کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
بررسی ویژگی‌های خشکسالی حوضه آبخیز هندیجان- جراحی با استفاده از زمین‌آمار

دوره 10، شماره 37، آذر 1399، صفحه 14-28

10.30488/gps.2021.142367.2848

فاطمه درگاهیان؛ سکینه لطفی نسب اصل؛ محمد خسروشاهی


تحلیل خشکسالی و ترسالی اقلیمی در حوضه آبریز دره رود اردبیل با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1398، صفحه 133-152

10.30488/gps.2019.100317

مجتبی فریدپور؛ بتول زینالی؛ صیاد اصغری؛ اردوان قربانی


تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه‌متغیره

دوره 5، شماره 17، آذر 1394، صفحه 129-140

رئوف مصطفی‌زاده؛ معصومه شهابی؛ محسن ذبیحی