اخبار و اعلانات

شماره حساب

برای پرداخت هزینه داوری و چاپ : شماره حساب 3150063581 به نام درآمد انتشارات دانشگاه گلستان نزد بانک تجارت  

مطالعه بیشتر

استفاده از نرم افزار همانندجو

قابل توجه نویسندگان محترم مدیریت مجله آمایش جغرافیایی فضا برای جلوگیری از تکرار مقالات و سرقت ادبی و تعیین صحت و سقم متن مقالات از نرم افزار همانند جو برای بررسی مقالات فرستاده شده استفاده می­کند.

مطالعه بیشتر

اضافه کردن شناسه 005004003042 در فیشهای بانکی

اضافه کردن شناسه 005004003042 در فیشهای بانکی

مطالعه بیشتر