ارزیابی کمی ژئودایورسیتی ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی برای حفاظت از میراث زمین شناسی آن

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه حکیم سبزواری

3 گروه ژئومورفولوژس و اقلیم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری

10.30488/gps.2019.95118.2566

چکیده

شناسایی پدیده های متنوع طبیعی برای بسیاری از رشته های علمی ضروری است. ژئودایورسیتی پایه هایی را برای تأمین مایحتاج زندگی جوامع مدرن فراهم کرده و منابع طبیعی، از قبیل سنگ های ساختمانی، سنگدانه ها، معادن، گازطبیعی، نفت و آبهای زیرزمینی را در اختیار انسان قرار می دهد؛ اساس زمین های کشاورزی و خاکهای حاصلخیز را شکل می دهد؛ بر مکان زندگی ما اثر می گذارد؛ چشم اندازهای ارزشمند و خاص اطرافمان را افزایش می دهد. برای ارزیابی چشم اندازها در ژئومورفولوژی علاوه بر ارزشهای تنوع فرهنگی، علمی و اقتصادی، ژئودایورسیتی هم استفاده می شود تا برای حفاظت میراث زمین شناسی داده های متقن تری ارائه نماید. ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی از فرمهای منحصر به فرد و میراث زمین شناسی با قدمت دوره کرتاسه برخوردار است. بنابراین ضروری است ژئودایورسیتی منطقه ارزیابی شده تا اولویتها برای حفاظت از آن میراث در دستور کار قرار گیرد. برای این کار پس از جمع آوری اسناد و نقشه های مورد نیاز و مشاهدات میدانی، پردازش نقشه ها با نرم افزار GIS، شبکه بندی و محاسبات تنوع پدیده های ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و زمین شناسی در هر شبکه، نقشه ژئودایورسیتی در چهار دسته کم، متوسط، بالا و خیلی بالا تهیه شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد: 9/3 درصد از منطقه را ژئودایورسیتی خیلی بالا به خود اختصاص داده که در شمال و جنوب غربی منطقه مشاهده می شود. 5/11 درصد از مساحت منطقه ژئودایورسیتی بالایی دارد که بیشتر در شمال و غرب منطقه دیده می شود. 2/37 درصد از منطقه دارای ژئودایورسیتی متوسط است که به غیر از بخش های جنوب غربی و مرکز در همه نواحی منطقه مشاهده می شود. 4/47 درصد از وسعت منطقه ژئودایورسیتی کمی دارند که بیشتر در مرکز و جنوب شرقی متمرکزند که فرایند باد سیستم شکل زایی مسلط ژئومورفیک منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quantitative assessment of geodiversity of Proposed Geopark of West Khorasan Razavi to protect its geoheritage.

نویسندگان [English]

  • mohamad ali zangane asadi 1
  • Abolghasem Amir-Ahmadi 2
  • ali akbar shayan yeganeh 3
1 department of geomorphology and climatology, faculty of geography and environment siences. hakim sabzevari university
2 Associate Professor, Department of Geography, Hakim Sabzevari University
3 department of geomorphology and climatology , faculty of geography, hakim sabzevari university
چکیده [English]

Identifying various natural phenomena is essential for many scientific branches. geodiversity has provided the foundations for providing the living conditions of modern societies and puts it at the disposal of man natural resources, such as construction stones, aggregates, mines, natural gas, oil and groundwater; it forms the basis of agricultural land and fertile soils; Affects our place of residence; enhances the valuable and special landscape around us. In order to assess the perspectives used in geomorphology, in addition to the values of cultural, scientific and economic diversity, also from geodiversity, to provide more reliable data for the protection of the geological heritage. The proposed geopark of West Khorasan Razavi has unique forms and geological heritage dating to the Cretaceous. Therefore, it is essential that the geodiversity is evaluated to list priorities to protect heritage. To do this first, collected required documents and maps and field observations, processed map with GIS software, grided and calculated the diversity of geomorphology, hydrology and geology phenomena in each grid, then, the geodiversity map was prepared in four categories: low, medium, high and very high. The findings of this research show that 9.3% of the area is very high in geodiversity, which is observed in the north and southwest of the region. 11/5% of the area has a high geodiversity that is most seen in the north and west of the region. 37/2 % of the region has moderate geodesy, which can be seen in all areas except the southwest and center. 47.4% of the geodecimal area has a small amount, which are centralized in the central and southeast, where the wind process is dominant geomorphic formation of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geodiversity
  • Geopark of West Khorasan Razavi
  • GeoHeritage
  • Geoconsevation
  • quantitative assessment