تحلیل الگوی فضایی سرمایه‌گذاری مسکن از منظر اقتصاد سیاسی فضا مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.

10.30488/gps.2022.338820.3527

چکیده

امروزه کلان‌شهرها مهم‌ترین واحدهای فضایی فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی از یکسو و مظهر بلافصل این مناسبات می‌باشند که در پیوندهای فضایی نوینی، قلمروهای پیوسته و گسسته گسترده‌ای به وجود آورده و به محورهای گردش توسعه به دور خود بدل شده‌اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی الگوی سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا می‌پردازد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش جهت بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اهواز از داده‌های مکانی و فضایی، داده‌ها و گزارش‌های طرح‌های توسعه شهری اهواز استفاده می‌شود تا از این طریق الگوی موجود سرمایه‌گذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گردد. برای تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی، مدل موران و لکه‌های داغ در محیط نرم‌افزار ARC GIS استفاده‌شده و درنهایت به‌منظور نمایش تغییرات سرمایه‌گذاری مسکن از مدل Change Detection استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود افتراق مکانی و فضایی گسترده در بین محلات شهری اهواز و الگوی موجود ساخت‌وساز مسکن و سرمایه‌گذاری آن متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و مدیریت شهری حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروه‌های مختلف جامعه متناسب با توان مالی آن‌ها پاسخ دهد. الگوی سرمایه‌گذاری مسکن در کلان‌شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کرده و در بحث سیاست‌گذاری مسکن، گروه‌های بیشتری از نظام رسمی برنامه‌ریزی خارج‌شده و در شکل‌گیری این پدیده علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، عوامل کالبدی، زیرساختی، زیست‌محیطی و اجتماعی باعث شکاف در برخورداری از اساسی‌ترین حق به شهر گروه‌های متفاوت جامعه در ارتباط با نیاز سکونتی شده‌اند. بازتاب کالبدی آن به‌صورت گسترش بافت‌های حاشیه‌نشین، اراضی قهوه‌ای و بافت فرسوده در سطح محلات شهری اهواز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Urban Management With Emphasis on Indicators of Good Governance Case Study: Ahvaz city

نویسندگان [English]

 • fateme piri 1
 • Saeed Amanpour 2
 • Abolfazl Meshkini 3
1 phD Student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The growing trend of population and urbanization and the emergence of numerous economic, social and environmental problems on the one hand and inefficient methods of management and control of urban development, to solve these problems and bottlenecks on the other hand, has created unhealthy cities. Undoubtedly, one of the main causes of such disorders and instabilities is managerial challenges.
In Iran, urban management has been influenced by the government for reasons such as centralism, exogenousness of urban programs and plans, rent economy and oil-based, and has constantly moved away from systematic and integrated management and turned to sectoral management, as well as the urbanization process. And the issues that arise from it are backward and trapped in top-down views and attitudes. This procedure exists in all organizations and urban management departments of the country's cities, and Ahvaz Municipality is no exception to this rule. This study aims to comprehensively review the background and views of researchers who have worked in this field, to assess the level of satisfaction of Ahvaz citizens with the performance of urban management in Ahvaz municipality based on indicators of good urban governance to determine the role Recognize the performance of city managers in a scientific way on citizen satisfaction. Therefore, the research question is: What are the most important governance indicators affecting the performance of urban management in Ahvaz? What is the role of governance indicators on managers' performance satisfaction?
 
Methodology
This research is applied in terms of purpose and in terms of method is in the category of descriptive-analytical research. Data collection in this study is documentary and field studies and the data collection tool is a questionnaire. Research indicators are counted from theoretical foundations and studies. The statistical population included the citizens of Ahvaz. According to the latest census, the statistical population is 1184788 people, which is considered as a sample size using the Cochran's formula and a simple random method of 384 people. To assess the validity of the extracted indicators, face validity was used. For this purpose, a questionnaire in which the research indicators were designed was provided to 30 participants. For reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test was used. The test results obtained with a coefficient of 0.763 indicate the reliability and reliability of the questionnaire. In order to analyze the data and answer the research question, SPSS software and structural equation method and pls model were used.
 
