شناسایی و تدوین استراتژی های بهینه حمل و نقل و ترافیک در محدوده مرکزی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در جامعه شهری امروز موضوع حمل و نقل و ترافیک نقش بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی- اجتماعی شهروندان ایفا می کند و اساس زندگی نوین شهری و جابه جایی انسان را شکل می دهد. مقاله حاضر، از لحاظ هدف به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی انجام گردیده است. شیوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات میدانی از نوع پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) انجام شده است. ابتدا عوامل چهارگانه SWOT در راستای موضوع تحقیق از طریق پرسش نامه زائرین(حجم نمونه 300 نفر) مجاورین(حجم نمونه 350 نفر) و کارشناسان (حجم نمونه 40 نفر) گردآوری شد و در مرحله بعد استراتژی‌های حاصل از این تحلیل توسط یک گروه 6 نفره از اساتید کارشناس در زمینه ‌حمل‌و‌نقل و ترافیک با استفاده از مدل تحلیل شبکه (ANP) اولویت‌بندی گردیده است. نتایج پژوهش و خروجی مدل ANP نشان می‌دهد در وضعیت فعلی، باید به استراتژی تهاجمی با کسب بیشترین امتیاز توجه شود و در اولویت قرار گیرد. در میان گزینه‌های مختلف استراتژی تهاجمی، گزینه‌هایSO2، SO1، SO3 دارای بیشترین امتیاز و به‌ترتیب دارای اولویت شناخته شده‌اند. راهبرد SO2 مربوط به کاهش وابستگی به خودرو شخصی با جایگزینی وسائط نقلیه عمومی در سفر به هسته مرکزی شهر مشهد است. راهبردSO1 در ارتباط با افزایش کنترل و جلوگیری از ورود خودروهای غیرمجاز به هسته مرکزی شهر مشهد با اجرای منظم طرح ترافیک است. راهبردSO3 نیز مربوط به راه اندازی و بهره‌برداری از مترو شهری (خط 2، 3 و 4) جهت جابه جایی شهروندان به هسته مرکزی شهر مشهد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and development optimal strategies of transport and traffic in the central city of Mashhad

نویسندگان [English]

  • mohsen rastegar 1
  • mohammad ajza shokouhi 2
  • Mohammad Rahim Rahnama 3
1 Ferdowsi university
2 ferdowsi
3 ferdowsi
چکیده [English]

In today's urban society, the issue of transport and traffic plays a very important role in the quality and socio-economic structure of citizens and forms the basis of modern urban and human mobility. The present article is a descriptive-analytical method in terms of purpose and applied method. The method of data collection was library and field studies were conducted in a survey (interview and questionnaire). At first, the four factors of SWOT in relation to the research topic were collected through the questionnaire of religious tourists (sample size 300), citizens (sample size 350) and experts (sample size 40) and in the next step, the strategies derived from this analysis were prioritized by a group of 6 experts from the field of transport and traffic using the Network Analysis Model (ANP). The results of the research and output of the ANP model show that in the current situation, the aggressive strategy should be considered with the highest score and given priority. Among the various alternatives of the aggressive strategy, the SO2, SO1, and SO3 options have the highest score and, therefore, have a well-known priority. The SO2 strategy relates to a reduction in the dependence on a private vehicle by replacing public transport on a trip to the central core of Mashhad. SO1 strategy is to increase control and prevent the entry of unauthorized vehicles into the core of Mashhad with the regular implementation of the traffic plan. The SO3 strategy is related to the launch and operation of metro (lines 2, 3 and 4) for the transfer of citizens to the central core of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Urban Traffic
  • SWOT technique
  • Network analysis model (ANP)
  • Mashhad City