شماره حساب

برای پرداخت هزینه داوری و چاپ : شماره حساب 3150063581 به نام درآمد انتشارات دانشگاه گلستان نزد بانک تجارت