سنجش کیفیت زندگی و اثرات آن بر امنیت روستاهای پیرامون شهر ( نمونه مورد مطالعه : روستاهای پیرامون شهرستان نکا)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

3 استاد تمام

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر وضعیت امنیت در روستاهای پیرامون شهر نکا می باشد. بهبود کیفیت زندگی در جوامع روستایی، هدف اصلی طرح ها و برنامه های توسعه روستایی است. از طرف دیگر، امنیت یکی از مهم ترین ابعاد زندگی و مهم ترین دلیل آرامش مردم می باشد. یکی از عوامل اصلی در ایجاد امنیت در مناطق روستایی، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق می باشد.
شهرستان نکا به عنوان یکی از شهرهای شمالی به دلیل موقعیت صنعتی این شهر و فعالیت های صنعتی آن از جمله: کارخانه سیمان، سیلو، نیروگاه، پالایشگاه نفت و ... مقصد مهاجران زیاد جهت جستجوی کار در سطح استان و کشور می باشد، که در این روند مهاجرت روستاهای پیرامون شهر نکا پذیرای جمعیت بومی و غیر بومی شده است. وجود شرایط مناسب برای کیفیت زندگی این مهاجران ، در ایجاد امنیت در روستاهای پیراشهری تاثیر زیادی دارد. جامعه آماری تحقیق، 9 روستاهای پیرامون شهر نکا است. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر با کمک نرم‌افزارهای SPSSو Lisrel کمک گرفته شد. نتایج تحقیق بر اساس آزمون هبستگی پیرسون نشان می دهد که کیفیت زندگی بر میزان امنیت در روستاهای مورد مطالعه تاثیرگذار بوده است، که این رابطه 78/0 می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شرایط کیفیت زندگی و امنیت در روستاهای مورد مطالعه نامساعد می باشد؛ که بعد اقتصادی تاثیرگذارترین عامل کیفیت زندگی بر امنیت در روستاهای مورد مطالعه است. بر اساس مدل فازی سنجش امنیت روستاها بر اساس امتیاز شاخص شباهت فازی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، در سه سطح قابل قبول، متوسط و ضعیف دسته بندی شده که روستای اومال با شاخص شباهت فازی 0.49 به عنوان پایدارترین روستا از بین 9 روستای مورد مطالعه شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measure quality of life and its effects on security of the Sub-urban Villages : A Case Study ofNekaSub-urban Villages

نویسندگان [English]

  • sajad amoozad khalili 1
  • ahmad rashidi 2
  • alli karimi 3
1 student
3 Professor
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of life quality on the security of Neka sub-urban villages. the main objective of rural development projects and plans is to promote the quality of life in rural communities. On the other hand, security is one of the most important aspects of life and the most important reason people are relaxed. One of the main factors in establishing security in rural areas, improve the quality of life in these areas. Neka city as one of the northern cities due to the industrial situation of this city and its industrial activities(including cement plants, silos, power plants and oil refineries), the city of Neka has emerged as a destination for many migrants who are looking for job opportunities either locally or nationally,That this trend continues, local and non-local populations have been flooding this city gradually.There are good conditions for the quality of life of the settlers, has a great impact on security in the sub-urban villages.The study population consisted of nine villages around the city of Neka. Data analysis was performed by Pearson correlation, multiple regression and path analysis using SPSS and Lisrel softwares. Pearson correlation test results indicated that the security of the understudy villages was impacted by the quality of life (0.78 %). Research findings also indicate that quality of life and security in the studied villages are unfavorable; The economic dimension is the most influential factor in the quality of life in the villages studied. Based on the fuzzy model, rural security measures are categorized based on the Fuzzy Similarity Index score using cluster analysis method at three acceptable, moderate and poor levels. The Oumal village with a similarity index of 0.49 has been identified as the most stable village of 9 villages studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Security
  • sub urban villages
  • rural settlements
  • the city of Neka