نویسنده = هاشم داداش پور
تعداد مقالات: 4
2. سنجش توان اکولوژیک جهت رشد و توسعه‌ی کالبدی و محدوده پیرامونی شهر سبزوار با استفاده از منطق IHWP

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 43-58

هاشم داداش پور؛ هادی رضایی راد؛ زینب السادات مطهری


3. تحلیل عوامل محرک انسانی اثرگذار بر تغییرات کاربری زمین در شهرستان چالوس

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 17-34

هاشم داداش پور؛ عبدالله زارعی