تأثیرگذاری فضاهای کالبدی بر احساس امنیت اجتماعی در محلات شهری. مطالعۀ موردی: شهر همدان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

چکیده

امنیت اجتماعی یکی از معیارهای بسیار حائز اهمیت در زندگی شهری و به نوعی یکی از نیازهای اصلی شهرهای مطلوب برای زندگی شهروندانش است. معمولاً در محیط‌های شهری ،عوامل کالبدی بیشترین نقش را در افزایش و یا کاهش احساس امنیت به خوداختصاص  می دهند. از این­رو این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معیارهای کالبدی و محیطی بر احساس امنیت اجتماعی در محلات شهری سعی در بهبود و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در محلات شهری دارد تا گام مثبتی در جهت دستیابی به سطح بالایی از امنیت شهری برداشته باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. حجم نمونه برای دو محلۀ انتخابی رکنی و خضر به عنوان محلات به ترتیب امن و ناامن شناسایی شده با استفاده از نرم­افزار آرک جی آی اس و تهیه نقشۀ‌هات اسپات  و کلد اسپات  شهر همدان، به ترتیب برابر با (285 و 345) با استفاده از فرمول کوکران به ­دست آمد که حجم نمونۀ محاسبه شدۀ ساکنان این دو محله در شهر همدان بودند. روش نمونه­گیری نیز تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل از نرم­افزار (SPSS) و آزمون­های آماری ( تحلیل واریانس یکطرفه One-Sample Test و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه (HMR) استفاده شده است. پرسش اصلی این پژوهش این است که کدام معیارهای کالبدی تأثیرگذاری بیشتری را بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان و شهروندان دارند؟ در نهایت نتایج این پژوهش نشان می­دهد که نوع ساختار و سازمان فضایی محلات شهری و از همه مهم­تر میزان نفوذپذیری محلات شهری در کاهش جرائم شهری و افزایش احساس امنیت اجتماعی تأثیرگذاری زیادی را دارد. به همین دلیل پیشنهاد این پژوهش بر ارائه راهکارهایی است که در مجموع افزایش نظارت محیطی و در نهایت ارتقاء احساس امنیت اجتماعی را در محلات شهری منجر می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence the physical spaces in urban neighborhoods on the sense of social security (case study: the city of Hamadan)

نویسندگان [English]

 • yaser hatami 1
 • Kianoush Zakerhaghighi 2
1 Master of Urban Planning
2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Social Security is one of the criteria is very important in urban life and somehow one of the main needs of cities for the life of its citizens. Usually, in urban environments, physical factors play the most role in increasing or reducing self-esteem.Hence, the purpose of this study was to investigate the effect of physical and environmental standards on social security in urban neighborhoods trying to Improve and enhance the level of social security in urban neighborhoods is a positive step in order to achieve a high level of urban security. The type of applied research and descriptive - analytical method. The sample size for two selected neighborhoods of Rokni and Khezr as the neighborhoods were identified by using Arc GIS software and Hot Spot and Cold Spot maps of Hamedan, respectively (245 and 345) using the formula Cochran was obtained. The sample size is calculated by residents of these two neighborhoods in Hamedan. The sampling method is also simple random. SPSS software was used for statistical analysis. One-sample analysis of variance (ANOVA) and multiple regression analysis (HMR) was used. The main question of this research is that which criteria for physical impact on social security more residents and citizens. The results of this study show that the type of structure and organization of urban communities and, most importantly, the permeability of urban neighborhoods in reducing urban crime and increasing social security has a great effect. For this reason, the suggestion of this study is to provide solutions in general, increasing environmental monitoring and ultimately leads to the promotion of social security in urban neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban security
 • a feeling of security
 • insecurity
 • crime and urban space
 • Hamedan
 1. منابع

  1. احسانی­فـرد، علی­اصـغر، شـعاعی، حمیدرضـا، مـالکی شجاع، کیانا. 1392. ارزیـابی میـزان احسـاس امنیـت شهروندان در شهرهای جدید، مورد پژوهی: شهر جدید اشتهارد. مدیریت شهری، شماره 31: 317-334.
  2. الیاس­زاده مقدم، سیدنصرالدین، ضابطیان، الهام. 1389. بررسی شاخص‌های برنامه­ریزی شهری مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی، نشریه هنرهای زیبا، شماره44، صص43-56.
  3. جینوبز، جین. 1386. مرگ و زندگی شهرهای بزرگ، آمریکایی، ترجمه: حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: دانشگاه تهران.
  4. چپمن، دیوید. 1386. آفرینش محلات و مکان­ها در محیط انسان­ساخت، ترجمۀ شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبان، تهران: نشر دانشگاه تهران.
  5. صالحی، اسماعیل. 1387. ویژگی­های محیطی فضاهـای شهری امن، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری،تهران.
  6. ماندل، رابرت 1387. چهره متغیر امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی.
  7. گلی، علی 1390. زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری مطالعۀ موردی پارک آزادی شیراز، نشریه جامع شناسی تاریخی، شماره2، صص 143-165.
  8. تبریزی، محسن. قهرمانی، علیرضا. سهراب یاهک، سجاد 1390. فضاهای بی دفاع شهری و خشونت مطالعۀ موردی فضاهای بی­دفاع شهر تهران، نشریه جامع­ شناسی کاربردی، شمارۀ 44، صص51-70.
  9. نیومن، اسکار.  1387. خلق فضاهای قابل دفاع، فائزه رواقی و کاوه صابر، طحان، تهران.
  10. وارثی، حمیدرضا: کریمی، لیلا. 1396. تحلیل جغرافیایی ساختمانهای بلندمرتبه. مطالعه موردی: مناطق جنوب رودخانه زایندهرود در شهر اصفهان مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال هفتم /شماره مسلسل بیست و چهارم/ تابستان 96.

