مجله آمایش جغرافیایی فضا (GPS) - واژه نامه اختصاصی