نویسنده = حسین غضنفرپور
ارزیابی نقش مؤلفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونة موردی: محلة الغدیر کرمان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.30488/gps.2021.280543.3385

ناهید خلیفه؛ مریم فدایی قطبی؛ محمد صادق غضنفری مقدم؛ حسین غضنفرپور


تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانۀ شهر کرمان با مدل vikor و Saw

دوره 9، شماره 33، آذر 1398، صفحه 171-184

10.30488/gps.2019.91915

حسین غضنفرپور؛ حجت اله شرفی؛ طاهره مومنی ازاد