مجله آمایش جغرافیایی فضا (GPS) - فرایند پذیرش مقالات