نقش سرمایه‌گذاران در توسعه فضای کسب و کار گردشگری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه شهید بهشتی، تهران‌، ایران.

2 دانشیار جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی‌، تهران‌، ایران.

3 استاد جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی‌، تهران‌، ایران.

4 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی ، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ، سازمات تحقیقات ، آموزش و

چکیده

توسعه روستایی در قرن بیست و یکم کماکان با مسائل و چالش‌های متعددی مواجه است و رهیافت‌های گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت‌آمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط‌زیست روستاها را تأمین کنند و در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی روستایی نیز شده‌اند. گردشگری روستایی یکی از انواع مهم صنعت گردشگری است که می‌تواند نیروی اصلی در زمینه بهبود و رشد اقتصادی روستاها محسوب ‌گردد. در کنار مؤلفه‌های دیگر سرمایه‌گذاری سرمایه-گذاران برای توسعه گردشگری روستایی‌ بسیار ضروری است. دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان یکی از مناطق مستعد برای سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار گردشگری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. هدف این مقاله تبیین نقش سرمایه‌گذاران در توسعه فضای کسب و کار گردشگری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی در دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که تا چه اندازه دهستان استرآباد در شهرستان گرگان از نظر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری روستایی مطلوبیت دارد؟ شیوه جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. برای تعیین حجم نمونه از مدل کوکران استفاده و 440 نمونه برای پرسشگری انتخاب شده است. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و کای اسکوئر است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با اطمینان حدود 99 درصد و با مقدار کای اسکوئر برابر با 932/168، درجه آزادی 4 و سطح معنی‌داری‌(000/0) سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه بهبود فضای کسب و کار گردشگری هستند، یعنی می‌توان این گونه بیان داشت که مشارکت کنندگان در این پژوهش نظر مساعدی در خصوص تمایل به سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری روستایی در این منطقه داشته‌اند و روند و فضای فعلی سرمایه‌گذاری و کسب و کار گردشگری را در اندازه مناسب ارزیابی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Investors in Developing the Business Environment of Tourism and Achieving Sustainable Rural Development Case Study: South Estarabad Village in Gorgan

نویسندگان [English]

  • Abutaleb Kaviani 1
  • Bijan Rahmani 2
  • Mohammad Taghi Razvian 3
  • abbas alipour nakhi 4
1 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Human Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor of Human Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Economic, Social and Extension Research Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center , AREEO, Sari, Iran
چکیده [English]

Rural Development in the 21st century still faced with many issues and challenges and past approaches to rural development have not been successful and failed to provide Issues such as poverty, employment, health, food security and the environmental sustainability of villages and it has not succeeded in distributing the benefits of growth and has caused a number of problems for rural areas. Rural tourism is one of the important types of tourism industry which could be the main force in the field of improving the economic growth of villages. Along with other components of investment, investors are urgently needed to develop rural tourism. South Astarabad district in Gorgan is one of the areas that is prone to investing and developing the tourism business environment and achieving sustainable rural development.The purpose of this paper is to explain the role of investors in developing the tourism business environment and achieving sustainable rural development in the southern Astarabad district of Gorgan. The main question of this article is that what extent is the Astarabad region in Gorgan to be beneficial for investors in rural tourism? Information collection method is Library and Field.To determine the sample size, the Cochran model was used and 440 samples were selected for questioning. The data analysis tool is Kolmogorov-Smirnov and Chi-square. The research results show that Confidently about 99% and equal to the Q-value 932/168 Degree of freedom 4 and significant level (0.000)Investors are willing to invest in improving the business tourism environment, which means that the participants in this study have a favorable opinion about the desire to invest in rural tourism in the area, and the process and space the current investment and tourism business is assessed in a proper manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Rural Sustainable Development
  • Gorgan
  • South Estarad Village