مجله آمایش جغرافیایی فضا (GPS) - اهداف و چشم انداز