کلیدواژه‌ها = رویکرد داده بنیاد
ارائه الگوی گردشگری کشاورزی با رویکرد داده بنیاد

دوره 11، شماره 40، شهریور 1400، صفحه 133-146

10.30488/gps.2021.272229.3366

ابراهیم کریمی؛ محمدباقر گرجی؛ روح الله سمیعی