اخبار و اعلانات

استفاده از نرم افزار همانندجو

قابل توجه نویسندگان محترم مدیریت مجله آمایش جغرافیایی فضا برای جلوگیری از تکرار مقالات و سرقت ادبی و تعیین صحت و سقم متن مقالات از نرم افزار همانند جو برای بررسی مقالات فرستاده شده استفاده می­کند.

مطالعه بیشتر

اضافه کردن شناسه 005004003042 در فیشهای بانکی

اضافه کردن شناسه 005004003042 در فیشهای بانکی

مطالعه بیشتر