  11. ARC GIS. 2007. Urban Design and Management for Crime Prevention, ARC GIS– Action SAFEPOLIS.

  12. Blobaum, A., and Hunecke, M. 2005. Perceived danger in urban public space-The Impacts of Physical Features and Personal Factors, Environment and Behavior, 37: 465-486.

  13. Beeler, J.N. 2011. Security Planning for Public Spaces: testing a proposed CPTED rating instrument in Berlin, Germany, A thesis presented to the graduate school of the university of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of arts in urban and regional planning.

  14. Crowe, T.D. 2000. Crime prevention through environmental design: Applications of architectural design and space management concepts. Butterworth-Heinemann.

  15. Carmona, M., Heath, T., Taner, O., and Tiesdell., S. 2003. “Public Places, Urban Spaces”. Oxford: Architectural Press.

  16. Cozens, P. M., & Saville, G., and Hillier, D. 2005. Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography, Journal of Property Management, 23: 328-356.

  17. Clancey, G. 2011. Crime prevention programs/initiatives found to be particularly valuable and relevant in Australia.

  18. John, M., Lubuva, J., and Mtani, A. 2004. “Urban Space and Security: A Case of the Dar es Salaam ,Safety Audits for Women, Dar es Salaam, Tanzania, PP 13-17.

  19. Jacobs, J. 1965. The Dead and Life of Great American Cities, New York, Random House.

  20. King, G. and Murray, C. 2002. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly. 116: 4.

  21. Lubuva, J., and Mtani, A. 2004. Urban Space and Security: A Case of the Dar es Salaam, Safety Audits for Women, Dar es Salaam, Tanzania.

  22. Merigan, H.L. 2013. Hot-Spot Policing and the Use of Crime Prevention Through Environmental Design.

  23. Murray, A.T., McGuffog, I., Western, J.S., and Mullins, P. 2001. Exploratory spatial data analysis techniques for examining urban crime implications for evaluating treatment. British Journal of criminology, 41(2): 309-329.

  24. Minnery, John Lim Bill. 2005. Measuring Crime Prevention through Environmental Design ،Jurnal of Architectural And Plannig Research, Vol. 330.

  25. Newman, O. 1973. "Defensible Space: People and Design in the Violent City", London, Architectural, Press.

  26. Nemeth, J., and Schmidt, S. 2007. Toward a Methodology for Measuring the Security of Publicly Accessible Spaces, Journal of the American Planning Association, 73(3): 283-297.

  27. Park, H. 2010. Designing out Crime in South Korea: Qualitative Analysis of Contemporary CPTED-Related Issues, Asia Pacific Journal of Police & Criminal Justice, 8(2): 21-48.

  28. Petrella, A., and Laura. 2004. “Urban Space and Security Policies: between Inclusion and Privatization”. UN-HABITAT, World Urban Forum, Barcelona, Spain.

  29. Rothrock ,Sara, E. 2010. Antiterrorism design and public safety: reconciling CPTED with the post، Massachusetts Institute of Technology. Dept. of Urban Studies and Planning.

  30. Renauer, B.C. 2007. Reducing Fear of Crime: Citizen, Police, or Government Responsibility?, The Journal of Police Quarterly, 10(1): 41-62.

  31. Reis, A. et al. 2003. "Accessibility and security Syntatic and perce ptual analysis in two low incom housing estates". 4th international Space syntax symposium. London.

  32. Robinson, M. 1996. The theoretical of CPTED25 years of Responses to .Ray Jeffry, edited by: William laufer and Freda Adler, Appalachian state university Department of political science and criminal justice.

  33. Schweitzer, J.H. et.al. 1977. "The Impact of the Built Environment on Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhoods", Journal of Urban Technology, 6: 3.

  34. Timothy, C.O. 2006. Physical Deterioration, Disorder, and Crime, Criminal Justice Policy Review, 17: 173-187.

  35. Trancik, R. 1986. Finding lost spaceNew York: van nostrand reinhold.

  36. Wilson, J. and Killing, G. 1982. Broken Windows, Atlantic Monthly.

  37. Zukin, S. 1995. The Cultuer of Cities, New York, Blakwell publishers.