستانی، موردی: بخش بندپی شرقی بابل

ملی

همایش گردشگری بابلسر

1392

سخنرانی

29

بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی روستاهای ساحلی، تنکابن

ملی

همایش گردشگری باباسر

1392

پوستر

30

امکان سنجی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل Ahp ( موردی زیارت گرگران)

ملی

همایش گردشگری بابلسر

1392

سخنرانی

31

بررسی چالش ها و راهبردهای توسعه سکونتگاههای غیررسمی، موردی: بابل

ملی

همایش جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

1392.

پوستر

32

بررسی چالش ها و فرصتها فراروی توسعه گردشگری( روستای زیارت، گرگان

ملی

همایش گردشگری، درآمد و فرصت)

1393

پوستر

33

تحلیلی بر چالش ها و راهبردهای توسعه سکونتگاههای غیررسمی، موردی: بابل

بین المللی

توسعه پایدار شهری ، تبریز

1392

سخنرانی

34

ارزیابی رضایت گردشگران از خدمات گردشگری ساحلی( موردی: شهرستان بندر گز)

ملی

همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران

1393

پوستر

35

اامکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی ( موردی: شهرستان بندر گز)

ملی

توسعه روستایی  دانشگاه فردوسی مشهد

1393

سخنرانی

36

بررسی سیاست های دولت در بهبود بافت فرسوده شهری در ایران

بین المللی

توسعه پایدار شهری ، تبریز

1392

سخنرانی

37

ارزیابی و تحلیل میزان رضایت مندی روستاییان از اجرای طرح هادی روستایی( موردی: روستای توشن ، گرگان)

ملی

همایش مدیریت روستایی و توسعه پایدار، تهران

1393

پوستر

طرح های تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح

سازمان طرح دهنده

سال اجرا

نوع همکاری

1

بررسی تطبیقی پایداری روستاهای توریستی با غیر توریستی( بخش لاریجان شهرستان آمل)

دانشگاه گلستان

1390

مجری

2

بررسی عوامل مؤثر بر الگوی کشت زراعی و نقش آن در بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی خانوارهای روستایی مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان گرگان

دانشگاه گلستان

1391

مجری

3

واکاوی چالش ها و تنگناها،  فراروی توسعه پایدار روستاهای کوهستانی( بخش بندپی شرقی بابل)

دانشگاه گلستان

1393.

مجری

4

بررسی نقش مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی، بخش لاله آباد بابل.

دانشگاه گلستان

1393

مجری

5

بررسی چالش ها و فرصتها، فراروی توریسم در روستاهای ساحلی، موردی: بابلسر،

دانشگاه گلستان

1393

مجری

6

بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی گردشگری استان گلستان، دانشگاه گلستان،

دانشگاه گلستان

1391

همکار

7

بررسی کیفیت زندگی روستائیان در شهرستان گمیشان، دانشگاه گلستان،

دانشگاه گلستان

1391

همکار

8

ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان جهت تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند متغیره

 

دانشگاه گلستان

1393.

همکار

9

  بررسی گرایش های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، موردی: دانشگاه گلستان،

دانشگاه گلستان

1393

همکار

10

واکاوی چالش ها و فرصت ها، فراروی توسعه توریسم در روستاهای ساحلی( موردی] روستاهای ساحلی بابلسر-

دانشگاه گلستان

1395

مجری

11

نقش مشارکت مردم در توسعه کالبدی روستایی

( دهستان لاله آباد شهرستان بابل

دانشگاه گلستان

1395

محری

12

تدوین سند راهبردی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اشتغال، صادرات

(استان گلستان)

بسیج اساتید کشور

1396

محری

13

تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای شهرستان گرگان، گنبد، بندر گز و کردکوی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

1397

مجری

 

¡  تعداد مقالات در نشریات با اعتبار علمی ـ ترویجی (فهرست پیوست شود)

 

¡  تعداد کتب تألیف شده (فهرست پیوست شود)

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

نویسندگان

انتشارات

سال

تالیف

ترجمه

1

مقدمه ای بر جغرافیای طبیعی ایران

*

 

علی اکبر نجفی کانی

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

1380

2

توسعه و صنعتی سازی روستاها

*

 

حسن مطیعی لنگرودی

علی اکبر نجفی کانی

دانشگاه تهران

1390

3

مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاه­های انسانی

*

 

علی اکبر نجفی کانی

دانشگاه گلستان

1397

4

مدیریت راهبردی توسعه کالبدی روستایی

*

 

علی اکبر نجفی کانی

دانشگاه گلستان

آماده چاپ