نویسنده = محمد امین خراسانی
تحلیل توزیع فضایی میراث فرهنگی ناملموس در راستای حفاظت و توسعه میراث در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.30488/gps.2022.283576.3397

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ محمدامین خراسانی؛ بهاره خلج