نویسنده = زینب کرکه آبادی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیرات کاربری های شهری بر هویت شهر اسلامی ( محدوده مورد مطالعه :منطقه یک شهر یزد)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1397، صفحه 133-146

بهار نوکار؛ زینب کرکه آبادی؛ عباس ارغان