کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: استان خراسان شمالی
پیش بینی خشکسالیهای استان خراسان شمالی با مدلHadCM3 و شاخصهای SPI وRDI

دوره 8، شماره 30، اسفند 1397، صفحه 159-174

10.30488/gps.2019.85842

قربان جعفری؛ اسمعیل شاهکویی؛ عبدالعظیم قانقرمه