 Results and discussion
The reliability of the indicators, convergent validity and divergent validity were used to measure the fit of the measurement model. Cronbach's alpha values ​​for all indices are greater than 0.7 and indicate acceptable reliability. Combined reliability criterion is another evaluation criterion for determining the reliability of structures in the partial least squares method. Given that a value above 0.7 is acceptable for this criterion, it can be concluded that the value of all indicators is acceptable and the proper fit of the measurement models is confirmed. Regarding the indicators of the present study, the values ​​of divergent validity criteria in the first row of the column of each index are higher than other values ​​obtained for the same index and the mean value of variance extracted for the index is above 0.5 and is acceptable. Therefore, divergent validity of indicators is also acceptable. In the present study, the coefficient of determination (R2) has been used to evaluate the structural model. The coefficient of determination for the indicators of consensus, efficiency, participation, justice, equality and transparency has been obtained with 0.577, 0.342, 0.538, 0.707, 0.677. This means that 0.577 percent of the changes in consensus and 0.342 percent of the changes in efficiency and 0.5388 of participation and 0.707 of justice and equality and finally 0.677 of transparency by other components of the model Structurally defined. This index is not calculated for exogenous components (in this study, the index of accountability and legality). The study of path coefficients shows that among the obtained coefficients, the effect of efficiency and effectiveness on governance with the coefficient of 0.839 has the highest score and indicates that it has the highest impact on the formation of governance. The orbital law index with a coefficient of 0.791 is in second place in terms of influencing the formation of governance. Participation with a coefficient of 0.770 of the third degree has the effect on the formation of governance and consensus index with 0.728, accountability index with 0.696, accountability index with 0.678, transparency index with 0.637 And the index of justice and equality with 0.604 have an effect on the occupation of governance, respectively. Finally, good governance with a coefficient of 0.745 will affect the performance of city managers.
 
