برنامه ریزی مسکن دهک های درآمدی استان اصفهان مطالعه موردی: خانوارهای شهری استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجو

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت مسکن دهک های درآمدی و تخمین نیاز مسکن برای دهک های کم درآمد با استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن استان اصفهان می باشد. جامعه آماری پژوهش را خانوارهای شهری استان اصفهان بر اساس طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1390، تشکیل می دهد. بنابراین می توان با بررسی وضعیت دهک های درآمدی و شاخص های تأمین مسکن در دهک های موجود به تخمین نیاز مسکونی و برآورد توان مالی گروه های کم درآمد استان اصفهان پرداخت و نتایج حاصل را برای برنامه ریزی دقیق تر مسکن در استان اصفهان به کارگرفت. طبق یافته های تحقیق سهم درصدی هزینه های مسکن در کل هزینه های خانوار شهری استان اصفهان در سال 90 به طور متوسط 32 درصد است. مقایسه سهم درصدی هزینه های مسکن نسبت به کل هزینه ها بین دهک های درآمدی نشان می دهد که این میزان در دهک های بالای درآمدی، نسبت به دهک های پایین درآمدی کمتر است. به این ترتیب که خانوارهای دهک درآمدی دهم، حدود 6 درصد درآمد خویش را جهت تأمین واحد مسکونی تخصیص می دهند و این درحالی است که خانوارهای دهک درآمدی اول، بیش از 90 درصد درآمدهای خویش را صرف تهیه و تدارک واحد مسکونی می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning housing income decile Isfahan Case Study: Isfahan urban households

چکیده [English]

Planning housing income decile Isfahan Case Study: Isfahan urban households Abstract The purpose of this study was to evaluate the housing situation and the estimated income decile classes of low-income housing requirements for the use of statistical techniques used in planning housing is in Isfahan. The population-based sample of urban households surveys of expenditure and revenue plans for urban households in 1390, to form. So we can investigate the status and income decile indices Deciles of the estimated need for residential housing in low-income groups and the estimated financial Isfahan Province and Results more precise planning for housing in the province. The findings percentage share of total household expenditure on housing costs in Isfahan city average of 90 to 32 percent. Comparison of percentage share of housing costs relative to total costs between income deciles shows that this rate is higher income deciles, is less than the lower income deciles. Thus, the tenth deciles of households, about 6 percent of their income for housing provision and allocate Whereas the first deciles of households, more than 90% of its revenues are spent on preparation and provision of housing. Keywords: planning, housing, income decile, expenses and income, Isfahan province. The purpose of this study was to evaluate the housing situation and the estimated income decile classes of low-income housing requirements for the use of statistical techniques used in planning housing is in Isfahan. The population-based sample of urban households surveys of expenditure and revenue plans for urban households in 1390, to form. So we can investigate the status and income decile indices Deciles of the estimated need for residential housing in low-income groups and the estimated financial Isfahan Province and Results more precise planning for housing in the province

کلیدواژه‌ها [English]

 • planning
 • Housing
 • income decile
 • expenses and income
 • Isfahan Province
 1. استانداری اصفهان.1390. بررسیوضعیتاستاناصفهاندرشاخص‌هایآماریواقتصادی. معاونت برنامه‌ریزی و اشتغال.
 2. ابنخلدون،عبدالرحمن.1362.مقدمهابنخلدون.ترجمهپرویزگنابادی.مرکزانتشاراتعلمیو فرهنگی.تهران.چاپچهارم.
 3. اطهاری، کمال.1381. ضرورت برپایی نظام مدیریت مالی مسکنکم‌درآمدهادرایران. درفصلنامهاقتصادمسکنشماره 33. انتشاراتسازمانملی زمینومسکن.تهران. صص32-24.
 4. اطهاری، کمال. 1384. فقرمسکندرایران: فقرسیاستاجتماعی. درنشریهرفاهاجتماعی. شماره 18. انتشاراتدانشگاهعلومبهزیستیوتوان‌بخشی. تهران. 125-110.
 5. امانی، شراره. 1383.مسکن،عدالتاجتماعیونقشدولت.درفصلنامهاقتصادمسکن. شماره 35 و 36. انتشاراتسازمانملیزمینومسکن.تهران. 53-47.
 6. آقاصفری، عارف، امیری، حکمت، دانش، جابر، بهشتیان، محمدجواد(1389).ویژگی‌های کمی و کیفی مسکن در بافت تاریخی شهر یزد(1385-1355). فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی. شماره دوم.
 7. پورمحمدی،محمدرضا. 1373.برنامه‌ریزیمسکنروشبرنامه‌ریزیسیستمی.مجموعهمقالاتسمینارسیاست‌هایتوسعهمسکندرایران.مهرماه.وزارتمسکن وشهرسازی.
 8. رفیعی، م.1383. حقمسکندرایران: سیاست‌هایتأمینمسکنبرایگروههایخاص. فصلنامهاقتصادمسکن.شماره35 و 36.
 9. شکویی، حسین. 1355.حاشیه‌نشینان شهری خانه‌هایارزان‌قیمت و سیاست مسکن. انتشارات دانشکده ادبیات. دانشگاه تبریز.
 10. شریفی، محمدرضا، خوش‌اخلاق و عمادزاده. 1378. تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک؛ مطالعه موردی خمینی‌شهر. مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 55.117-99.
 11. شکویی، حسین1355. حاشیه‌نشینان شهری خانه‌های ارزان‌قیمت و سیاست مسکن. انتشارات دانشکده ادبیات. دانشگاه تبریز.
 12. صفوی،بیژن. نوری‌کرمانی، علیمیرعلایی، سیدمحمدرضا. 1390.ارزیابیشاخص‌های فنی مؤثر بر ارزش‌گذاری مسکن با رویکرد راهبردی توسعه پایدار. کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری. اصفهان. آذرماه.
 13. چیانه، رحیم‌حیدری، رضاطبعازگمی، سیده‌خدیجه. 1389. نقشاستراتژیتوسعهشهری(cds)درسیاست‌هایتأمینمسکنگروه‌هایکم‌درآمدشهری،مطالعهموردی: شهررشت.پژوهش‌هایجغرافیایانسانی.شماره 73، صص82-59.

14. Grigsby, W., and Rosenberg, L. 1975. Urban Housing Policy, APS Publications: NY.

15. Newman, Sandra, and Harkness, Joseph. 2000.“Assisted Housing and the EducationalAttainment of Children.” Journal of Housing Economics 9(1-2).

16. Mendelson, R., and R. Quinn, M. 1976. The Politics of Housing in Older Urban Areas,Praeger Publisher, NY.

17. Kim, C.W., Phipps, T., and Anselin, L. 2003. Measuring the benefits of air qualityimprovement: A spatial hedonic approach. Journal of Environmental Economics andManagement, (45): 24-39.

18. Sard, Barbara and Springer, John. 2002. “Affordable Housing: One of the Keys to SelfSufficiency.” Housing Facts and Findings 4(1).

19. Sendich,Emina,2006. Planning and urban Standards,NewJersy.

20. Wood field, Antony,1989.Housing and Economic Adjustment, Taylor & Francis, NewYork