درباره نشریه

معرفی مجله

صاحب امتیاز مجله : دانشگاه گلستان  
نوع مجله : فصلنامه علمی   
شماره استاندارد بین المللی : 7421-2251  
مدیر مسئول : دکتر خدارحم بزی  
سردبیر : دکتر جعفر میرکتولی دانشیار دانشگاه گلستان
چاپ و نشر : دانشگاه گلستان  
ناشر : معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان
نشانی : گلستان- گرگان- کیلومتر 10 جاده گرگان به گنبد-(کمربندی گرگاه به سرخنکلاته)
تلفن : 01738735400  
کد پستی : 4936179142  
صندوق پستی : 155  

مجله آمایش جغرافیایی فضا (مکان) بر اساس ابلاغیه شماره 3/159697 مورخ 91/08/02 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم،  تحقیقات و فن آوری از شماره اول دارای درجه علمی- پژوهشی می باشد.

عنوان مجله مکان طبق رای  جلسه موزخ  91/12/07 کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  از شماره پاییز 1390 به آمایش جغرافیایی فضا تغییر کرد .

این مجله بصورت فصلنامه، به زبان فارسی و به همراه چکیده‌های کوتاه و مبسوط  انگلیسی از سال 1390 منتشر می‌شود‌

دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

حق انتشار 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: CC BY 4.0 می باشد.