 Conclusion
The performance of urban management and its application in the level of management satisfaction can be evaluated by measuring the indicators of good urban governance such as participation, transparency, responsibility, accountability, efficiency and effectiveness, rule of law, justice and equality, consensus. Achieving these principles can be used as a communication mechanism between citizens and managers and the organization's appropriate response to citizens and clients and ultimately satisfaction with the performance of city managers. Therefore, it can be said that one of the important components in improving the performance of urban management is to achieve citizen satisfaction.
The results of the study of path coefficients show that among the obtained coefficients, the effect of efficiency and effectiveness on governance with the coefficient of 0.839 has the highest score and indicates that it has the highest impact on the formation of governance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban management
 • Good Governance
 • Citizen Satisfaction
 • Ahvaz Municipality
 1. افروخته، حسن و حجی پور، محمد. (1394). اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه‌ای ایران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 4، شماره 4 (پیاپی 14)، صص. 110- 87.
 2. ایمانی شاملو، جواد؛ پور جعفر، محمدرضا و رفیعیان، مجتبی. (1398). نقش مؤلفه‌های اقتصادی مبتنی بر نفت در تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز. فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره 1، شماره 1، صص. 9-1.
 3. ایمانی شاملو، جواد؛ رفعیان، مجتبی و داداش پور، هاشم. (1395). سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان‌شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت. فصلنامه ژئوپلیتیک، دوره 12، شماره 1، صص. 135-104.
 4. برهانی، کاظم؛ رفیعیان، مجتبی و مشکینی، ابوالفضل. (1396). تغییرات کاربری زمین شهری و اقتصاد سیاسی فضا: ارائه مدل مفهومی – تلفیقی. مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 18، شماره 3، صص. 109-86.
 5. پیران، پرویز. (1369). دیدگاه‌های نظری در جامعه‌شناسی شهر و شهرنشینی، مجله اطلاعات اقتصادی- سیاسی، دوره 5، شماره 40، صص. 69-64.
 6. ترکمه، آیدین. (1393). درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور. چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.
 7. جوزی، سیدعلی و جعفری نسب، تانیا. (1393). بررسی آثار محیط زیستی ساخت‌وساز پروژه مسکن مهر شهرستان محمودآباد مازندران. مجله محیط‌شناسی، دوره 40، شماره 3 (پیاپی 71)، صص. 619-603.
 8. چاری صادق، مسعود؛ اصغر پور ماسوله، احمدرضا؛ صدیق اورعی، غلامرضا؛ کرمانی، مهدی و فیضی، مهدی. (1397). سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگران حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 7، شماره 4، صص. 729- 701.
 9. حاتمی نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت اله و بهبوی مقدم، حسین. (1400). تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 11، شماره 41، صص. 42-23.
 10. فدائی جزی، فهمیه. (1396). ارزیابی جایگاه بافت‌های فرسوده در تأمین مسکن شهری موردمطالعه: محله سرچشمه منطقه سه شهر اصفهان(، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گرایش بهسازی و نوسازی، به راهنمایی رضا مختاری ملک‌آبادی، دانشگاه پیام نور واحد اصفهان.
 11. قالیباف، محمدباقر. (1390). نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور از برنامه‌ریزی از برنامه پیشرفت و عدالت. چاپ اول، تهران: انتشارات نگارستان حامد.
 12. لشکری تفرشی، احسان؛ رضایی، محمدرضا و کاویان پور، گلشن. (1396). تبیین نظری کارکردهای قدرت سیاسی در فضای شهری. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 32، شماره 2، شماره پیاپی (125)، صص. 66-53.
 13. نعمتی، محمد؛ روستایی، شهریور و تیموری، ایرج. (1399). بررسی تطبیقی برآورد ارزش روز منطقه‌ای و معاملاتی املاک مسکونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی موردمطالعه: منطقه دو شهرداری تبریز، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 10، شماره 37، صص. 212- 195.
 14. Aalbers, M, B. (2016). The Financialisation of Housing: A Political Economy Approach. New York: 1st Edition.
 15. Aalbers, M. (2009). The Globalization and Europeanisation of Mortgage Markets. International Journal of Urban and Regional Research, Vol.33, No.2, pp.89-410.
 16. Aalbers, M., & Christophers, B. (2014). Centring Housing in Political Economy, Housing. Theory and Society, Vol. 31, No. 4, pp. 373-394.
 17. Afrokhteh, H., & Hojipour, M. (2015). Political Economy of Space and Regional Balance of Iran, Journal of Space Economics and Rural Development, Vol.4, No.4, pp.87-110. [In Persian].
 18. Allegré, G., & Timbeau, X. (2015). Does housing wealth contribute to wealth inequality? A tale of two New Yorks. Paris: Sciences Po, Published in OFCE Briefing Paper.
 19. Arundel, R. (2017). Equity Inequity: Housing Wealth Inequality, Inter and Intra-generational Divergences, and the Rise of Private Landlordism. Housing Theory and Society, Vol. 34, No. 2, pp.176–200.
 20. Arundel, R., & Hochstenbach, C. (2018). The spatial polarization of housing markets and wealth accumulation. Centre for Urban Studies, No.32, pp. 1-32.
 21. Borhani, K., Rafieian, M., & Meshkini, A. (2017). Changes in urban land use and the political economy of space: Presenting a conceptual-integrated model. Iranian Journal of Sociology, Vol. 18, No. 3, pp. 86-109. [In Persian].
 22. Caves, Roger W. (2005). Encyclopedia of the City. New York: Routledge.
 23. Chari Sadegh, M., Asgharpour Masouleh, A. R., Sediq Orei, G. R., Kermani, M., & Faizi, M. (2018). Intermediary investors and professional traders in the Mashhad housing market Sociological analysis of economic phenomena. studies and social research in Iran, Vol. 7, No. 4, pp. 701-729. [In Persian].
 24. Desmond, M. (2016). Evicted: Poverty and Profit in the American City. New York, NY: Crown Publishers.
