بررسی تغییرات زمانی و مکانی AOD وارتباط آن با خصوصیات ابرهای سرد بر روی ایران با استفاده از داده های ماهوارهای سنجندهMODIS

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

چکیده
آیروسل ها در مقیاس جهانی از طریق جذب و بازتاب انرژی خورشیدی و تاثیر بر شکل گیری ابرها به عنوان هستک های تراکمی در بسیاری از پدیده های اقلیمی نقش مهمی دارند. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های اتمسفری روزانه ماهواره Aqua (MYD08-LEV3-COL5.1) در دوره آماری 2002 تا 2014 شاخص AOD در طول موج 550 نانومتر بر روی ایران استخراج و به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت.ابرهای با دمای کمتر از 273 درجه کلوین و پایین تر از تراز 300 هکتوپاسکال نیز به عنوان ابرهای سرد انتخاب و خصوصیات آن شاملCER ,CF ,WV ,CTT , از این داده ها استخراج و همبستگی فضایی آن با میزان AOD محاسبه گردید.نتایج نشان داد که توزیع فضایی و زمانی هواویزه ها به شدت تحت تاثیر سامانه های بارش زا و طوفانهای گرد و غبار فرامنطقه ای می باشد به گونه ای که حداقل آن در فصول سرد و حداکثر آن در فصول گرم سال می باشد که به بیش از 0.45~ می رسد. ارتباط هواویزه ها با خصوصیات ابر نیز بررسی گردید. همبستگی میان AOD و بخار آب برای فصول سرد سال در اکثر مناطق مثبت و قوی بود و در فصول گرم بر روی مناطق بیابانی و کوهستانی و سواحل ارتباط مثبت بود و سایر مناطق همبستگی منفی را نشان دادند. ارتباط AOD با دمای سطح ابر مشابه بخار آب بود و در فصول سرد بیشترین همبستگی منفی به ویژه بر روی نواحی کوهستانی و ساحلی را نشان داد. در فصول گرم نیز نواحی کوهستانی و ساحلی دارای همبستگی مثبت بودند و سایر نقاط ارتباط منفی را نشان دادند. همبستگی AOD با نسبت ابرناکی برای فصول سرد سال بسیار ضعیف و فقط بر روی نواحی بیابانی ارتباط منفی و قوی بود و در فصول گرم اکثر نقاط همبستگی منفی و قابل قبولی را نشان دادند. برای CER نیز در فصول سرد ارتباط معنی داری دیده نشد و در فصل بهار نواحی کوهستانی غربی ارتباط منفی و در فصل تابستان نواحی بیابانی مرکزی و شرقی ارتباط مثبت را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temporal And Spatial Variation Of AOD And Its Relation To The Characteristics Of The Cold Clouds Using Satellite Data Of MODIS

نویسنده [English]

  • alireza dehghanpour farasha
چکیده [English]

Abstract. Aerosols on a global scale play an important role through the absorption and reflection of solar energy, And impacts on the formation in clouds condensation nucleus in many ecological phenomena. In the present study, we used satellite data, daily atmospheric (Aqua, MYD08-LEV3-COL5.1) In the period 2002 to 2014. Index AOD at 550 nm wavelength extracted in Iran and examined seasonally. Clouds with temperatures less than 273 ° K and below the level of 300 hPa as cold clouds selected and extracted specification, including the data: CER, CF, WV, CTT, And was calculated its spatial relationship with the AOD. The results showed The spatial and temporal distribution of aerosols greatly influenced by generating precipitation system and dust storms was from out of the area. Aerosol and cloud properties were also related. Correlation between AOD and water vapor for the cold season in most parts of area was positive and strong also, the desert and the mountains and the coast was a positive correlation in summer. And other areas showed a negative correlation. AOD correlation with cloud water vapor was same and cold mountainous and coastal areas, especially on the highest showed negative correlation. In summer, mountain and coastal areas also were positively correlated And the rest of region showed a negative relationship. AOD correlation with ratio cloud for the cold season and only a very weak negative correlation was strong on the desert regions most of the negative correlation was found acceptable in summer. CER also a significant association was found for the cold season. Western the mountainous regions in spring and summer in the desert regions of central and eastern negative correlation showed positive correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud properties
  • AOD, MODIS