 25. Etherington, D., & Jones, M. (2009). City-regions: new geographies of uneven development and Regional Studies, Vol. 43, No. 2, pp.247-265.
 26. Fadai Jazi, F. (2017). Investigating the position of worn-out structures in providing urban housing in Sarcheshmeh neighborhood of Isfahan's third district. Master Thesis in Geography and Urban Planning, Improvement and Renovation, under the guidance of Reza Mokhtari Malekabadi, Payame Noor University, Isfahan Branch. [In Persian].
 27. Fernandez, M., Audirac, I., Fol, S., & Cunningham-Sabot, E. (2012). Shrinking cities: Urban challenges of globalization. International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 36, No. 2, 213-225.
 28. Fernandez, R., & Aalbers, M. (2016). Financialization and Housing: Between Globalization and Varieties of Capitalism. Competition & Change, Vol.20, No. 2, pp. 2-20.
 29. Fernandez, R., Hofman, A., & Aalbers, M. B. (2016). London and New York as a safe deposit box for the transnational wealth elite. Environment and Planning A. Environment and Planning A, Vol. 48, No. 12, pp. 2443-2461.
 30. Forrest, R., & Hirayama, Y. (2015). The financialisation of the social project: Embedded liberalism, neoliberalism and home ownership. Urban Studies, Vol. 52, No. 2, pp.233–244.
 31. Gaspareniene, L., Remeikiene, R., & Heikkila, M. (2016). Evaluation of the impact of shadow economy determinants: Ukrainiants Case.Intellectual Economics, Vol. 10, No. 2, pp.108-113.
 32. Goodhart, C., & Hofmann, B. (2008). House prices, money, credit, and the macroeconomy. Oxford review of economic policy, Vol. 24, No. 1, pp.180–205.
 33. Halbert, L., & Attuyer, K. (2016). Introduction: The financialisation of urban production: Conditions, mediations and transformations. Urban Studies, Vol. 53, No. 7, 1347-1361.
 34. Harvey, D. (1998). The role of planning in capital societies (Athari, K. Trans.). Architecture and Urbanism, Vol. 7, No. 45/46, pp.73-75.
 35. Hatami Nejad, H., Pourahmad, A., Ziari, K., & Behbooi Moghadam, H. (2021). Analysis of spatial developments in the central part of Tehran based on the theory of complexity. Journal of Spatial Planning, Vol,11, No.41, pp. 23-42. [In Persian].
 36. Hossainul Haque, K. (2012). The Political Economy of Urban Space: Land and Real Estate in Dhaka City, Institute of Governance Studies, BRAC University, IGS Working Paper Series.
 37. Imani Shamloo, J., Pourjafar, M. R., & Rafieian, M. (2019). The Role of Oil-Based Economic Components in Spatial Developments of Tehran and Tabriz Metropolises. Space Political Planning Quarterly, Vol 1, No. 1, pp. 1-9. [In Persian].
 38. Imani Shamloo, J., Rafieian, M., & Dadashpour, H. (2016). Urban Commerce and spatial divergence Analysis of Spatial Developments in Tehran Metropolis Based on Oil Economics. Geopolitical Quarterly, Vol, 12, No. 1, pp. 104-135. [In Persian].
 39. Jauhiainen, Jussi, S. (2006). Urbanisation, Capital and Land-Use in Cities, In Eva Naripaea, Virve Sarapik & Jaak Tomberg (Eds) Koht ja Paik/ Place and Location. Studies in Environmental Aesthetic and Semiotics, Vol., 21, p.p. 179-194.
 40. Jozi, S. A., & Jafari Nasab, T. (2014). Investigation of environmental effects of construction of Mehr housing project in Mahmudabad city of Mazandaran. Journal of Environmental Science, Vol, 40, No. 3 (71), pp. 603-619. [In Persian].
 41. Lashkari Tafreshi, E., Rezaei, M. R., & Kavianpour, G. (2017). Theoretical explanation of the functions of political power in urban space. Journal of Geographical Research, Vol, 32, No. 2, pp. 53-66. [In Persian].
 42. Nemati, M., Roustaei, S., & Teymouri, I. (2020). A comparative study of estimating the regional and transaction value of residential real estate using the artificial neural network studied: Region 2 of Tabriz Municipality. Spatial Planning of Space Journal, Vol, 10, No. 37, pp. 195-212.[In Persian].
 43. Pattillo, M. (2013). Housing: Commodity versus right. Annual Review of Sociology, Vol. 39, PP. 509-531.
 44. Piran, P. (1990). Theoretical Perspectives on the Sociology of the City and Urbanization. Journal of Economic-Political Information, Vol, 5, No. 40, pp. 64-69. [In Persian].
 45. Qalibaf, M. B. (2011). A Strategic View of Housing and Urban Development in the Country from Planning to the Progress and Justice Program. First Edition, Tehran: Hamed Gallery. [In Persian].
 46. Rogers, D. (2016). Uploading real estate: Home as a digital, global commodity. In N.T. Cook, A. Davison, & L. Crabtree (Eds.), Housing and home unbound: Intersections in economics, environment and politics in Australia, edition1, Abingdon, Routledge.
 47. Rogers, D. (2017). The geopolitics of real estate: Reconfiguring property, capital and rights. London: Rowman & Littlefield International.
 48. Saegert, S. (2016). Rereading the housing question in light of the foreclosure crisis An International Journal for Critical Geographies, Vol. 15, No. 3, pp. 659-678.
 49. Sassen, S. (2014). Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy. Cambridge/ London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 50. Schwartz, H. & Seabrooke, L. (2008). Varieties of Residential Capitalism in the International Political Economy: Old Welfare States and the New Politics of Housing Springer. Comparative European Politics, Vol. 6, pp.237–261.
 51. Stiglitz, J. (2012). The Price of Inequality. London: Penguin.
 52. Turkmeh, A. (2014). An Introduction to the Production of Henri Lefebvre Space. 1st edition, Tehran: Tisa Publications. [In Persian].
 53. Zhang, Moore-Cherry, N.& Redmond, D. (2017). A Crisis of Crisis Management? Evaluating Post-2010 Housing Restructuring in Nanjing, China, Housing Policy Debate.